Debatt

Samferdselsprosjekter skaper positiv byutvikling

Hver enkelt har sin fulle rett til å være mot planene for E18, men det er også slik at ledelsen i en virksomhet hver dag tar, og må ta, selvstendige beslutninger på vegne av bedriften.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Dagsavisen har ved to anledninger de siste dagene berørt planene for E18-utbygging og OBOS sitt standpunkt i den anledning. Sirin Hellvin Stav i MDG hevder i et debattinnlegg i Dagsavisen den 10. juni at OBOS ikke forstår hva som gir god byutvikling og Dagsavisens lederskribent 9. juni er fortørnet over resultatet i en spørreundersøkelse om E18.

Store samferdselsprosjekter utløser nettopp positiv byutvikling og boligbygging.

Les også: Oslo og Viken enige om finansiering av Fornebubanen

OBOS sitt formål er å skaffe medlemmene bolig. I byer som Oslo, hvor det er knapphet på nye tomter, oppstår nye bolig- og byutviklingsprosjekter hovedsakelig gjennom fortetting og transformasjon. Og transformasjon skjer blant annet gjennom samferdselsprosjekter.

Gode eksempler på det de siste tiårene er for eksempel Opera-tunellen og Løren-tunellen, som har gitt oss Sørenga, Bjørvika og Løren-byen.

Helt nye bydeler med tusenvis av nye boliger og rom for næringsvirksomhet og kulturaktiviteter av ulik art.

E18 er viktig ikke bare for Fornebu, men er avgjørende for god by- og næringsutvikling i aksen fra Drammen og innover til Oslo. Prosjektet forventes å utløse over 11 000 nye boliger bare i Bærum, samt arealer til tusenvis av nye arbeidsplasser. Ved å sette E18 i spill har motstanderne glemt at man samtidig også setter hele Fornebubanen i fare da begge prosjekter inngår i en samlet pakke, en premiss fastsatt av både lokal demokratisk valgt planmyndighet (Bærum kommune) og Staten.

MDG og andre motstandere av ny E18 bruker begreper som «monster» og «gigantisk» om planene. Faktum er at planen - som det nå ser ut til å være et stort flertall for på Stortinget - vil redusere kapasiteten for privatbiler, men øke kapasiteten for kollektivtrafikk og sykkel. Og det er bra!

E6 Øst med Manglerudtunnelen har på sin side i årevis vært ønsket fra et tverrpolitisk miljø for å løse miljøutfordringene fra Abildsø og helt til Ulven-splitten og skape bedre boforhold for tusenvis av mennesker. I tillegg vil også dette tiltaket utløse flere tusen nye boliger langs kollektivknutepunkter ved traseen, styrke kollektivtilbud og bedre situasjonen for gående og syklende.

OBOS har jobbet for å få på plass Fornebubanen og andre kollektivprosjekter gjennom mange år.  

Stav kan være trygg på at vi også skal fortsette arbeidet med å utvikle våre byutviklingsprosjekter med høye ambisjoner for klima- og miljø.

Dagsavisen med flere har de siste dagene vært opptatt av en spørreundersøkelse vedrørende utbyggingen av E18 som Respons Analyse har gjennomført på vegne av OBOS. Bakgrunnen for spørreundersøkelsen var at enkelte hevdet at et flertall av medlemmene i OBOS var mot en utbygging av E18, og dermed burde ikke OBOS være for.

Undersøkelsen viser at flertallet av de spurte i Oslo og Vestre Viken er for en utbygging.

Les også: Byrådet vil aldri innrømme å ha stemt for å bygge E18

Blant de spurte som er OBOS-medlemmer et det også et klart flertall for. Dagsavisens lederskribent framsetter litt uklare beskyldninger om metodiske feil ved spørsmålsstillingen. Vi har forelagt beskyldningene for Respons Analyse, som gjennomførte undersøkelsene, og som fra et faglig perspektiv ikke anser spørsmålene som verken ladede, ledende eller på noen måte metodisk feil.

Hver enkelt har sin fulle rett til å være mot planene for E18, men det er også slik at ledelsen i en virksomhet hver dag tar, og må ta, selvstendige beslutninger på vegne av bedriften.

Det gjelder like mye i en kooperativ virksomhet som OBOS, som i et aksjeselskap. For OBOS som har bygd og eier tomter for tusenvis av boliger og arbeidsplasser på både Fornebu og i traseen for ny E6 Øst, er det helt naturlig å engasjere seg for disse samferdselsprosjektene. Det handler om å skaffe boliger til medlemmene, sikre god byutvikling og ivareta milliardverdier. Pengene vi tjener skal reinvesteres i nye bolig- og byutviklingsprosjekter, som igjen skal komme medlemmer og samfunnet rundt oss til nytte.

Mer fra: Debatt