Nyheter

Acer advarer mot å ta «en Aasland» og begrense eksporten av strøm

Sverige får ikke lov av EU-organet Acer til å strupe strømeksporten for å sikre egen forsyning. I en generell pressemelding advarer Acer også mot at EU-land skal begrense eksport av energi i disse krisetider.

EUs energibyrå Acer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) skal se til at EUs indre marked for energi virker. Når Europa går mot en ny tøff vinter med fare for høye energipriser og mulig rasjonering, slår EU-byrået ring rundt markedet. Byrået advarer EU-land mot generelle eksportrestriksjoner. Det vil si å ta «en Aasland».

Acer ble opprettet i 2009. Norge sluttet seg til i 2018.

Nok vann – nok strøm

Den norske olje-og energiministeren Terje Lien Aasland har signalisert at Norge kan redusere strømeksporten automatisk når fyllingsgraden i flerårsmagasinene blir for lav. Dette for å sikre norske forbrukere og industri elektrisitet.

Men dette er omstridt. Signalene fra EU har vært at dette ikke uten videre er forenlig med norske forpliktelser etter EØS-avtalen. Det vil si med tredje energipakke da Norge ble med i Acer.

Sverige fikk nei

Denne uken fikk Sverige tommelen ned fra Acer da de ba om unntak for eksportforpliktelsene, som innebærer at 70 prosent av kapasiteten skal kunne brukes til eksport.

Sverige ba om unntak for overføringer både til Danmark og Finland. Acer mente at Sverige ikke hadde en så utsatt forsyningssituasjon at de kunne få et slikt unntak.

Betydning for Norge?

– Får denne beslutningen fra Acer om Sverige noen konsekvenser for at Norge kan begrense eksport av strøm, slik statsråden har signalisert?

«Acers beslutning er fattet i samsvar med forordning 2019/943 om det interne elektrisitetsmarkedet. Forordningen inngår i den såkalte Ren energi-pakken som ikke er innlemmet i EØS-avtalen,» forklarer statssekretær Elisabeth Sæther i en e-post til Energi og Klima via departementets informasjonsavdeling.

Ren energipakke er EUs fjerde energipakke. Det er flere år siden EU vedtok denne pakken av regler som ytterligere vil innlemme Norge i EUs indre marked.

Uvisst når Norge slutter seg til

«Departementet arbeider med å gjennomgå innholdet i pakken, herunder den nevnte forordningen. Det er for tidlig å si når gjennomgangen og vurderingene som pågår vil bli sluttført,» heter det i e-posten.

Derimot virker det ikke som om OED lar seg påvirke at signalene fra Acer:

«Arbeidet med å utforme en styringsmekanisme som kan sikre at mer vann spares i magasinene ved lave magasinnivåer og at eksporten i slike tilfeller begrenses pågår. Det tas sikte på å ferdigstille dette høsten 2022,» avslutter Sæther.

Generelle advarsler fra Acer

Den siste uken har ikke Acer bare fattet en beslutning som hindrer Sverige fra å holde tilbake kraft.

Kontrollorganet har også kommet med en generell advarsel til aktørene i EUs marked og ikke minst til medlemsstatene.

I følge Acer vil det være behov for mer og ikke mindre solidaritet mellom landene i det indre markedet. Konkret hevder Acer at å maksimere kapasiteten for grenseoverskridende handel vil øke forsyningssikkerheten.

Det vil også hjelpe til å stabilisere gass og strømpriser. I denne forbindelsen understrekes det at import av strøm vil være viktig for alle.

«Å begrense utveksling mellom land er ofte påstått være siste utvei, men erfaringer viser at dette blir brukt tidlig for å beskytte det som hevdes å være nasjonale interesser. Dersom alle medlemsland vil være på den sikre siden og begrense handel, vil mange land før eller siden tape på det.» Det er konklusjonen i formaningen fra Acer.

Alf Ole Ask er Energi og Klimas korrespondent i Brussel. Ask skriver om det som skjer innen klima- og energifeltet i EU, og hvordan dette påvirker oss i Norge. Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis. Stillingen i Brussel er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen