Nyheter

Oslo-drosjer: Må være 100 prosent elektrisk

Ifølge krav fra Oslo kommune, kan ikke drosjer som kjører i Oslo ha utslipp fra forbrenningsmotor etter 1. november 2024. Det betyr i praksis elbil. Men lade-infrastrukturen er fortsatt ikke på plass.

Norges Taxiforbund vil gjerne være med på det grønne skiftet, men mener at lade-infrastrukturen ikke er god nok, og heller ikke være det 1. november i år.

Det bekymrer nestleder i Norges Taxiforbund, Anne Karlsen Hove.

I september 2020 vedtok byrådet i Oslo at drosjenæringen skal være utslippsfrie, og Bymiljøetaten (BYM) med ut utgangspunkt i vedtaket å utrede miljøkrav gjennom krav til nullutslippskjøretøy. Med nullutslipp menes at drosjekjøring ikke har utslipp knyttet til en forbrenningsprosess i motoren.

Kravet er at innen 1. november skal alle drosjene som har løyve i Oslo være nullutslippsbiler.

Dedikerte ladere

– Ifølge forskriften MÅ vi være elektriske. På bensinstasjoner som tilrettelegger med lynladere, står vi i kø og venter sammen med private og nyttekjøretøyer som ikke er underlagt samme regler. Dette skaper vanskelig arbeidsforhold for oss. Derfor er dedikerte plasser viktige, sier hun.

– Det er mangel på ladestasjoner. I dag har vi noen i Roald Amundsens gate, på Stovner, i Trondheimsveien 100 og noen på Bryn. Lade-infrastrukturen er ikke god nok. Vi ble lovet dedikerte drosje-ladere fra Bymiljøetaten, men der har de ikke levert, sier Hove, som selv er drosjeeier, og til daglig kjører elektrisk.

Anne

Norges Taxiforbund mener det må settes opp minst 100 nye ladestasjoner dedikert drosjer, om de skal kunne kjøre utslippsfritt, og ikke bekymre seg for hvor de kan lade.

I dag sliter næringen med lading og må stå i ladekø sammen med alle som trenger lading.

– Vi trenger lynladere og ikke kommunens egne ladeplasser som tar altfor lang tid når vi er på jobb. Det jobbes med å sette opp noen flere punkter, men langt ifra nok til å dekke den etterspørselen som vil være etter 1. november, sier hun.

– Næringen har hatt møte med Oslo kommune. Norges Taxiforbund avdeling Oslo ønsker ikke å utsette «Forskrift om miljøkrav til kjøretøy i løyvepliktig drosjetransport innenfor Oslo kommunes grenser» men vi påpeker at Oslo kommune ikke har oppfylt sine forpliktelser for gjennomføring av lokal forskrift for Oslo. Biler i skiftordning vil alltid ha en utfordring med hjemmelading da sjåfør og eier ikke bor samme sted, sier hun.

Grønt skifte

Målet, og kravet er at også drosjene skal være nullutslipp i 2024. Det vil si enten elektriske, eller gå på hydrogen.

– Vi vil gjerne være med på det grønne skiftet, men mangler tilrettelegging, sier Anne Karlsen Hove.

Vi vil gjerne være med på det grønne skiftet, men mangler tilrettelegging.

—  Anne Karlsen Hove, nestleder i Norges Taxiforbund

I dag går mange av drosjene i Oslo døgnet rundt, og mange av sjåførene bor utenfor hovedstaden.

– De tilskuddsordningene som finnes for å montere hjemmeladere, gjelder bare for de som er bosatt i Oslo. Og det er mange som har mer enn en bil, sier Hove Karlsen.

– Et annet problem er at det ikke er strøm nok til alle de ladestasjonene som trengs. Det er også mye lade-angst blant våre sjåfører. Der er redde for å ikke få ladet når de skal. Og på lengre turer ut av byen, må man legge inn ladepauser. Hvem skal betale for det?, spør hun.

Boks

Som elbil-sjåfør i Oslo Taxi støter hun daglig på ladeproblemer, særlig nå hvor det er mye snø.

– I går var det ikke brøytet ved de kommunale laderne, og de som skulle lade måtte klatre over brøytekantene for å komme til ladeboksen, og parkere ut i gata for å få ladet, sier hun og viser fram illustrasjonsbilder hun selv tok denne snørike dagen.

