Aldri helt norsk

Hva vil det si å være norsk? Hvit i huden, mener mange nordmenn.

På oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har Fafo gjennomført en stor holdningsundersøkelse om likestilling og diskriminering. 16 prosent av oss mener at hudfarge er avgjørende for om man kan ses på som norsk. Fire av ti nordmenn mener at mennesker fra Somalia aldri kan bli helt norske.

Fire av ti ønsker ikke romfolk som naboer. Hver sjette nordmann gir uttrykk for at de ikke ønsker muslimer på naboadressen. Hver fjerde nordmann oppgir at de er helt eller delvis enige i at noen «menneskeraser» er smartere enn andre.

«Vi er overrasket og bekymret over enkelte av funnene», uttaler Mari Trommald, direktør i Bufdir. Hun sier også at det er trist å se at forestillinger om rase og etnisitet kommer i veien for hvem vi anerkjenner som norske. Og det er det bare å slutte seg til.

Det er trist og forstemmende, men det er også bra at tallene og holdningene som skjuler seg bak dem, kommer på bordet. Med kunnskap om vår kollektive fordomsfullhet og ignoranse kan vi aktivt jobbe mot disse holdningene. Undersøkelsen viser at ideen om rase og forutsetninger knyttet til etnisitet er mer utbredt blant de med lav utdanning, som bor utenfor storbyene og som leser nyheter fra alternative nyhetskilder som Resett og Document.no.

Undersøkelsen er nedslående, men den viser også sunne holdninger. Bare sju prosent av de spurte mener at staten ikke skal drive aktiv likestillingspolitikk og bekjempe diskriminering. Samtidig er holdningene til gruppene lovverket skal beskytte, svært sprikende.

Vi håpet og trodde vi hadde kommet lenger, men fasit tilsier at vårt norske fellesskap har langt igjen. Men med mer kunnskap og vellykket integrering, er dette en kamp vi som samfunn kan og vil vinne.