Nyheter

Forsvaret krever byggeforbud på sivilt næringsområde

Forsvaret vil begrense den sivile næringsutviklingen i Rygge for å ivareta egne og alliertes interesser.

De siste årene har aktiviteten på militærbasen Rygge flystasjon økt. Det samme har dens betydning, i hvert fall sett med Forsvarets øyne.

I 2014 var situasjonen en helt annen. Da var flystasjonen planlagt nedlagt, mens den sivile flyplassen Moss lufthavn Rygge fraktet rundt 1,8 millioner passasjerer. Samme år ble det etablert et næringsområde like ved avkjørselen fra E6. Nå skaper dette området hodebry for Forsvaret.

Forsvaret mener den lokale næringsutviklingen på naboeiendommen svekker deres muligheter til å øke den militære aktiviteten på Rygge flystasjon.

Nå har Forsvarsbygg bedt Moss kommune om å nedlegge et bygge- og deleforbud på næringsområdet. Hvis ikke truer de med at Forsvarsdepartementet skal nedlegge et statlig forbud.

– Forsvarsbygg har vurdert nærmere hvilke tiltak som er mest egnet for å sikre Forsvarets og alliertes sikkerhetsinteresser. Det eneste reelle virkemiddelet synes å være å nedlegge et bygge- og deleforbud, skriver de i et brev til kommunen.

6. januar sendte Forsvarsbygg et brev til Moss kommune, der de redegjør for hvorfor de ønsker å stanse videre utbygging på nabotomta til Rygge flystasjon.

Avviser påvirkning fra USA

Dette skjer etter at USA offentliggjorde planer om å etablere seg på Rygge. I fjor sa Stortinget ja til at Rygge flystasjon blir ett av fire omforente områder i Norge hvor USA kan drive militærvirksomhet. Avtalen innebærer blant annet at amerikanske myndigheter kan utvikle infrastruktur på deler av basen, som å gjøre flyplassen bedre egnet til å ta imot amerikanske kampfly.

Forsvarsbygg benekter at byggeforbudet kommer som følge av et ønske eller krav fra amerikanske myndigheter.

– Vårt initiativ til bygge- og deleforbud er uavhengig av arbeidet med bilaterale avtaler mellom Norge og USA, sier Erling Kristian Skinderhaug, seniorrådgiver for eiendomsforvaltning i Forsvarsbygg.

Det samme understreker også Forsvarsdepartementet.

– Det er nasjonale behov som ligger til grunn for initiativet om bygge- og deleforbud, forteller Marita Isaksen Wangberg, pressevakt i Forsvarsdepartementet.

Moss kommune har ikke fått noen henvendelser fra Forsvaret om å nedlegge et bygge- og deleforbud på andre områder enn Huggenesskogen Næringsområde. Ifølge Inger K. Skarpholt Fjeld, kommunedirektør i Råde, har heller ikke de fått noen lignende henvendelser. Råde er en kommune som også har områder regulert for bebyggelse og som grenser til militærbasen i Rygge.

Vil stanse både Tesla-senter og hotell

Et eventuelt byggeforbud vil komme i strid med pågående byggeprosjekter på næringsområdet. Tesla har for tiden planer om å etablere et servicesenter og showroom der. I tillegg har det lokale eiendomsselskapet RF Eiendom planer om å bygge et hotell rett over veien fra militærbasen. Begge disse to planene har nå mottatt innsigelser fra Forsvarsbygg.

Til Tesla uttaler Forsvarsbygg at en utbygging av et servicesenter og showroom i nærheten av flyplassen vil «svekke Forsvarets operative kapasitet».

Til arkitektfirmaet som jobber med hotellplanene skriver Forsvarsbygg at en videre utvikling i dette området vil «legge begrensninger for fortsatt operativ virksomhet ved Rygge og kan bidra til at planlagt aktivitet ikke kan gjennomføres».

– Den eksisterende bebyggelsen er allerede en utfordring og Forsvarsbygg er negativ til ytterligere bebyggelse før det er utredet om nasjonale militære behov er ivaretatt, skriver de.

I reguleringsplanen for næringsområdet åpnes det for bygging av blant annet næringsbebyggelse og veiserviceanlegg. Det presiseres samtidig at virksomheter som hovedregel skal være flyplassrelaterte eller falle inn under kategorien «kunnskapsbasert næring».