40 prosent

Cirka 40 prosent av Oslo Taxis 840 løyver har nullutslippsbiler per i dag, og flere er på vei. Etter en periode med leveringsproblemer i bilbransjen har mange drosjeeiere nå biler i bestilling, eller holder på å bestemme seg for hvilken bil de skal velge.

Oslo Taxi er i dag Norges største drosjesentral og Norges fjerde største foretak innen persontransport målt i antall passasjerer. Selskapet transporterer årlig over sju millioner kunder og har i Oslo tilknyttet nærmere 2.000 eiere og sjåfører. Oslo Taxi driver ordinær drosjetransport samt utfører faste oppdrag og kontraktskjøring av skolebarn, funksjonshemmede, rullestolbrukere, pasienter og pleietrengende til legevakt og sykehus.

– Byrådet er tydelig på at det blir 0-utslippskrav for drosjer i Oslo fra november 2024. Vi i Oslo Taxi vil bidra til å nå dette målet, men er bekymret over ulike regler på tvers kommunegrensene. Så vidt jeg forstår vil det være lov å kjøre diesel- og bensin-drosjer inn og ut av byen, for eksempel fra Asker og Bærum eller Gardermoen, men forbudt å plukke opp kunder i fossilbil på holdeplass inne i Oslo. Vi er opptatt av at dette håndheves, slik at Oslos egne drosjer ikke får strengere krav enn taxier utenbys fra, men kan konkurrere på like vilkår i vår egen by, sier konsernsjef i Oslo Taxi, Tonje Grave til Dagsavisen.

G

– Er drosjenæringen i Oslo klar til å møte kravet om nullutslipp fra 1. november?

– Det varierer nok mellom selskapene, men vi i Oslo Taxi gjør det vi kan for å innfri kravene og bidra til det grønne skiftet i hovedstaden. Vi er stolte over å ha fått fornyet tillit som ansvarlig for skolekjøring, blant annet fordi vi kan levere høykvalitets skoletransport med nullutslippsbiler. Det gir også en ekstra motivasjon for å legge til rette for overgangen til en mer miljøvennlig drosjebilpark. I Oslo Taxi jobber vi blant annet med å fremforhandle gunstige avtaler om lading og elbil-kjøp, for våre drosjeeiere, sier Tonje Grave.

Kommunen, som har stilt 0-utslippskravet har lovet å ta sin del av ansvaret, men her kan også næringen og private aktører bidra til løsninger for effektiv og økonomisk drosjelading.

—  Tonje Grave, konsernsjef i Oslo Taxi

– Er ladeinfrastrukturen bra nok til å møte disse kravene i dag?

– Det er et stykke igjen, så det må gjøres en solid innsats før 1.11. Heldigvis blir batteriteknologien og dermed rekkevidden stadig bedre, noe som kan bidra til å løse problemer vi opplever i dag. Batteribytte, som kan gjøres på få minutter, kan også være et spennende alternativ til lading. Flere av våre drosjeeiere har valgt denne løsningen, og mange har skaffet seg hjemmeladere, sier Grave.

Hvem har ansvaret for å få ladeinfrastrukturen på plass?

– Kommunen, som har stilt nullutslipps-kravet har lovet å ta sin del av ansvaret, men her kan også næringen og private aktører bidra til løsninger for effektiv og økonomisk drosjelading. Vi vet at både Bymiljøetaten og private aktører også jobber med å få på plass bedre ladekapasitet, sier sjefen i Oslo Taxi.

Selv om mange drosjeeiere går over til elektriske biler, henger det fortsatt en del skepsis igjen.

– Det er naturlig at noen er bekymret over lade-infrastruktur og rekkeviddeproblematikk, som kan være en utfordring, for eksempel ved lave temperaturer og lange turer. Men mange av Oslo Taxis drosjeeiere har kjørt elbil i flere år allerede, og noen er stolte over å ha vært tidlig ute med ny teknologi også på dette området, sier Grave.

Har hatt god tid

Byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea (V), sier til Dagsavisen at bransjen har hatt god tid til å omstille seg, og at drivstoff og energi ikke er en offentlig oppgave.

– Kravet har vært kjent for drosjenæringen i mer enn fire år, så dette har bransjen hatt god tid til å forberede seg på. Transport er fremdeles den største kilden til klimagassutslipp i Oslo, og nullutslippskravet for drosjer er et viktig og nødvendig virkemiddel for å få til en grønn omstilling av kjøretøyparken, skriver Vea i en e-post til Dagsavisen.

