Debatt

En hovedstad med visjoner

Vi må gjøre Oslo til testlaboratoriet for framtidas løsninger. Verdens grønneste og mest rettferdige storby.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Framtidas løsninger kommer nedenifra, fra byene. I en tid med store globale utfordringer kan byene går foran der hvor nasjonene svikter. Oslo må gå foran og utvikle visjoner og løsninger for framtidas hovedstad.

Oslo er den raskest voksende byen i Europa, med en stadig yngre befolkning. De neste 15 årene vil Oslo vokse med nærmere 200.000 innbyggere. Samtidig er Oslo en dypt klassedelt by. Oppgaven for oss som bor i Oslo blir: Hvordan kan vi sikre at alle folk i Oslo har muligheten til et godt liv, samtidig som klimautslippene er vesentlig lavere enn i dag? Vi må gjøre Oslo til testlaboratoriet for framtidas løsninger. Verdens grønneste og mest rettferdige storby.

Oslo skal bli verdens grønneste hovedstad

Verdens byer tar opp kun 3 prosent av jordas overflate, men står for 75 prosent av alle klimagassutslipp. Skal vi løse klimaproblemet og ruste oss for konsekvensene av klimaendringene må vi starte med byene. Byene må utformes for å være utslippsfri, med miljøvennlig kraft og oppvarming og smarte transportløsninger. En mer kompakt by, med korte avstander, men med grønne rom og sosiale rom.

Regjeringa fører en politikk som hører 60-tallet til. Med mange biler i bygatene og store motorveier. I statsbudsjettet kutter de i bevilgningene til kollektivtransport i byene. Det er ikke uttrykk for visjoner om en moderne by.

Oslo fortjener en regjering som tar det rødgrønne byrådets klimaplaner på alvor. Valget i 2017 handler om å få rødgrønt flertall som står for en grønn politikk for byene.

Et inkluderende Oslo

Sylvi Listhaug føler seg ikke trygg på Grønland. Hun er bekymra for barna som vokser opp der. Men Listhaug har vært sosialbyråd i Oslo og ansvarlig for kommunal bosetning og byens inkluderingspolitikk. Det ansvaret løper hun nå ifra.

Hun løper også ifra det ansvaret hun har som statsråd i møte med den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Oslo kan og vil bosette flere av de som flykter, men møter en kald skulder fra Listhaug.

Mye fungerer bra i norsk integreringspolitikk og i Oslo. Men vi må ta på alvor at det fortsatt er mange som føler seg på utsiden av samfunnet og som ikke opplever å få de samme mulighetene som majoritetsbefolkningen. Det gjelder utdanning, jobb eller deltakelse i fellesskapet. Vi må føre en politikk for Oslo som forebygger utenforskap og utjevner ulikhet. Alle må få muligheten til å inkluderes i et verdifellesskap. Det må satses på barnehager og skoler og på å skape jobber. Det handler om byutvikling, vi må ha nok og skikkelige boliger og trygge bomiljø.

Barnefattigdommen skal utryddes

For hvert T-banestopp østover i Oslo faller gjennomsnittlig levealder. Det samme gjør deltakelse i aktivitetsskolen, fritidsordninger og ved valg. En usosial politikk har skapt en delt by.

Det mest alvorlige er antallet barn som vokser opp i fattige familier. Mer enn 23.000 barn er fattige – og de bor på østkanten.

Foreldrenes lommebok betyr fortsatt mye for hva slags liv man får. Det er dypt urettferdig, men det må ikke være sånn. Med SV plassert i byråd og et rødgrønt flertall på Stortinget etter valget skal vi fordoble innstasen mot ulikhet i byen.

Vi er godt i gang. SV styrker felleskapsarenaene i Oslo med gratis kjernetid i barnehage og aktivitetsskolen. Dette er starten på en ny barnehage- og skolehverdag hvor alle barn får delta. Vi skal bygge flere boliger for alle, og utvikle ikke-kommersielle utleiemodeller. Å redusere forskjellene i Oslo er et nasjonalt ansvar. Nasjonalt må vi forsvare og styrke universelle ordninger som barnetrygden og et rettferdig skattesystem. Framtidas hovedstad har mindre forskjeller i makt og levekår.

Hovedstaden som går først

Vår visjon for Oslo kan oppsummeres i slagordet «hovedstaden som går først».

I 2040 vil vi være 900.000 Oslo-borgere. Det gir mange utfordringer, men også store muligheter.

Oslo skal være byen som tar mål av seg å være mest innovativ og fremtidsrettet i sitt bidrag til å løse klimakrisen. Byen vår skal gå foran, ta imot flere mennesker på flukt og sikre inkludering for alle. Vi skal utforme en by med boliger for alle, korte avstander og grønne rom. Det skal være en trygg og mangfoldig by.

De neste årene vil Oslo ha unike muligheter. Med SV i byråd er vi sikret bypolitikere som alltid har fokus på ulikhet og miljø. På Stortinget og med hånda på rattet, skal SV etter valget jobbe for at regjeringen har samme høye ambisjoner for vår felles hovedstad.

Mer fra: Debatt