De siste årene har både McDonald’s og Circle K etablert seg på området, mens et av landets største Tesla-ladestasjoner ligger på den andre siden av veien.

I listen over virksomheter som anses å kunne falle inn under begrepet «flyplassrelatert» finner man både bilservice og hotell. Likevel kan altså planene for både Tesla-senteret og hotellet risikere å bli stanset, dersom Forsvaret får det som de vil.

Denne næringstomta i Rygge mener Forsvaret utgjør en sikkerhetsrisiko, både for personer som oppholder seg der og militæret.

Advarer mot hørselsskader fra jagerfly

Forsvarsbygg poengterer i brevet til hotellets arkitektfirma at den gjeldende reguleringsplanen for området ble vedtatt på et tidspunkt da Rygge flystasjon var planlagt avviklet og flyaktiviteten kun ville være sivil luftfart. Det er ikke lenger tilfellet. Moss lufthavn Rygge ble nedlagt i 2016 og den militære basen har siden da fått en stadig viktigere rolle.

Det er også ventet at det blir hyppigere bruk av kampflyet F-35 på Rygge i årene fremover. Flyet har et helt annet støynivå enn flyene som tidligere opererte fra Rygge – og som næringstomta er regulert etter.

«Vi vil ikke ha faste amerikanske militærbaser på norsk jord! Vi kan i stedet tilby Rygge som fast arena for fredsforhandlinger.» skriver Frode Rekve.

Dette bruker Forsvarsbygg som et sentralt argument mot videre utbygging på næringsområdet, som ligger bare noen hundre meter unna rullebanen.

Ifølge Forsvarsbygg indikerer beregninger av maksimalnivåene til F-35 et støynivå som kan medføre risiko for hørselsskade på folk som oppholder seg utendørs på næringsområdet.

Et annet argument er at det kan oppstå problematikk knyttet til innsyn og overvåking, gitt høyden som det er tillatt å bygge der i dag. Hotellet planlegges å bli minst fire etasjer høyt.

Huggenesskogen Næringsområde ligger rett ved E6 og militærbasen i Rygge. Den røde pila viser hvor det for tiden planlegges å bygge et hotell.

Vi kan ikke ha hotell og næringspark direkte i innflyvingen til den militære flystasjonen.

—  Thomas Orud Harlem, sjef for 134 Luftving og Rygge flystasjon

Hotelleierne vil ikke stanse planene

Nils Fredrik Jegersberg, styremedlem i RF Eiendom, forteller at de foreløpig forholder seg til at det per dags dato ikke er noe byggeforbud på næringstomta de eier. De fortsetter dermed arbeidet med å realisere hotellplanene.

– Vi mener hotellet vil bidra til å ivareta Forsvarets behov i forbindelse med den varslede økte militære aktiviteten på Rygge flystasjon, sier Jegersberg.

Ifølge RF Eiendom var Forsvaret opprinnelig positive til hotellplanene da de ble framlagt for et års tid siden – før det ble kjent at USA hadde egne planer for Rygge.

– Vi tok tidlig kontakt med basesjefen på Rygge, som var positiv til planene om hotell og uttalte at det er et behov fra Forsvaret, Kongsberg Gruppen og virksomhetene for øvrig på flyplassen, for en innkvartering av personer utenfor sikker sone, sier Jegersberg.

Basesjefen han henviser til er oberst Thomas Orud Harlem, sjef for 134 Luftving og Rygge militære flystasjon. Han sier til Dagsavisen at behovet fortsatt er der, men at problemet er plasseringen.

– Vi ønsker et godt samarbeid med kommunen og næringslivet, og har et behov for overnattingsplasser. Men vi kan ikke ha hotell og næringspark direkte i innflygingen til den militære flystasjonen. Det har vi vært klare på fra start. Dette handler om støyproblematikk og våre nasjonale interesser, sier Rygge-sjefen.

Organisasjonen Mosseregionens Næringsutvikling jobber for å sikre en god utvikling av regionens næringsliv. Daglig leder Yngvar Trandem har ingen kommentar til Forsvarets ønske om å innføre bygge- og deleforbud på den lokale næringstomta, utover at han håper det fører til at det skapes nye arealer til samme formål.

– Dette betyr at vi må se på hvilke nye næringsområder som kan tas i bruk. Det er nemlig et stort behov for det i mosseregionen, sier han.

Vi er ikke dimensjonert for å patruljere verken Circle K, McDonald’s eller andre næringer som er der.

