Debatt

«Høyre støtter det private initiativ og har forståelse for næringslivets behov»

Vi skal fortsatt arbeide for å bedre rammebetingelsene for eksisterende bedrifter i Fredrikstad samt legge til rette for nyetableringer for å sikre vekst, arbeidsplasser og følgelig velferden, skriver Eivind A. Leister.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Eivind A. Leister
Bystyrerepresentant for Høyre

Velferd er avhengig av verdiskapning.  Verdiskapning skjer hovedsakelig i private bedrifter. Vekst i det private næringsliv krever stabile og forutsigbare rammevilkår. De fleste arbeidstakere i Fredrikstad og i landet forøvrig er sysselsatt i små og mellomstore bedrifter. Utviklingen i Fredrikstad er avhengig av at nettopp slike bedrifter lykkes; både de eksisterende og nyetableringer. Skepsis og motarbeidelse av det private initiativ hemmer veksten og truer følgelig velferden.

Debatt: 
«Høyre, Krf og Venstre med felles erklæring om en ny politisk kurs i Fredrikstad»

De siste årene har flere foretak etablert seg i Fredrikstad, det er gledelig. Men samtidig har en rekke bedrifter forsvunnet og med dem tusenvis av arbeidsplasser.  Dette er en negativ utvikling.  Vi gleder oss over at byen vokser, samtidig må vi erkjenne at antall nye arbeidsplasser som skapes, ikke står i forhold til befolkningsøkningen. Fredrikstad har følgelig en utfordring innen næringsutvikling, som kommunen må ta tak i. De næringspolitiske virkemidlene til kommunen er viktige faktorer som vurderes av bedrifter før beslutningen om en etablering tas.

Disse er hovedsakelig:
• Tilgang til egnede arealer
• Infrastruktur
• Skatter og avgifter
• Smidig saksbehandling
• Tilgang til attraktiv arbeidskraft

Les også: Velgaard (H) uforstående til rivingen av Onsøyheimen

Høyre støtter det private initiativ og har forståelse for næringslivets behov. Solberg-regjeringen evner også å komme med konstruktive løsninger for bedriftene, dette sikrer vekst, arbeidsplasser og velferd.

I Fredrikstad vil Høyre følge opp denne politikken:

- Vi ønsker å intensivere arbeidet med å sikre næringslivet egnede arealer.

- Høyre var og vil fortsette å være en pådriver for utviklingen av infrastruktur og bygging av nye veier i Fredrikstad.

- Skattetrykk svekker konkurranse-evnen, setter arbeidsplasser og velferden i fare. Høyre har stadig gjentatt at eiendomsskatt på næringsbygg ikke fremmer Fredrikstad som næringsdestinasjon og har som mål å redusere og på sikt fjerne denne.

- Rask og effektiv saksbehandling som godkjennelse av byggesaker gjør at Fredrikstad fremstår som en Ja-kommune. Som en rekke saker har vist er ikke dette alltid tilfelle, dessverre. Høyre vil arbeide for en mer offensiv næringspolitikk, og har ved flere anledninger gjort det tydelig at dette også forventes av administrasjonen.

- Tilgang til råvarer, energi og infrastruktur er viktige premisser for bedrifters plasseringsbeslutning.
Tømmer og blåleire er en del av vår stolte industrihistorie, men nå er det andre ressurser som er avgjørende. Kvalifisert arbeidskraft gir et konkurransefortrinn.  Skal Fredrikstad sikre seg den, må egnede boliger og arealer for slike tilbys. Et interessant kultur- og aktivitetstilbud, hvor det gjøres en formidabel innsats i lag og foreninger er positivt. Men fremfor alt er skoletilbudet, både det offentlige og det private som et alternativ, meget viktig når en familie skal flytte.
Høyre har markert seg med sin skolepolitikk noe vi vil fortsette. Dette er nøkkelen til fremtiden.

Høyre forstår næringslivets behov og vil fortsette med å arbeide for å bedre rammebetingelsene for eksisterende bedrifter i Fredrikstad samt legge til rette for nyetableringer for å sikre vekst, arbeidsplasser og følgelig velferden.