Debatt

Smart av regjeringen å satse på lavterskel psykisk helsehjelp

Hurdalsplattformen lovet en opptrappingsplan og mer likeverdige behandlinger av mennesker med psykiske lidelser. Derfor er vi håpefulle – er det nå det skjer?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Om kort tid skal regjeringen levere en ny opptrappingsplan for psykisk helse.

Regjeringen har varslet at de skal satse på helsefremmende og forebyggende arbeid, utvikling av lavterskel helsehjelp der folk bor, og bedre oppfølging av mennesker med alvorlige og sammensatte helseproblemer.

Lill Sverresdatter Larsen. Leder av Norsk Sykepleierforbund.

Opptrappingsplan kan sette fart på helsetilbudet innen psykisk helse. Men det vil kreve et utstrakt samarbeid på tvers av alle tjenester og nivåer. Ansvar kan ikke lengre skyves over på hverandre.

Og det vil koste tid og penger. Det gjenstår å se om tidligere løfter nå kommer inn i opptrappingsplanen i form av reelle tiltak og ressurser, når planen legges fram i juni.

Ann Karin Swang, leder for helsesykepleierene i Norges Sykepleierforbund.
Espen Gade Rolland, leder for faggruppe innen psykisk helse og rus i Norges Sykepleierforbund.

Barn og unge er under et særlig stort press. Det er krav om gode karakterer på skolen. Det er et massivt press via sosiale medier om det «perfekte ytre». Vi alle har vært gjennom pandemi, strømkrise og det er krig i Europa.

Det meldes om at flere barn opplever tidligere og mer alvorlige psykisk helseplager og vi vet at antall unge med alvorlige spiseforstyrrelser øker.

Samtidig vet vi at barn og unge ikke får rask nok og tilstrekkelig hjelp. Det viser rapporter og erfaring fra tjenestene. Det er behov for et krafttak for å sikre barn og unge forsvarlig og tidlig innsats.

Det krever en stor innsats på helsefremmende og forebyggende arbeid for å hjelpe våre barn til å utvikle god fysisk og psykisk helse. Vi mener at helsestasjon og skolehelsetjenesten må videreutvikles, og at en må styrke samarbeidet med BUP og barnevern.

Kommunale helse- og omsorgstjenester er grunnpilaren i norsk helsevesen. Vi vet at vi blir flere eldre, at hjelpebehovene blir større og helsepersonellet blir færre i tiden som kommer.

Helsepersonellkommisjonen har utfordret oss til å jobbe smartere og mer fleksibelt.

Nettopp derfor er det smart av regjeringen å satse på lavterskel psykisk helsehjelp. Folk må få hjelp når de trenger det. Både for å kunne stå i arbeid, gjennomføre studier og hindre utvikling av alvorlig psykiske problemer og misbruk av rusmidler.

Det å etablere tilbudet rask psykisk helsehjelp i alle kommuner, vil derfor være helt i tråd med å etablere bærekraftig tjenester innen psykisk helse.

Mennesker med alvorlig psykisk helse- og rusproblemer har kortere levetid. Derfor mener vi at det må iverksettes en nasjonal handlingsplan for redusert dødelighet.

Altfor lenge har vi sett at unge mennesker dør i overdoser, at mennesker med alvorlige psykiske lidelser ikke får oppfølging de trenger og at den somatiske helsetjenesten ikke klarer å fange opp denne gruppen.

Døgntilbudene innen psykisk helsevern er redusert og et stort ansvar er lagt til de kommunale tjenestene. Samtidig meldes det om at «faglige flaggskip» som FACT-team legges ned på grunn av kommunale «økonomiske» prioriteringer.

Dette er spesialtjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og deres pårørende. Nedleggelser er stikk i strid med ønske om nødvendig hjelp til mennesker med sammensatte problemer og behov for omsorg.

Derfor ønsker vi regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse velkommen. Vi har forventninger om en langsiktig plan. En plan som inneholder virkemidler som understøtter både pasientbehandlingen, kompetanseutvikling og økonomisk handlekraft.

Det må stimuleres til å utvikle sterke, faglig solide og tilgjengelige tjenester til mennesker i alle deler av livsløpet.

Hurdalsplattformen lovet en opptrappingsplan og mer likeverdige behandlinger av mennesker med psykiske lidelser. Vi vet at er et sårt behov for denne satsingen. Derfor er vi håpefulle – er det nå det skjer?

Mer fra: Debatt