Debatt

Hvorfor utvide renseanlegget på Fuglevik?

Sindre W. Mork (V) fremmet i kommunestyremøte 29. mars et grunngitt spørsmål om det er mulig å gjøre en reell sammenlikning av et nytt renseanlegg på Fuglevik og Kambo. Endelig er det en politiker som engasjerer seg i Movars renseanleggsplaner!

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ordføreren ba Movar-direktøren svare på spørsmålet fra Mork. Svaret ble lest opp for et samlet kommunestyre, uten en politisk diskusjon i ettertid. Jeg leser Movar-direktørens fremstilling for valget av utbyggingen av renseanlegget på Fuglevik som høyst tvilsom. Jeg er sterkt kritisk til at Movar får regjere denne saken alene, helt uten innblanding eller gitte føringer fra våre folkevalgte. Saken er vanskelig og komplisert sier de fleste politikerne jeg har snakket med. Det er akkurat derfor politikerne i Moss må på banen for å ta det ansvaret vi som innbyggere i Moss kommune har gitt dem.

Det var Fylkesmannen i Østfold som i utslippstillatelsen i 2008, satte som et kriterium at Movar skulle utrede og ta stilling til at avløpsvannet fra Kambo skulle overføres til Fuglevik innen 2017, ved å nedlegge Kambo. Men det Movar-direktøren ikke nevnte er at det ble gitt en ny utslippstillatelse i 2021. Utslippstillatelsen i 2021 stilte helt nye krav til Movars rensekrav. Med å innføre nitrogenrensing vil avløpsvannet være nesten totalt renset, og lite skadelig for Mossesundet.

På bakgrunn av den nye utslippstillatelsen fra 2021 bør etter min mening planene om nedleggelse av renseanlegg på Kambo legges helt til side. Movar bør i stedet starte arbeide med en oppbygging på rensestasjonen på industrianlegget på Kambo, med aller helst en samlokasjon av et nytt felles renseanlegg i samarbeid med Frevar.

Movar-direktøren påsto i kommunestyremøtet 29. mars at det på sikt vil være mer økonomisk å overføre avløpet til Fuglevik, og dermed slippe å oppgradere og drifte to renseanlegg i fremtiden. Jeg påstår at man vil spare enorme summer dersom Movar heller bygger ut på Kambo og legger ned anlegget på Fuglevik. Om det er som jeg tror, er det både mer kostnadsbesparende og mer effektivt å bygge ut renseanlegget på Kambo.

Movar IKS påstår at dagens Fuglevik renseanlegg har god kapasitet, og at det vil kunne håndtere avløpet fra Kambo uten vesentlig utvidelser. Movar forutsetter da at de skal slippe unna nitrogenrensingen. Men i planprogrammet, som hadde høringsfrist 1. april 2022, opererer imidlertid Movar IKS med et fullgodt nitrogenrenseanlegg på hele 12 000 kvm på Fuglevik. På bakgrunn av dette skjønner jeg ikke hvordan Movar IKS kan påstå at Fuglevik renseanlegg vil kunne håndtere avløpet fra Kambo uten vesentlige utvidelser. 12 000 kvm er da i høyeste grad vesentlig.

Movar-direktøren uttalte også i samme møte at et restutslipp fra renseanlegg på Kambo vil være verre enn et restutslipp i den «sterke sjørespirenten» som er i fjorden utenfor Fuglevik renseanlegg. Ja, hvis en setter som forutsetning, som Movar sannsynligvis gjør, at avløpsvannet ikke skal nitrogenrenses, verken nå eller på lang sikt. Det er en kjensgjerning at nitrogenrensing gir 80–90 % fullrenset vann. Det betyr at det er fullt mulig å slippe ut nitrogenrenset avløpsvann også i Mossesundet, uten skader. Dessuten ligger det i Movars planer å legge et overføringsrør fra Kambo til Fuglevik med urenset kloakk. Hvorfor ikke legge det samme røret fra Kambo til den nevnte «sjørespirenten» direkte, og rense på Kambo?

Fosfor og oksygenrensing pålagt Movar IKS i 2008 og flyttekostnader fra Kambo til Fuglevik vet vi vil koste om lag 0,5 milliard kroner. Statsforvalteren i Oslo og Viken antydet i forbindelse med ny utslippstillatelse gitt til Movar IKS i 2021, at prisen på nedleggelse på Kambo og Movar-utvidelsen på Fuglevik kan komme opp imot 1,1 milliard kroner, inkludert nitrogenrensing. Jeg mener vi kan legge på ytterligere 0,5 milliarder til fordi anlegget Movar IKS planlegger å bygge ut på Fuglevik, er planlagt bygget på 40 meter dyp kvikkleire. Det vet vi vil skape problemer. Uansett er det du og jeg skal betale regningen gjennom høyere kommunale avløpsgebyrer. Det tror jeg svært få er klar over.

Dessuten er det et sentralt poeng i denne saken at Kambo renseanlegg ligger i et regulert industriområde, på fjellgrunn, kun noen hundre meter fra hovedvei, som tåler tungtrafikken til og fra renseanlegget. Fuglevik renseanlegg ligger i et landskapsvernområde, på kvikkleiregrunn, midt i et bolig- og hyttefelt, med infrastruktur som ikke tåler tungtrafikk. Det virker derfor helt meningsløst for meg at en utvidelse av Kambo renseanlegg aldri har vært aktuelt for Movar, men at det i stedet planlegges et gigantanlegg på Fuglevik.

Det står også i planprogrammet som har vært på høring at alt omkring naboer, landskapsvernområde, støy, LNF-område, grunnforhold og drift skal konsekvensutredes. Når skal det gjøres? Når anlegget på Fuglevik er ferdig prosjektert? Jeg ønsker at våre folkevalgte skal få fremlagt en kostnadsmatrise som kan gi dem et konkret sammenligningsgrunnlag, slik at det ikke kastes bort mer tid og penger på å prosjektere et enormt renseanlegg på Fuglevik, som helt klart er det dyreste alternativet.

Hvordan er det forsvarlig å utvide/bygge et renseanlegg i 2022 uten nitrogenrensing? Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler bygger renseanlegg med nitrogenrensing. Men ikke Moss, Vestby og Våler. I Moss synes Movar det er lurere å bygge ut et massivt industrianlegg i et landskapsvernområde og droppe nitrogenrensing til fordel for å pumpe renset avløpsvann 500 meter ut i Oslofjorden fra Ila stranda. Det må da være flere enn meg som synes dette er hårreisende i 2022?

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad.

Mer fra: Debatt