Er lade-infrastrukturen bra nok til å møte disse kravene i dag?

– For å lykkes med omstilling til elbiler må det være god tilgang på lading, og Oslo kommune skal definitivt gjøre sin del av jobben for å gjøre det enkelt og attraktivt å bytte til elbil. Dette byrådet vil derfor trappe opp satsingen på lading, og vi vil styrke tilbudet av tilgjengelige hurtig- og lynladere ytterligere. Det vil også komme drosjenæringen til gode, sier Marit Vea.

i bystyresalen

Hvem har ansvaret for å få lade-infrastrukturen på plass?

– Tilgang på drivstoff og energi til kjøretøy er i utgangspunktet ikke en offentlig oppgave. Når kommunen likevel både bygger ut ladetilbud selv og gir tilskudd til privat og kommersiell lading, så er det fordi vi mener omstillingen ikke går fort nok. Det haster med å få ned utslippene. Drosjenæringen har likevel også et selvstendig ansvar for å gjøre nødvendige investeringer i bilpark og utstyr, for eksempel til hjemmelading for sjåfører. Det gir kommunen også økonomisk støtte til. Når vi stiller krav, er det også med på å øke etterspørselen, noe som igjen stimulerer til mer kommersiell utbygging av ladetilbudet. Det ser vi at nå skjer i Oslo. Flere hundre hurtigladere er etablert, og flere kommer i tiden fremover, sier byråden.

Tilgang på drivstoff og energi til kjøretøy er i utgangspunktet ikke en offentlig oppgave. Når kommunen likevel både bygger ut ladetilbud selv og gir tilskudd til privat og kommersiell lading, så er det fordi vi mener omstillingen ikke går fort nok.

—  Marit Vea (V), byråd for miljø og samferdsel

Bør nullutslippskravet utsettes til infrastrukturen er på plass?

– Jeg mener dette kravet kan og bør innføres som planlagt. Vi har dårlig tid i klimakampen, så dette må vi bare få til. Jeg er forberedt på å ha tett dialog med drosjenæringen i månedene fremover, og at kommunen skal bidra til at denne overgangen går så smidig som mulig for alle parter, avslutter byråd Marit Vea.

Vil stemme mot

Bystyrerepresentant Lars Petter Solås (Uavhengig) vil stemme for å utsette innføringen av nullutslippskravet når bystyret skal stemme over et privat forslag som Senterpartiet fremmet før valget i fjor høst. Han er bekymret for at innføring i 2024 vil påvirke både drosjer og passasjerer negativt.

Solås

– En hodeløs innføring av forbudet vil ikke kutte særlig utslipp, men gi dieseldrosjer fra Akershus en betydelig fordel. Så skjeve konkurransevilkår på tvers av kommunegrense kan spenne bein på mange av Oslos drosjer og gi Oslo-folk et dårligere tilbud, sier Lars Petter Solås til Dagsavisen.

Jeg støtter Taxiforbundets mål om at også drosjene skal være nullutslipp, på enten elektrisitet eller hydrogen. Det absurde er at kommunen på sin side ikke har gjort stort annet enn å vedta et forbud for å nå det målet.

—  Lars Petter Solås (Uavhengig)

Han er også kritisk til hva kommunen har gjort for å legge til rette for ladeinfrastruktur når det har blitt vedtatt et så drastisk forbud. Han viser til at det kun er etablert 46 ladepunkter for drosjer og at det ikke gis støtte til hydrogen.

– Jeg støtter Taxiforbundets mål om at også drosjene skal være nullutslipp, på enten elektrisitet eller hydrogen. Det absurde er at kommunen på sin side ikke har gjort stort annet enn å vedta et forbud for å nå det målet, sier Lars Petter Solås.

Som får svar tilbake fra byråd Marit Vea.

– Denne kritikken faller på sin egen urimelighet. Kommunen gir rause tilskudd til lading for drosjeeiere hjemme, bidrar til bygging av ladepunkter forbeholdt drosjer ute i byen og bidrar generelt til bygging av hurtigladepunkter og ladeplasser i gatene. Så skal vi selvsagt gjøre enda mer, sier samferdselsbyråden.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen