Venstre vil ta grep for en bedre psykisk helse for byens unge

DEBATT: Det er vi som er Stavanger. La oss jobbe sammen for ungdommen vår!

Av: Mette Vabø, Andrekandidat, Stavanger Venstre

«De unge i dag er så flinke og pliktoppfyllende. Slik var det ikke da jeg var ung!» Dere har sikkert hørt dette eller lignende utsagn fra dagens foreldregenerasjon. Gjerne med stolthet i stemmen. Det kjennes godt å være stolt forelder, og når de unge håpefulle ikke bare gjør det godt på skolen, men også briljerer innen idrett eller andre former for fritidsaktiviteter er det lov å være stolt. 

Mye er også riktig i utsagnet over. De aller fleste unge i Norge har det bra i dag. De har god fysisk og psykisk helse, er fornøyd med familie, skole og venner. Likevel er det en andel av de unge som havner utenfor. Den siste Ungdata-undersøkelsen viste at 11 prosent av ungdommene i ungdomsskolealder i Stavanger er plaget med depressivt stemningsleie og 15 prosent er plaget av ensomhet. Disse tallene øker til henholdsvis 18 og 21 prosent for ungdom i videregående skole. Trenden de siste tiårene er at ungdom har rapportert stadig økende grad av psykiske plager. 

For mange er de psykiske plagene forbigående, men de kan likevel oppleves alvorlige for ungdommene og føre til betraktelig dårligere livskvalitet. Samtidig ser vi en urovekkende vekst i rusproblematikk. Rapporter antyder at ungdommen har en lavere terskel for å prøve narkotiske stoffer. Samtidig ser det nedre aldersnivået for de som prøver narkotika ut til å synke betraktelig. Dette gir grunnlag for bekymring. 

Her har alle vår del av ansvaret – foreldre, lærere, miljøarbeidere, ungdommene selv og ikke minst oss politikere. Venstre har som målsetning at Stavanger skal være et godt sted for ungdom. Utfordringen er komplisert og lar seg ikke løse med ett enkelt tiltak, men må angripes med et bredt spekter av virkemidler. 

Venstre har særlig fokus på å gjøre både hjelp og forebygging lettere tilgjengelig. I den inneværende perioden har vi jobbet aktivt for å sikre at det er nok helsesykepleiere på skolene i kommunen vår. Helsesykepleierne har en viktig jobb og skal være et lavterskeltilbud for at barn og unge skal kunne oppsøke noen å prate med om ting som er vanskelig. Dette er en sak Venstre har kjempet lenge for, og det er en sak vi kommer til å fortsette å kjempe for helt til vi har nådd bemanningsnormen i hele Stavanger-skolen.

I den forbindelse er det også gledelig at Venstre fikk gjennomslag for at «helsesøster» skulle endres til den mer kjønnsnøytrale tittelen «helsesykepleier». Dette har ført til at rekordmange menn nå ønsker å bli helsesykepleiere. Jeg håper vi kan ansette flere mannlige helsesykepleiere på skolene våre i årene som kommer, slik at det blir lettere for gutter å oppsøke hjelp hvis de trenger det.

For unge oppleves gjerne utfordringer med psykisk helse veldig akutt og vanskelig når man står i det. Ungdommer i videregående skole har muligheten til å oppsøke psykolog på helsestasjon for ungdom dersom de skulle trenge hjelp med psykiske vansker. Dette gir ungdommen en mulighet til å ta tak i psykiske problemer tidlig. Venstre vil at også ungdomsskoleelever skal kunne ha et tilsvarende tilbud. Derfor vil vi innføre tilgjengelige skolepsykologer for ungdomsskoleelevene våre. Ordningen med skolepsykologer vil være en lavterskelordning som skal bidra til at det skal være lettere for ungdommene å søke hjelp uten ventetid eller behov for henvisning. Et slikt tilbud har blitt etterlyst av ungdommene selv, derfor er det viktig for meg at vi i Venstre nå følger opp dette behovet. 

Å føle seg en del av et større fellesskap er viktig for å ha en god psykisk helse.  Det er viktig at all ungdom har gode møteplasser hvor det er mulig å dyrke sine interesser og møte likesinnede. Derfor vil Venstre opprettholde og videreutvikle det gode tilbudet til kommunens unge. Det må være lett tilgjengelige ungdomsklubber i alle bydeler. Ungdommen må også få beholde Metropolis i sentrum, og fortsette å være samlokalisert med Ungdom og Fritid. Slike gode, rusfrie møteplasser er en viktig del av å skape et godt liv for byens unge. 

Rusproblematikken som har utviklet seg den siste tiden har en annen form enn den tradisjonelle mer tilfeldige eksperimenteringen med rusmidler. Politiet rapporterer at ungdommene planlegger rusbruk, har «trip keepers» som passer på og kjøper rusmidlene over sosiale medier. Dagens unge tilegner seg informasjon på nettet og mye av denne informasjonen ufarliggjør bruken av rusmidlene. Dette betyr at vi også må tenke nytt når det gjelder håndtering av ungdommenes rusbruk. Her er det viktig at ikke bare foreldre, men også de unge, får tilstrekkelig med informasjon som muliggjør holdningsendringer.  K46 er et godt eksisterende tilbud for unge som sliter med rusproblematikk. Her kan både ungdommene selv og pårørende få hjelp. Venstre ønsker nå å bidra til å styrke K46, slik at de kan nå ut til enda flere ungdommer. Vi vil også støtte opp om uteseksjonen i Stavanger kommune. Arbeidet de gjør for ungdommen vår er uvurderlig. 

Jeg vil også oppfordre alle foreldre til å snakke med barna sine. Følg med på hva de gjør og vis interesse – det er det mye god forebygging i. Vi er alle en del av et lokalsamfunn. Som foreldre, foresatte, naboer, venner. Det er vi som er Stavanger. La oss jobbe sammen for ungdommen vår!

For oss i Venstre er det viktig at vi setter inn støtet for en bedre psykisk helse for våre unge nå. Jeg gleder meg til å ta fatt på dette viktige arbeidet i neste periode.