Innenriks

Motstandere av ny rullebane får støtte fra SAS

Flyselskapet SAS vender tommelen ned for en eventuell tredje rullebane på Gardermoen.

På spørsmål fra Dagsavisen om hva SAS mener om en videre utbygging av Oslo Lufthavn, får vi følgende svar fra Knut Morten Johansen, direktør for samfunnskontakt i SAS:

– Hva gjelder spørsmålet om en tredje rullebane på Gardermoen, så ser vi ikke behov for dette i dag.

– Oppsiktsvekkende og positivt, kommenterer fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet, som sammen med en rekke andre organisasjoner lenge har argumentert mot en tredje rullebane.

– Må ta høyde for endring

I fjor startet Samferdselsdepartementet arbeidet med en stortingsmelding om en nasjonal luftfartsstrategi. Planen var at meldingen skulle legges fram for Stortinget i vår. Nå ligger det i stedet an til at dette skjer til høsten.

Årsaken til utsettelsen er at «Samferdselsdepartementet har måttet håndtere mange akutte pandemispørsmål og at det var ønskelig å se an varigheten av omikronbølgen», får Dagsavisen opplyst.

Da Samferdselsdepartementet i fjor ba om innspill til luftfartsstrategien, handlet det også om pandemien. Departementet ønsket innspill «særlig knyttet til utviklingen i luftfarten etter pandemiutbruddet, herunder om utfordringer, muligheter og internasjonale utviklingstrekk med betydning for norsk luftfart.»

Bakgrunnen for at SAS mener det ikke er behov for en tredje rullebane på Gardermoen handler om utviklingen av elektriske fly som i framtiden antas å utgjøre en større andel av flymarkedet.

– Framtidig lufthavnstruktur må ta høyde for endring i flymønsteret på mellomlang og lang sikt, sier Knut Morten Johansen i SAS til Dagsavisen.

– Sannsynligvis vil en i løpet av en fem til tiårsperiode kunne benytte små elektrifiserte fly som tar opp til ti passasjerer, som tilbyr nullutslipps flytransport som mater trafikk inn til de større flyplassene.

Når elektriske fly tas i bruk vil det trolig endre behovet for bygging av større flyplasser og lengre rullebaner, mener SAS og Widerøe. De første flygningene med elfly i Norge, skjedde med dette flyet i 2018.

– Endrer behovet for bygging

– Det er viktig da å se på i hvilken grad dette endrer behovet for bygging av større flyplasser, og også om det i hele tatt vil bli et behov for å forlenge rullebanelengden på mindre flyplasser, som det ytres ønske om fra pressgrupper lokalt i ulike sammenhenger, fortsetter Johansen.

Også flyselskapet Widerøe ser for seg at introduksjonen av elektriske fly kan endre behovene til luftfarten.

– En av fordelene med elektrifiseringen av norsk luftfart er at vi kan bruke eksisterende infrastruktur og dermed kan spare miljøet for store naturinngripende tiltak. Dette kan vi sannsynligvis gjøre uten å bygge ut flere rullebaner, sier Silje Brandvoll, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe.

– Det er utrolig viktig når en planlegger framtidig infrastruktur, at beslutningstakere ikke ser i bakspeilet, men planlegger for den teknologirevolusjonen som ligger foran oss, understreker hun.

– Mange år fram i tid

Slik Knut Morten Johansen i SAS vurderer det, kan det drøye lenge før det eventuelt oppstår et behov for en tredje rullebane på Gardermoen.

– Om det blir en utredning rundt dette, så vil man basert på kunnskapen som kommer på bordet, og hvor miljøperspektivet utgjør en sentral del, ha det faktagrunnlaget som er nødvendig for å ta en klok beslutning for hva Norge behøver mange år fram i tid, sier Johansen.

Miljøperspektivet har også vært sentralt for Naturvernforbundet i deres mangeårige motstand mot en videre utbygging både av Oslo Lufthavn og andre flyplasser.

– Økt kapasitet på flyplassene gir økt flytrafikk, og økt flytrafikk skaper økte miljøproblemer, påpeker Holger Schlaupitz.

