Nyheter

Avtalen som ga Forsvaret rett til å kjøpe opp den sivile flyplassen

Eierne av Moss lufthavn Rygge (MLR) ga Forsvaret den sivile flyplassen på et sølvfat, men fikk nei. I stedet håper Forsvaret fortsatt at noen skal klare å gjenreise sivil flyplassdrift der.

Da Jotunfjell Partners kjøpte opp Rygge Sivile Lufthavn (RSL) i 2017, selskapet som eier Moss lufthavn Rygge, inngikk de en prosjektavtale med Forsvaret. Avtalen var ment å erstattes av en samarbeidsavtale når flyplassen ble gjenåpnet. Det skjedde aldri. Som kjent forsøker nå Jotunfjell Partners å selge seg ut av Rygge i stedet.

Forsvarsbygg er i dag grunneier av tomta på Moss lufthavn Rygge. RSL eier kun bygningene som står der. Et viktig punkt i avtalen er derfor en kjøpsrett. Dette punktet ble lagt til av Forsvaret i 2019 og gir dem rett til å kjøpe tilbake flyplassbygningene, dersom RSL ikke har klart å starte opp sivil flytrafikk innen utgangen av mai 2021.

Datoen passerte i fjor uten noen gjenåpning i sikte. Derfor tok Jotunfjell Partners kontakt med Forsvaret og spurte om de ville kjøpe den sivile delen av flyplassen. Svaret var nei.

Kunne fått det på billigsalg

Forsvaret kunne kjøpe terminalbygget og tilhørende infrastruktur til markedsverdi – en pris som er skjermet for offentligheten. Heller ikke DNB Næringsmegling, som i dag forsøker å selge flyplassen på vegne av Jotunfjell Partners, har ønsket å kommentere pris, annet enn at den skal ligge «betydelig under byggekost».

Det kostet rundt én milliard kroner å bygge ut den sivile delen av flyplassen på Rygge, som åpnet i 2007. Verken Jotunfjell Partners eller de tidligere eierne Orkla, Thon Holding og Østfold Energi har gått ut med hvor mye førstnevnte måtte betale å overta selskapet RSL og flyplassbyggene i 2017.

Så hvorfor har ikke Forsvaret benyttet seg av den nevnte opsjonen?

– Vi har så langt vurdert at vi ikke har et behov for terminalbygget på Rygge. Hvorvidt vi på sikt vil kunne få et slikt behov vil måtte vurderes som del av den løpende forsvarsplanleggingen, forteller Lars Gjemble, pressevakt i Forsvarsdepartementet.

Forsvaret hadde mulighet til å overta eierskapet av terminalbygget til "markedsverdi av bebyggelsen som sivilt ekspedisjonsområde for flyplassdrift og med sivil lufthavndrift avsluttet". Det takket de nei til.

Har ikke fornyet avtalen

I forbindelse med at flyplassen ble lagt ut på det åpne markedet, tok også Jotunfjell Partners kontakt med Avinor. Som Dagsavisen tidligere har skrevet, takket også de nei til å overta flyplassen.

Espen Ettre, Jotunfjell Partners talsperson, forteller at tilbudet til Forsvaret var langt mer aktuelt.

– Vi har vært mer tydelige mot Forsvaret enn Avinor, men de var ikke interessert. De ville heller at vi skulle forsøke å selge den til noen andre som var villige til å få til sivil flytrafikk, sier han.

Prosjektavtalen mellom RSL og Forsvaret utløp egentlig 31. mai 2021 og har ikke blitt fornyet. På spørsmål om den likevel fortsatt er gjeldende, er Ettre usikker. Når det gjelder punktet om å overta infrastrukturen, så bygger det uansett på en festeavtale som også gir Forsvaret en forkjøpsrett. I denne avtalen er dog kjøpesummen ikke konkretisert.

– Vi har ikke snakket med Forsvaret om å fornye avtalen, det kommer helt an på hva som skjer videre framover nå, sier Ettre, med henvisning til salgsprosessen.

Åpner for å samarbeide med andre sivile flyplassaktører

Forsvaret har flere fordeler av at det er sivil flyplassdrift i Rygge. Dette kommer også fram i prosjektavtalen med RSL, hvor det vies mye plass til ansvar og kostnadsfordelinger mellom partene.

Blant annet forpliktet RSL seg til å betale en årlig avkastning av Forsvarets innskutte kapital på eiendom, bygg og anlegg innenfor flysiden fra og med sju år etter en gjenåpning.

Vi har så langt vurdert at vi ikke har et behov for terminalbygget på Rygge.

—  Lars Gjemble, pressevakt i Forsvarsdepartementet

I dag må Forsvaret dekke alle kostnader til drift og investeringer av flyplassen selv, men dette var ment å deles med Jotunfjell Partners ved en gjenåpning av MLR. En lignende fordeling ble også gjort med de tidligere eierne før nedleggelsen i 2016.

Forsvaret kan også dra nytte av økt kapasitet på flyplassen som kommer som følge av sivil flyplassdrift.

Det er derfor gunstig for Forsvaret å ha sivil flytrafikk fra Rygge, særlig økonomisk. Men om det er Jotunfjell Partners eller noen andre som sørger for at det kommer på plass, er mindre viktig. Nå som Jotunfjell Partners forsøker å selge seg ut, sier Forsvaret at de er åpne for å samarbeide med andre aktører i stedet.

– Forsvarsdepartementet er positivt innstilt til initiativ som kan resultere i gjenåpning av lufthavnen, og vi vil være konstruktive i en eventuell dialog med nye aktører som ønsker en slik gjenåpning, sier Gjemble.

Har fortsatt tro på sivil drift

Jotunfjell Partners har forsøkt å få til en gjenåpning siden overtakelsen i 2017. Hindringen, slik de har forklart det, har vært mangel på interesse fra flyselskaper. De har vært i dialog med flere selskaper, men samlet sett har de ikke klart å stable på plass nok rutetrafikk til at en gjenåpning ble mulig. Ifølge Ettre var de svært nære i fjor.

– Vi var veldig optimister rundt nyttår 2020. Vi trodde da vi skulle få åpnet flyplassen våren 2021. Vi var i sluttforhandlinger med flere flyselskaper, sa han til Dagsavisen i fjor.

Som kjent kom koronapandemien på nyåret av 2020 og lammet flybransjen. Ettre tror nå det vil ta flere år før bransjen er tilbake for fullt igjen, og at en gjenåpning av MLR derfor ligger minst like langt fram i tid. Forsvarsdepartementet har likevel ikke gitt opp håpet om sivil flyplassdrift.

– Departementet har forståelse for at gjenåpning av Moss lufthavn Rygge er vanskelig i lys av pandemiens konsekvenser for luftfarten, men at situasjonen kan endre seg på noe sikt, sier Gjemble.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Moss lufthavn Rygge

  • Den sivile flyplassen, som ble drevet av Rygge Sivile Lufthavn (RSL), måtte legge ned driften 1. november 2016.
  • Årsaken var at Ryanair valgte å si opp sin baseflyavtale.
  • Dette hevdet de selv var på grunn av flypassasjeravgiften, som ble innført samme år.
  • I 2017 overtok investeringsselskapet Jotunfjell Partners eierskapet til RSL, samt terminalbygget og tilhørende infrastruktur på Moss lufthavn Rygge.
  • Siden da har de prøvd å få til en gjenåpning, uten å lykkes.
  • Nå forsøker de å selge seg ut av flyplassen.

---

Mer fra Dagsavisen