Uverdig behandling av ansatte på Kalnes

Hvis hensikten bak søksmålet er å øke budsjett og grunnbemanning, mener vi at ledelsen bør benytte seg av en fremgangsmåte som ikke går bekostning av de ansattes psykiske helse, skriver Marius Gudim Stenhaug.

Marius Gudim Stenhaug
styremedlem i Fredrikstad Venstre

 

Ifølge Statistisk sentralbyrå jobber 36,8 prosent av alle yrkesaktive kvinner i Norge deltid. Vi i Fredrikstad Venstre anser dette som et samfunnsproblem. For de det gjelder og som ikke ønsker dette, medfører deltidsarbeid mindre forutsigbarhet, uregelmessig og ofte lavere lønn. Arbeidstakeren blir også i større grad økonomisk avhengig av eventuell partner, ettersom pensjon i stor grad påvirkes av stillingsprosent. Dette begrenser igjen handlingsrommet og muligheten til selvbestemmelses, samt friheten til den deltidsansatte. I ytterste konsekvens kan det føre til at offer for fysisk- og psykisk partnervold må velge mellom et liv i fattigdom eller misbruk. 

Les også: Sykehuset Østfold går til sak mot sykepleiere som vil jobbe heltid

Behandlingen av de fire spesialsykepleierne ved seksjon nyfødtintensiv på Kalnes er på mange måter uverdig og lite i tråd med heltidskulturen som regjeringen aktivt jobber for å fremme. Med fem års utdannelse og fortrinnsrett til hel stilling burde det være en selvfølge at de fire spesialsykepleierne får fylt opp stillingene sine. I henhold til § 4-3 i arbeidsmiljøloven, har Sykehuset Østfold som arbeidsgiver, ansvar for å sikre sine ansatte et godt psykososialt miljø. Å saksøke egne arbeidstakere på et slikt grunnlag er et klart brudd på denne loven, og på ingen måte forenelig med Norsk arbeidsetikk. Uavhengig av lover og regler mener vi også at det er ren folkeskikk og respekt for arbeidstaker og en arbeiders rettigheter at en ikke saksøker arbeidstakere for å ønske full stilling. 

Hvis hensikten bak søksmålet er å øke budsjett og grunnbemanning, mener vi at ledelsen bør benytte seg av en fremgangsmåte som ikke går bekostning av de ansattes psykiske helse. Videre forventer vi at ledelsen trekker søksmålet og gir en offentlig unnskyldning til de berørte partene. 

Kronikk: «Hvem vil vel starte livet langs E6?»