Guttene i ungdomsskolen gjør det bedre enn jentene i regning, mens jentene er sterkest i lesing

Forskjellen mellom jenter og gutter øker i regning sammenliknet med fjoråret på ungdomstrinnet. Det er også en viss endring i at jenter samlet sett gjør det noe svakere enn tidligere nasjonalt.

– Årets nasjonale prøver viser at det fortsatt er flere gutter enn jenter som presterer på høyeste nivå i regning, og forskjellene øker noe for elevene i ungdomsskolen. Vårt mål er at ingen elever skal gå ut av skolen uten å kunne lese og regne skikkelig. Årets prøver viser at vi fortsatt har en jobb å gjøre for å sikre at skolen løfter alle elever, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Se liste over snittet i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg lenger nede i artikkelen.

Onsdag publiserer Utdanningsdirektoratet resultatene for årets nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn. 

På nasjonalt nivå er det i snitt ingen store endringer, men det er en viss endring i retning av at jenter gjør det svakere, mens guttene gjør det litt bedre sammenliknet med tidligere. Dette gjelder for alle trinn.  

Samtidig viser tallene for ungdomstrinnet at forskjellene mellom jenter og gutter øker i regning sammenliknet med fjoråret. På barnetrinnet er også forskjellene mellom jenter og gutter størst i regning. 

LES OGSÅ: (+) Vil helle pusse opp Tastaveden skole enn rådhuset

– Nasjonale prøver gir et godt utgangspunkt for å diskutere hvordan det går i skolen, og hvilke tiltak som bør settes inn for å skape en bedre skole for alle. Det er en tydelig sammenheng mellom resultatene på nasjonale prøver og frafall i videregående skole. Jeg håper derfor at lærerne bruker prøvene til å følge opp de elevene som har ekstra behov for hjelp og støtte, sier kunnskapsministeren. 

Resultatene på 5. trinn viser blant annet at:

* Forskjellen mellom gutter og jenter er størst i regning. Fortsatt er det flere gutter enn jenter som presterer på høyeste nivå i regning, og flere jenter enn gutter på det laveste nivået.
* I lesing og engelsk er det små forskjeller mellom gutter og jenter.
* Jenter og gutter presterer mer likt i lesing enn tidligere. Sammenliknet med i fjor er det noe lavere andel av jentene som presterer på det høyeste mestringsnivået, mens noe færre gutter presterer på det laveste nivået.

LES OGSÅ: (+) Vil styrke skolen i Stavanger med 64 millioner kroner

Resultatene på ungdomstrinnet viser blant annet at:

* Det er i snitt ingen endringer nasjonalt i elevenes prestasjoner på 8. trinn. Det er imidlertid litt færre elever på de laveste mestringsnivåene nå, enn det var da vi startet å måle utvikling over tid i 2014 og 2016.
* Det er fortsatt flere gutter enn jenter som presterer på det høyeste mestringsnivået i regning, og forskjellene har økt.
* I lesing er det flest jenter på de høyeste mestringsnivåene, og andelen jenter på disse nivåene har også økt noe sammenliknet med i fjor.
* I engelsk presterer guttene noe bedre enn jentene, men forskjellene er ikke så store. 

- Vi vet at kommuner som har et godt samarbeid mellom skoleledere og lærere om den pedagogiske bruken av prøvene har størst utbytte av nasjonale prøver. Min oppfordring er at alle kommuner og skoler må bruke prøvene aktivt og systematisk, sier Sanner.

5. trinn

Snittet i Stavanger
Engelsk: 53 (1487 elever)
Lesing: 51 (1483 elever)
Regning: 51 (1491 elever)

Snittet i Sandnes
Engelsk: 51 (992 elever deltok)
Lesing: 50 (993 elever)
Regning: 51 (996 elever)

Snittet i Sola 
Engelsk: 51 (385 elever)
Lesing: 49 (384 elever)
Regning: 49 (385 elever)

Snittet i Randaberg
Engelsk: 50 (135 elever)
Lesing: 51 (141 elever)
Regning: 51 (141 elever)

Snittet i Rogaland
Engelsk: 51 (6117 elever)
Lesing: 50 (6117 elever)
Regning: 50 (6138 elever)

Landssnittet:
Engelsk: 50
Lesing: 50
Regning: 50


8. trinn

Snittet i Stavanger:
Engelsk: 52 (1577 elever)
Lesing: 51 (1572 elever)
Regning: 51 (1578 elever)

Snittet i Sandnes:
Engelsk: 50 (1012 elever)
Lesing: 50 (1018 elever)
Regning: 50 (1024 elever)

Snittet i Sola
Engelsk: 52 (335 elever)
Lesing: 52 (333 elever)
Regning: 51 (330 elever)

Snittet i Randaberg
Engelsk: 51 (155 elever)
Lesing: 51 (157 elever)
Regning: 51 (158 elever)

Snittet i Rogaland
Engelsk: 51 (6050 elever)
Lesing: 50 (6057 elever)
Regning: 50 (6074 elever)

Landssnittet
Engelsk: 50
Lesing: 50
Regning: 50

(Kilde: Udir.no)

Fakta om nasjonale prøver

* Nasjonale prøver måler elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk på 5. og 8. trinn og lesing og regning på 9. trinn.

* Prøvene har vært gjennomført hvert år siden 2007.

* Prøvene blir gjennomført om høsten, like etter skolestart på nytt klassetrinn.

* Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for vurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.

(Kilde: Utdanningsdirektoratet)