—  Ståle Granli, sjefsersjant i 134 Luftving

Krigen i Ukraina har påvirket Forsvarets behov

Representanter fra Forsvaret hadde mandag et møte med lokalpolitikerne i Moss kommunes plan, bygg og teknisk-utvalg. Bjørn Bergesen, leder for arealplanseksjonen i Forsvarsbygg, var en av dem som redegjorde for hvorfor de vil ha et bygge- og deleforbud på næringsområdet.

– Ting har endret seg de siste årene, som gjør at vi mener det er nødvendig å sette en fot i bakken og vurdere hva man egentlig kan bygge der, uten å utfordre Forsvarets virksomhet, sa han.

Ståle Granli, sjefsersjant i 134 Luftving, var også til stede på møtet. Han forklarte at situasjonsbildet har endret seg mye siden området ble regulert for næringsbebyggelse i 2014.

– Krigen i Ukraina og den utviklingen vi dessverre ser i Europa gjør at det blir mer og mer aktivitet på Rygge, sa han.

Han forklarte videre at det er utfordrende å ha næring så tett innpå leirgjerdet til militærbasen på grunn av mulige etterretningstrusler.

– Vi er avhengige av å vite hva som foregår i nærområdet vårt for å kunne bevare de hemmelighetene som skal holdes innenfor gjerdet. Da vil en hvilken som helst utvikling der bare øke den utfordringen vi har. Vi er ikke dimensjonert for å patruljere verken Circle K, McDonald’s eller andre næringer som er der, sa han.

Representantene fra Forsvaret understrekte under møtet med lokalpolitikerne at det ikke er aktuelt å fjerne noen av virksomhetene som befinner seg på næringsområdet nå, men å stanse nyetableringer. De har per i dag ingen formening om hva slags sivil aktivitet – om noen – som kan være mulig på området i framtiden.

Forsvaret mener den sivile utbyggingen nær flyplassen utgjør en etterretningstrussel for aktiviteten som pågår innenfor militærgjerdet.

Ligger ikke an til at kommunen vil si ja

Nå blir det opp til lokalpolitikerne om de skal imøtekomme Forsvarets krav eller ei. Kommuneadministrasjonen forbereder i disse dager en sak som skal tas opp i det neste kommunestyremøtet.

Tomas Colin Archer (Ap), leder av plan, bygg og teknisk-utvalget til Moss kommune, mener en avgjørelse om bygge- og deleforbud ikke bør tas av kommunen.

– Vi har ikke kompetansen som skal til for å vurdere det sikkerhetsmessige i denne saken. Dermed har vi ikke noe saklig grunnlag for å nedlegge et byggeforbud, men det har antakelig staten, sier han.

Tomas Colin Archer (Ap) leder utvalget som ble orientert om Forsvarets krav denne uka.

Han legger til at dersom de nåværende planene for hotell og Tesla-senter har kommet så langt at investorene har krav på erstatning hvis planene ikke blir noe av, så må staten påta seg ansvaret for å eventuelt dekke disse kravene.

Foreløpig ligger det an til at kommunen ikke vil gjøre som Forsvaret ber om.

– Vår anbefaling per nå er at Moss kommune ikke innfører noe bygge- og deleforbud på næringsområdet. I så fall må det nedlegges et statlig forbud, sier Torunn Årset, direktør for plan, miljø og teknikk i Moss kommune.

– Kan staten innføre et byggeforbud på en privateid tomt, som egentlig er regulert av Moss kommune?

– Ja, det har de myndighet til, svarer direktøren.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad.

---

Rygge flystasjon

  • Rygge flystasjon er en militærbase som ligger i Moss og Råde kommuner.
  • Stasjonen er Luftforsvarets hovedbase på Østlandet og huser en rekke militære grener, som ledelsen til Oslofjord Heimevernsdistrikt og deler av Cyberforsvaret.
  • De operative avdelingene på basen er SOAS (Special Operations Aviation Squadron) 339-skvadronen med Bell 412-helikoptre og 330-skvadronen med en avdeling med Sea King redningshelikoptre.
  • Selve basen dekker et område på nærmere 2800 dekar.
  • Rullebanen ble tidligere delt med den sivile flyplassen Moss lufthavn Rygge, før nedleggelsen i 2016.

Kilder: SNL og Forsvaret

---

Mer fra Dagsavisen