«Høyre, Krf og Venstre med felles erklæring om en ny politisk kurs i Fredrikstad»

Fredrikstad er tjent med et politisk maktskifte, skriver Truls Velgaard, Lino Lubiana og Trond Svandal i denne samarbeidserklæringen.

Truls Velgaard
Fredrikstad Høyre

Lino Lubiana
Kristelig Folkeparti Fredrikstad

Trond Svandal
Fredrikstad Venstre

 

Med noen korte unntak har Arbeiderpartiet styrt Fredrikstad i nesten 100 år. Et politisk maktskifte vil gi en viktig mulighet til å prøve ut nye løsninger, og til å styrke de delene av Fredrikstadsamfunnet som Arbeiderpartiet ikke prioriterer. Et maktskifte vil også legge til rette for å skape en mer åpen, lyttende og samhandlende kommune. 

Våre partier vil blant annet peke på behovet for å styrke det frivillige arbeidet i Fredrikstad. Den frivillige innsatsen på områder som kultur, idrett, skole og trossamfunn er en helt avgjørende bærebjelke i vårt samfunn. Vi ønsker en kommune som tydeligere etterspør, oppmuntrer og støtter dette arbeidet.

Partiene vil at Fredrikstad kommune skal arbeide aktivt for et renere og bedre miljø, og redusere klimautslippene og bevare matjorda. Nedbygging av Gudebergjordet vil således være uaktuelt i den kommende fireårsperioden.

Våre partier vil ha et klart fokus på familie, skole, omsorg og tilrettelegging for flere arbeidsplasser.  Kvaliteten i Fredrikstadskolen skal heves betraktelig og bli blant de beste i landet, med vekt på kunnskap, tidlig innsats og myndiggjøring av foreldrene. Vi ønsker økt sykehjemskapasitet og en fleksibel eldreomsorg, tilpasset den enkelte bruker, hvor de gamle skal være sjef i eget liv.

Det skal legges til rette for flere arbeidsplasser ved å avskaffe eiendomsskatt på næringsvirksomhet, gjøre næringsarealer tilgjengelige og øke tempoet i kommunens saksbehandling.

Partiene vil ønske å bruke private og frivillige virksomheter som viktige supplement til kommunens egen organisasjon.  Kostnad og kvalitet bør styre hvem som skal levere tjenesten. Brukere av kommunens tjenester bør i størst mulig grad selv kunne gjøre valg om hvordan tjenestene skal leveres. 

Partiene vil arbeide for å redusere veksten i kommunens kostnader. Vi vil øke avsetningen til frie fond for å styrke kommunens handlefrihet. Økningen i eiendomsskatt stanses. Deretter vil eiendomsskatten gradvis reduseres, når dette blir forsvarlig ut fra et styrket økonomisk grunnlag.

Våre partier vil være åpne for å samarbeide med alle andre partier som ønsker et politisk maktskifte ved valget i Fredrikstad denne høsten.

Les også: Velgaard (H) uforstående til rivingen av Onsøyheimen (Demokraten+)

Meninger: 
STEM! - stem hva dere vil bare ikke AP!
«Venstre satser på gründerne og småbedriftene»