Jernbanereformen gir løft for kollektivtilbudet

DEBATT: På Nord-Jæren er både etterspørselen og bruken av kollektivtransport på vei oppover.

Av Kjartan Alexander Lunde, leder av Rogaland Venstre

På Nord-Jæren er både etterspørselen og bruken av kollektivtransport på vei oppover. Behovet for attraktive, brukervennlige kollektive løsninger som kan erstatte behovet for privatbil er viktig. Derfor er Venstre svært fornøyd med Jernbanereformen.

Spesielt viktig er det at tilbudet nå kobler toget bedre med resten av kollektivtilbudet på Nord-Jæren. Én billett gir deg tilgang til alt av kollektive tilbud. Jernbanereformen gjør også at nå både tog og buss er integrert i Kolumbus sin reiseplanlegger. Dette gir mye bedre samordning av kollektivtilbudet. I tillegg blir flere matebusser innført. Resultatet totalt sett, er en styrking av hele kollektivtilbudet i regionen, ikke bare jernbanen.

Jernbanereformen utgjør sammen med regjeringens satsing på utbygging og vedlikehold den største satsingen på norsk jernbane på over 50 år. 

Som Arbeiderpartiet skrev sist uke så er organiseringen av jernbanesektoren endret som følge av jernbanereformen, men konklusjonen i innlegget ble helt feil. Reformen er kommet for at konkurransene om togtrafikken skal gjennomføres på like vilkår. Målet med konkurransene er å gi de reisende et bedre togtilbud til en god pris for skattepengene. Det er også viktig å ha en struktur som gjør at konkurranse fremmer nytenkning og innovasjon.

Vi politikere forvalter fellesskapets midler. Er det da god politikk å skrote jernbanereformen til tross for at det gir bedre jernbanetilbud og sparer fellesskapet for store summer? Aps Sverre Myrli har tidligere sagt følgende om reformen «Jeg sier det samme nå som jeg har sagt før: Det som kan stoppes skal stoppes». «Det som kan reverseres av omorganisering skal reverseres», sa SVs Arne Nævra på sin side. Dette er dessverre kjente toner fra de rødgrønne partiene som fokuserer på reversering og baklengskjøring. For Venstre er det viktigst at vi får brukt pengene på en god måte og at vi får et best mulig kollektivtilbud.

Å bryte opp monopoler for å legge til rette for konkurranse på like vilkår er ingen enkel prosess. Men det er trolig svært få som kun ønsker NRK som TV- og radiokanal og at bare Telenor skal tilby telefonabonnementer.  Venstre og regjeringen har brutt opp monopolet i jernbanesektoren for å legge til rette for et best mulig togtilbud til passasjerene. Nå er norsk jernbane på full fart oppover. Siden Ap og de rødgrønne forlot regjeringslokalene i 2013 så er bevilgingene til jernbane økt med nærmere 80 prosent. Det gir mye bedre vedlikehold, mer ny utbygging og det er langt flere avganger hver dag. Antall reiser i Norge har økt med 15 millioner i året.

GoAhead og SJ – de to som vant anbudene for henholdsvis jernbanepakke sør og nord – har bundet seg til å drive et tilbud av høyere kvalitet til en betydelig lavere pris enn hva NSB var villig til å gjøre tidligere. Bare for tilbudene på Jærbanen, Sørtoget og Arendalsbanen så sparer staten cirka 150 millioner kroner. Dette er penger som nå kan brukes på å lage et enda bedre kollektivtilbud.

Det som konkurranseutsettes er drift av jernbanen. Jernbanen er fortsatt et offentlig ansvar og staten skal ha ansvar for og eierskap til infrastruktur, koordinering og styring av trafikken og utvikling av jernbanens rolle. Disse delene konkurranseutsettes ikke.

Bakgrunnen for at reformen er at Ap og de rødgrønne i altfor mange år ikke gjorde nok for jernbanen. Forfallet økte og bevilgningene var altfor lave. En ekspertrapport i 2011 identifiserte de største utfordringene i jernbanesektoren. Rapporten pekte på at en del av utfordringene ikke kunne løses gjennom økte pengebevilgninger alene. Det var uklare ansvarsforhold, for eksempel om knutepunktutvikling. Det ble pekt på at det var for lite konkurranse og at den gamle strukturen gjorde at det ble for liten effektivitet og nyskapning. Med jernbanereformen har den blågrønne regjeringen tatt grep for å løse disse utfordringene.

Venstre mener regjeringens kollektivsatsing de siste årene virker. Én reiseplanlegger, samme billettsystem og en utvidelse av kollektive transporttjenester er viktige for å gjøre det enklere for folk å reise miljøvennlig.

Vi trenger et tilbud som er attraktivt for folk slik at flere velger å reise kollektivt. For å få til det trenger vi hyppige avganger og gode priser på kollektivtilbudet. Det arbeider Venstre hver dag for å få til.