Oslo

Full stopp for utbygging over Saga kino

Statsforvalteren setter ned foten: Odd Fellow får likevel ikke bygge ut.

Saga kino, eksteriør

«Klagen har ført fram. Kommunen må behandle saken på nytt.»

Det skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken, tidligere kjent som Fylkesmannen, i en ny avgjørelse om Odd Fellow-gården i Stortingsgata.

Det betyr at bystyrets vedtak fra i fjor må behandles på nytt. Etter en omfattende debatt vedtok nemlig bystyret å la Odd Fellow bygge ut den store bygården som blant annet rommer Saga Kino, og legge til en ekstra bygning inni bakgården som skulle stikke flere etasjer opp fra resten av kvartalet.

Til store protester fra Høyre, og eierne av flere nabogårder.

FNB og MDG gikk sammen

Naboene, og da særlig Pecunia, det store eiendomsselskapet med kontorer tvers over gata, hadde klaga og protestert lenge. De var redde for at de ville få skygge i stedet for sol inn i sine kontorer. Men i bystyret var det en uvanlig kvartett som dannet flertall. Byrådspartiene Ap, SV og MDG, pluss Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB).

Som Eivind Trædal i Miljøpartiet de Grønne så enkelt sa det: «Hvis man avviser fortetting her, i sentrum i et utviklingsområde oppå en togstasjon, så er det vanskelig å skjønne hvor det skal gjøres.»

Men det godtok altså ikke Statsforvalteren.

Det skal sies, at Statsforvalteren opphevet ikke vedtaket fordi prosjektet ble for tett, for høyt eller kastet for lange eller dystre skygger på nabolokalene. Nei, vedtaket ble opphevet fordi det «foreligger feil i saksfremlegget».

Var ikke med på gate-oppussinga

Du skjønner:

I saken som ble lagt fram for bystyret sto det nemlig at forslagsstiller har bidratt eller skal bidra til opprustingen av Olav Vs gate.

De av leserne med aller best hukommelse husker kanskje at det har vært en stor og nokså konfliktfylt opprusting av gata mellom Saga og Klingenberg kinoer. Trær ble hugget ned og nye ble planta. Og alt til jubel fra bystyreflertallet. Sånn Statsforvalteren ser det har altså bystyret trodd at Odd Fellow-gården har bidratt til dette. Dermed er det «ikke er en helt fjerntliggende mulighet for at dette er blitt tillagt vekt ved vurderingen». Og, at det dermed «foreligger en saksbehandlingsfeil som kan ha medvirket på vedtakets innhold».

Nylagt brostein i Olav Vs gate.

Kort sagt: Bystyret kan ha trodd noe feil da de ga tillatelsen. Derfor må den oppheves. Og sendes tilbake, til samme bystyre.

Grunnleggende feil

– Jeg er lettet over at Statsforvalteren har sett at det er grunnleggende feil i sakens premisser, tatt klagen vår til følge og opphevet vedtaket, skriver Pecunia-direktør Petter Neslein i en e-post til Dagsavisen.

– Vi klaget vedtaket inn til Statsforvalteren fordi vi opplevde at politikerne ved behandling av saken la vekt på flere forhold som ikke hadde noe med saken å gjøre. Blant annet mente vi at det foreslåtte påbygget på Odd Fellow-bygningen ikke ville innebære en oppgradering av Olav Vs gate, slik tiltakshaver argumenterte for i sin saksfremleggelse. Likevel så vi at politikerne la avgjørende vekt på disse forholdene, skriver Neslein.

Mener feilen er teknisk

– Vi er overrasket over avgjørelsen, men regner med at flertallet står fast på sin tidligere stemmegivning og at vi kan få en rask avgjørelse i bystyret, skriver Ole Fjelldal, som er daglig leder i A/S Stortingsgaten 28.

Han mener det innholdsmessig ikke var noe feil med vedtaket, og mener de ikke har sagt at de har bidratt til oppgraderingen av gata.

– Vi har derimot vært tydelige på at vi ønsker å være med på opprustningen av Olav Vs gate gjennom oppgradering av eget bygg og dermed bidra til et sentrumsløft som også er politisk ønsket. Det ønsker vi fortsatt å få til, skriver han.

Illustrasjon av det framtidige Stortingsgata 28-bygget.

Nå håper han på en rask behandling i bystyret og omtaler saksbehandlingsfeilen som «teknisk».

Også Neslein hos naboen Pecunia ser fram mot en ny behandling.

– Da har jeg tiltro til at politikerne vil se nøye på hva slags faktiske konsekvenser et påbygg vil ha for nabolaget, samt for den fremtidige byutviklingen i Oslo sentrum. Det er jo nettopp det denne saken handler om, skriver han.

Overrasket byråd

Tilbake på rådhuset sitter en fortumlet byutviklingsbyråd som heter Rasmus Reinvang. Han var ikke byråd da saken ble behandlet sist, og kommer vel neppe til å være det når den blir behandlet neste gang. Han sitter nemlig som vikar fram til Hanna Marcussen kommer tilbake i mai.

– Dette var overraskende, skriver Reinvang.

– Jeg tar statsforvalterens avgjørelse på stort alvor og kommunen vil nå gå inn i saken og undersøke hva som har skjedd i prosessen. Det vil være dialog mellom PBE og forslagsstiller om veien videre.

Reinvang forteller at oppgraderingen av Olav Vs gate er fullfinansiert, uten penger fra Odd Fellow eller Stortingsgata 28.

Portrett av byråd Rasmus Reinvang

– Jeg vil ikke si at politikerne ble lurt her. Jeg er ikke kjent med at spørsmålet om hvorvidt Stortingsgaten 28 skulle bidra til oppgradering av Olav Vs plass har vært avgjørende for den politiske behandlingen. Men nå må etaten gå gjennom saken for å se hva som faktisk har skjedd, skriver han.

– Hva skjer videre nå?

– Status nå er at vedtaket er opphevet og at det er den gamle reguleringen som gjelder. Hvis forslagsstiller ønsker å fremme et forslag igjen, så må det gjennom en ny prosess og vurderes på nytt av byrådet og bystyret i lys av hva som kommer fram i løpet av den prosessen.