Aktiv alderdom, bedre helse og mer omsorg

DEBATT: Hvordan skal vi holde kontakten med dem vi er glade i gjennom pandemien?

Av Anne Kristin Bruns, Stavanger KrF

Hverdagsglede kan være så mangt. Jeg fikk selv oppleve det sist fredag da jeg var med på sangstund med brukere av Ågesentunet på Hillevåg for hjemmeboende mennesker med begynnende demens. «Jo mere vi er sammen, er sammen, er sammen, dess gladere vi blir» stemte vi i, og sangen fikk oss alle i godt humør. 

Like viktig som sangen, var praten om gamle dager, og hvordan livet og politikk så ut på sekstitallet. Både frivillige og ansatte gjorde det til et godt og trygt sted å være nå midt i pandemien. 

Covid-19 pandemien har satt oss i en særlig utfordrende situasjon. Hvordan skal vi holde kontakten med de vi er glade igjennom denne tiden med pandemien? Hva er lurt, og hva bør vi unngå? Vi er i en situasjon der vi alle skal være forsiktige og ikke være for tett på andre, og særlig de som er i en sårbar situasjon. Det er viktig at vi i disse tidene med så mye usikkerhet klarer å holde kontakten med de menneskene som vi bryr oss om. Gjennom det siste halvåret har vi fått høre ulike historier både fra pårørende som ikke har fått møtt sine nærmeste på sykehjemmet, men også om eldre som blir ensomme og isolerte. 

Velferdstjenestene skal utvikles i et samspill mellom enkeltmennesker, offentlige myndigheter og privat og frivillig virksomhet. For oss i KrF er det viktig å se hvordan det frivillige arbeidet kan få sin naturlige plass i det offentlige tjenestetilbudet og det tilbudet velferdsstaten skal gi, samtidig som vi må tenke differensielt om hvordan tilbudet skal utvikles videre. Da er kvalitet, trygghet, tilgjengelighet og omsorg viktige kjerneverdier i tjenestene vi gir og som er helt nødvendig for at de mest sårbare i samfunnet vårt.

Det er et mål at eldre skal ha mulighet til et aktivt liv og klare seg selv best mulig, så lenge som mulig. Fremtidens eldrepolitikk må også handle om inkluderende arbeidsliv, frivillighet, tilpasset boligbygging, transport, og tilrettelegging for en sosial og aktiv alderdom. For KrF er det viktig at vi kan tilrettelegge slik at de eldre kan bo hjemme så lenge som mulig. Botilbudet må være mangfoldig og romme alt fra selveide leiligheter med omsorgstilbud, omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Gjennom satsingen «LEVE HELE LIVET» er målet å gi eldre bedre og billigere tjenester.

Hvordan og på hvilken måte dette er til det beste, må så langt som mulig være individuelt. Bruk av velferdsteknologi vil og skal være en integrert del av kommunens tjenestetilbud og gjøre det enklere å bo lenger hjemme Dette vil bidra til at den enkelte klarer å leve selvstendige liv der man ikke er så avhengig av hjelp og det vil redusere behovet for kommunale tjenester. 

Antallet eldre vil øke i årene framover. Det er ikke bare noe vi sier, men det er et faktum for oss alle. Der vil være færre som kan hjelpe og flere som trenger hjelp. For å gi alle som trenger det et tilbud i tråd med deres behov, må vi bygge ut et mangfoldig hjelpe- og omsorgstilbud. KrF tenker at det differensielle botilbudet må videreutvikles. Når vi også lever lengre vil demens og Alzheimer blir mer vanlig. At vi har aktivitetstilbud som Hverdagsglede gjør hverdagen lettere både for de det gjelder og deres pårørende. 

Grunnlaget for god helse er riktig ernæring, fysisk aktivitet, gode bomiljø, et rent miljø og god tilgang på helsetjenester. Da vil trivsel rundt nettopp måltidet gi matlyst. Vi har i Stavanger kommune et prosjekt som vi har kalt Måltidsvenn. At vi har en sosial og god ramme rundt måltidet er noe vi alle trenger. Når vi vet at mange eldre lider av underernæring er det viktig med gode rammer.

Ideelle aktører er viktig for å bidra til innovasjon, kvalitet og kapasitet i helse- og omsorgssektoren. Det er et mål å øke ideell sektors andel av helse- og omsorgstjenestene og styrke deres konkurransevilkår på bekostning av kommersielle bedrifter, og å utnytte handlingsrommet som lovverket gir for å bidra til dette. 

Åndelig omsorg er underkommunisert i det å ta hele mennesket på alvor. Vi i KrF ønsker å ha flere sykehjemsprester og styrke det diakonale tilbudet på sykehjemmene. Gjennom å se både fysiske og åndelige behov mener vi at menneskeverdet blir satt i sentrum. Det handle både om ånd, sjel og kropp for oss alle. For oss er dette også en del av det å se hele mennesket. 

Etter sangstunden på Ågesentunet var alle klare til å dra hjem til seg selv, og vi var skjønt enige om at det hadde vært en trivelig stund.  Jo mere vi er sammen, er sammen, er sammen ...