Innenriks

FN: Funksjonshemmede i Norge har lavere status enn andre

FN kritiserer måten vi behandler funksjonshemmede her i landet. Det forskjellsbehandles og brukes tvang. Regjeringen lover nå ny handlingsplan allerede i år.

Av Helle Høiness

– Jeg vil understreke at vi tar anbefalingene fra FN på største alvor, og disse er nå gjenstand for grundig vurdering av flere departementer. Anbefalingene vil være et sentralt grunnlag i arbeidet med handlingsplanen vi skal legge fram i år, som er en del av oppfølgingen av regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse, «Et samfunn for alle», sier statssekretær Jan-Christian Kolstø (V) i Kulturdepartementet til NTB.

Kolstø opplyser at Norge ratifiserte CRPD-konvensjonen i 2013. Dermed er vi forpliktet til å oppfylle avtalen med FN.

– Vi jobber kontinuerlig for å sikre at norsk lovgiving og offentlig politikk er i tråd med konvensjonen, samtidig som vi jobber med å spre mer kunnskap om konvensjonen.

Les også: Nå skal alle få bade på Sørenga: - Vi tar grep (Dagsavisen+)

120 organisasjoner

Forrige uke ble det klart at FN retter kritikk mot Norge for måten vi behandler landets funksjonshemmede. I mars var Norge kalt inn til en egen utspørring i Genève hos komiteen som overvåker FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Under utspørringen i Genève ble den norske delegasjonen som var ledet av statssekretær Jan-Christian Kolstø, blant annet spurt hvorfor samfunnet aksepterer at funksjonshemmede har lavere status enn andre.

Til sammen 120 forskjellige organisasjoner har bidratt med informasjon til FN-komiteen. Blant dem er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges institusjon for menneskerettigheter og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Vi kan ikke fortsette å undergrave utsatte gruppers selvbestemmelsesrett. Nå som FN har kommet fram til så tydelige anbefalinger, mener jeg at det ikke lenger er tvil om at det må en systemendring til, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Elektrosjokk

Under utspørringen uttrykte FNs landrapportør for Norge, Monthian Buntan, at han er sjokkert over at Norges folkevalgte ikke har gitt innpass for de funksjonshemmedes rettigheter.

FN påpekte en rekke alvorlige forhold i sin kritikk. Det er en økende institusjonalisering og stor forskjell mellom kommunene og tjenestene de gir. FNs konvensjon for funksjonshemmede er heller ikke innlemmet i norsk lov. Dermed er det norsk lov som har forrang for områdene som gjelder funksjonshemmede, og ikke FNs menneskerettslovgivning.

To eksempler er vergelovgivningen og bruk av tvang i pasient- og brukerrettighetsloven.

Norge har blant annet en diskriminerende bruk av tvang i psykiatrien og mot utviklingshemmede. Personer med nedsatt funksjonsevne som har bestemte diagnoser, risikerer å bli utsatt for tvangsinnleggelse, tvangsmedisinering og bruk av elektrosjokk.

– FN har vært tydelige i sine anbefalinger på at funksjonshemmede diskrimineres. Vi forventer at norske myndigheter tar kritikken og anbefalingene på største alvor, sier Live Kroknes Berg.

Berg er koordinator i arbeidet med sivilsamfunnets alternative rapport til CRPD-komiteen og leder for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Rettighetssenter.

Det kommer en stortingsmelding om utviklingshemmede våren 2020.

Nyeste fra Dagsavisen.no: