Statsadvokat Birgitte Løvlund mener at flere av de domfelte i innsidesaken fikk for milde straffer. Blir det anke over straffeutmålingen i Høyesterett kommer hun til å legge ned påstand om at den betingede delen av straffen tas bort. Foto: Roy Storvik

Statsadvokat Løvlund i innsidesaken: – De fikk for milde straffer

Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund mener at flere av de dømte i innsidesaken fikk for milde straffer.

Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund har nylig kommet med et svært omfattende anketilsvar til de domfeltes anker i innsidesaken.

Her tar hun detaljert for seg de enkeltes anker og oppsummert kommer hun med påstand om at de domfeltes anker nektes fremmet og at aktoratets anke om inndragning fremmes.

Flere av de domfelte har også subsidiært anket over straffeutmålingen.

LES OGSÅ: Løvlund fornøyd med dommen

Dette gjelder for Fred A. Ingebrigtsen, Lars Audun Lunde, Knut Helge Nordbotn og Oskar Andersen.

Noe for mild straff

Ankene er blant annet begrunnet med at det generelle straffenivået er for strengt, mindre samfunnsfare, saksbehandlingstiden, tiden tilbrakt i retten, mediebelastningen og for lite differensiering mellom hovedmann og medvirker.

Løvlund skriver i anketilsvaret at påtalemyndigheten vil legge ned påstand om at straffeutmålingsankene ikke fremmes.

LES OGSÅ: Løvlund fornøyd med dommen

«Påtalemyndigheten vil tvert om anføre at straffen er noe for mild», heter det i ankestøtteskrivet.

Løvlund viser også til at det ikke foreligger noen andre rettsavgjørelser hvor noen er domfelt for så alvorlige og omfattende lovbrudd innenfor verdipapirrettens område.

«Det synes således klart at den samlede straff i denne sak må fastsettes markant høyere enn i tidligere saker», heter det i ankestøtteskrivet.

Uenig

Løvlund er videre enig i det straffenivået som Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett har lagt til grunn.

Løvlund viser til at samtlige ankende har anført at lagmannsretten ikke har lagt stor nok vekt på saksbehandlingstid.

LES OGSÅ: RA fulgte innsidesaken dag 103:– Fengsel i ni år

Det er Løvlund uenig i og mener at lagmannsretten har lagt for stor vekt på dette.

Hun viser til at det ikke har vært liggetid i saken og at etterforskningen har vært enormt omfattende og også, som lagmannsretten har lagt til grunn, så har de domfelte bidratt til å komplisere dette bildet ytterligere gjennom sine forsøk på å tilsløre sakens realiteter.

Vil ha strengere straffer

«En domfelt skal ikke «belønnes» med fradrag i straff fordi hans kriminelle forhold og bruk av rettsmidler har medført behov for langvarig behandling i rettsapparatet. Det er snarere argumenter for det motsatte, skriver Løvlund.

Hun mener heller ikke at mediebelastningen skal tas hensyn til ved straffeutmålingen.

LES OGSÅ: Kåre Nilsen er svært godt fornøyd med dommen

Lagmannsretten valgte å gjøre halvannet år av de domfeltes straffer betinget begrunnet med tidsforløpet i saken.

Løvlund mener at dette er det grunn til å sette spørsmålstegn ved.

«Påtalemyndigheten er av den oppfatning at tidsforløpet i saken, både slik påtalemyndigheten selv vurderer dette, og slik lagmannsretten har vurdert dette, ikke tilsier noen reduksjon i straff eller at noe av straffen gjøres betinget», heter det i ankestøtteskrivet.

Dersom ankene over straffeutmålingen fremmes i Høyesterett har Løvlund tatt forbehold om å legge ned samme påstander om straff som hun gjorde for lagmannsretten for Ingebrigtsen, Lunde, Nordbotn og Andersen.

– Fartsblinde

Bjørn Stordrange, Fred A. Ingebrigtsens forsvarer, sier til RA at han ikke ønsker å kommentere et skriv som åpenbart er lekket av noen.

– Men jeg har sagt før og jeg mener fortsatt at aktoratet er preget av fartsblindhet når det gjelder straffverdighet i denne saken. Det gjelder for øvrig i mange økonomisaker, sier Stordrange til RA.

LES OGSÅ: – Ingebrigtsen rystet over dommen

Sigurd Rønningen, forsvarer for Knut Helge Nordbotn, viser til en storkammeravgjørelse fra Høyesterett datert januar i år som sier noe om fradrag i straff.

– Vi fastholder at lagmannsretten ikke i tilstrekkelig grad har reparert den lange tidsbruken i saken. Når den kommer opp for Høyesterett er det over åtte år siden denne saken startet opp, og for det er det ikke gitt tilstrekkelig rabatt, sier Rønningen til RA.

Han tilføyer at hovedtemaet deres ikke går på straffeutmåling.

– Det handler fortsatt om at lagmannsretten har foretatt en rettsanvendelsesfeil og at Nordbotn skulle ha vært frifunnet i tråd med mindretallets vurdering av eierforholdet til aksjene, sier Rønningen.

LES OGSÅ: Knut Helge Nordbotn: – Jeg er utrolig skuffet

Atle Helljesen, forsvarer for Lars Audun Lunde, sier at han ikke ønsker å kommentere Løvlunds ankestøtteskriv utover at han mener at straffen for hans klient er for streng.

– Når det gjelder min klient har han ikke hatt noe forhold til de andre tiltalte enn Ingebrigtsen. Han har hatt denne saken hengende over seg i over åtte år når den kommer for Høyesterett, sier Helljesen og fortsetter:

– Han har ikke noe ansvar for sakens omfang, og i forhold til ham kunne saken vært avgjort for lenge siden.

LES OGSÅ: RA fulgte innsidesaken dag 108:– Lunde må frifinnes

Helljesen sier også at hans syn er at det er helt meningsløst at noen skal sitte i fengsel åtte til ni år etter at denne saken startet opp.

– Lunde har også sittet i retten til sammen 13 måneder og har sonet gjennom disse rettssakene, sier Helljesen.