Verneplanprosess for nasjonalpark i Østmarka igangsettes

Regjeringen starter verneplanprosessen for en ny bynær nasjonalpark i Østmarka ved Oslo.

Østmarka berører kommunene Oslo, Ski, Enebakk, Lørenskog og Rælingen kommuner. Området har rike naturkvaliteter med et stort innslag av gammelskog, og det er registrert 103 ulike rødlistearter i området.

– Norge mangler nasjonalparker i sentrale barskogområder på Østlandet. Verneplanprosessen for Østmarka er et viktig steg videre for å etablere en nasjonalpark i et slikt område, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

Miljødirektoratet får i oppdrag å starte den formelle verneplanprosessen. I prosessen skal det utredes ulike alternativer når det gjelder både mulige vernekategorier og avgrensning.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Vern av skog på privateid grunn skal skje gjennom frivillig vern. Størrelsen på parken vil derfor avhenge av hvor mye skog private grunneiere ønsker å verne.

Det vil fattes et endelig vedtak om rundt to års tid.