– Rullebanene og flyplassutvidelsene som nå planlegges, innebærer utvidelser for store fly, som neppe lar seg elektrifisere på lang tid. Dermed vil slike utvidelser bidra med økte CO₂-utslipp, i en tid der både Norge og verden må kutte sine utslipp raskt og mye, fortsetter han.

– En annen viktig grunn til at flyplassutvidelser er problematiske, er at de beslaglegger matjord og eller natur, noe som heller ikke er bærekraftig, tilføyer Schlaupitz.

Knut Morten Johansen, direktør samfunnskontakt i SAS.

Vil nedsette utvalg

Avinor startet planleggingen av en mulig tredje rullebane ved Oslo Lufthavn Gardermoen i 2001. Da var det bare om lag to og et halvt år siden den nye hovedflyplassen ble tatt i bruk til erstatning for Fornebu. Siden har det blitt planlagt og utredet, parallelt med at passasjertallene gikk til himmels.

De planene måtte endres da koronapandemien brått stoppet denne veksten og satte seks av ti flypassasjerer i Norge på bakken. Fram til da hadde Avinor ment at det ville bli behov for en tredje rullebane i 2030, men den prognosen ble endret til 2035.

Fra spaden eventuelt settes i jorda til en tredje rullebane står ferdig, vil det ta om lag fem år. At ferdigstillelsen ikke er gjort i en håndvending, bærer også prislappen preg av. Om lag 17 milliarder kroner var den på, da Dagsavisen omtalte disse planene i fjor.

I Hurdalsplattformen står følgende å lese om hva regjeringen vil gjøre med denne saken:

«Nedsette et uavhengig utvalg for å se på framtidig kapasitet og behov ved Oslo Lufthavn på Gardermoen. Inntil dette arbeidet er sluttført videreføres ikke planarbeid for en tredje rullebane. Utvalgets arbeid vil danne grunnlag for regjeringens konklusjon i spørsmålet om tredje rullebane.»

Ønsker et klart nei

14 organisasjoner, deriblant Naturvernforbundet, mener at «det er en god start for å få skrinlagt dette prosjektet, som har som formål å øke flytrafikken ytterligere».

Dette skriver de i et brev stilet til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

«Et klart nei til en tredje rullebane må komme snarest mulig, da saken skaper stor usikkerhet i lokalsamfunnet», anmoder organisasjonene i brevet.

«Et nei til en tredje rullebane er også et viktig signal om hvordan luftfarten skal utvikle seg, nemlig basert på bærekraftige premisser», står det videre å lese.

I brevet påpekes det også at dagens kapasitet ved Gardermoen vil øke fra 32,5 millioner til 42 millioner passasjerer med en tredje rullebane.

I fjor reiste 9,4 millioner passasjerer via Oslo Lufthavn. Totalt sett var det 22,4 millioner passasjerer som reiste gjennom Avinors 44 lufthavner. Avinor konstaterte i en pressemelding i januar, at det er «fortsatt svært krevende tider for luftfarten».

Koronapandemien satte en ettertrykkelig stopper for passasjerveksten både ved Oslo lufthavn Gardermoen og mange andre flyplasser verden rundt.

– Trenger ikke flyplassen

– Uttalelsene fra SAS og Widerøe til Dagsavisen bekrefter at vi ikke trenger noen flere flyplassutvidelser, og at framtidig teknologi vil kunne behøve andre løsninger, sier Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

– Usikkerheten om behovet for flere rullebaner og flyplassutvidelser er dermed blitt enda større. Når 14 organisasjoner som er opptatt av miljø og bærekraft er samstemte med viktige aktører i bransjen, burde saken være enkel for regjeringen.

I tillegg til naturvernforbundet er det snakk om følgende organisasjoner:

Norges Bondelag, Norsk forening mot støy, Besteforeldrenes klimaaksjon, Norges Bygdekvinnelag, Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom, Spire, Greenpeace Norge, Akershus Bygdeungdomslag, Jordvern Norge, WWF Verdens naturfond, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Interesseorganisasjonen Nei til tredje rullebane.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen