Innenriks

SV: Steng oljeselskapene ute

SV vil gjøre enorme havområder til forbudt område for oljenæringen.

– Vi ønsker ingen nye tillatelser til ny oljevirksomhet i disse områdene, sier partiets stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

– Hvorfor ikke?

– Dette er områder som er helt avgjørende for fisk og sjøfugler. Våre fiskeressurser er helt avhengige av disse områdene. Det å gjøre disse områdene petroleumsfrie vil sikre inntektene fra fisket, som er en utrolig viktig eksportnæring for Norge.

– Det jo blitt drevet oljeaktivitet i flere tiår i norske havområder uten mange ulykker. Er det da nødvendig å stenge for ny oljeaktivitet i så stort monn?

– Det er riktig at det ikke har vært mange store ulykker, men det har vært vedvarende utslipp av kjemikalier. Samtidig har det de siste årene vært en kraftig nedgang i sjøfuglbestanden, som man ikke kan forklare.

Les også: To be or not tobis?

Ap: – Forrang

Ett av de mange havområdene SV vil foreslå å gjøre å gjøre petroleumsfritt, overfor Stortinget, er Vikingbanken. 4. oktober skrev Dagsavisen at Miljødirektoratet har gitt Statoil tillatelse til å bore en avgrensningsbrønn der, til tross for sterke advarsler både fra fagfolk og fiskerinæringen. De frykter for fiskeslaget tobis, som har et viktig gyteområde der. Miljødirektoratet selv har påpekt at tobisbestanden på Vikingbanken er «kritisk lav», og fiskebåtene har derfor blitt nektet å drive fangst i området i en årrekke.

I Dagsavisen 5. oktober, anbefalte Aps næringspolitiske talsperson, Terje Aasland, Miljødirektoratet å vurdere Statoils tillatelse på nytt.

– Vi må være 110 prosent sikre på at tobisbestanden ikke forringes ved oljeaktivitet. Der det er tvil eller hvor det er snakk om sårbare fiskeslag, bør det gis forrang, uttalte Aasland.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Muligheter for flertall

Dette gir Haltbrekken håp om at det er mulig for SV å få med seg stortingsflertallet på å stenge oljenæringen ute fra sårbare havområder.

– Vi er glade for Aps utspill om Vikingbanken, og med den nye sammensettingen av Stortinget er det mye større muligheter for å få flertall enn før. Både KrF og Venstre har jo slåss for disse områdene tidligere, påpeker han.

– Hvordan har dere valgt ut de aktuelle områdene?

– Kilden til vår liste er de gjeldende forvaltningsplanene for Lofoten og Barentshavet, for Norskehavet og for Nordsjøen og Skagerak.

– Hva er status for disse områdene i dag?

– For noen av dem, som Vikingbanken, er det åpnet opp for oljeaktivitet, andre er det allerede oljefelt i drift på.

– Blir det i det hele tatt plass til oljenæringen hvis SVs forslag blir vedtatt?

– Vi mener det ikke skal gis tillatelser til ny oljeaktivitet i det hele tatt. Vi må i hvert fall ta vare på de sårbare og verdifulle områdene.

Les også: – Vi har satt strenge krav til utslipp

– Dramatisk for Norge

Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass, mener forslaget til SV vil få «dramatiske konsekvenser for Norge» hvis Stortinget slutter opp om det.

– Dette vil bety en stor reduksjon både i sysselsettingen, inntektene og verdiskapningen for fellesskapet, sier Tommy Hansen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon.

– Områdene det er snakk om er interessante for oljeindustrien fordi de allerede er åpnet for oljeaktivitet eller er attraktive for oljeindustrien. Tilgang til nye arealer er selve grunnlaget for å kunne opprettholde produksjonen på dagens nivå.

Les også: Ap mener oljen må vike

De foreslåtte områdene

Dette er de sårbare og verdifulle havområdene SV ønsker å gjøre «petroleumsfrie», samt årsaken til det, som omtalt i gjeldende forvaltningsplaner:

1) Lofoten til Tromsøflaket: Viktige gyte- og oppvekstområder for fisk som torsk og hyse. Viktig sjøfuglområde. Korallrev. Tette forekomster av sjøpattedyr.

2) Tromsøflaket: Stort bankeområde med høyt naturmangfold. Viktig larveområde for lodde noen år. Store deler av en årsklasse torsk og hyse passerer forbi hver sommer. Rikt fugleliv. Noen av Norges største og viktigste fuglefjell.

3) Eggakanten: Stor biologisk produksjonav plankton og stort naturmangfold. Mange fiske- og sjøfuglarter. Store forekomster av korallrev og andre korallstrukturer.

4) Finnmarkskysten: Produktivt miljø med høyt naturmangfold. Området er rikt på fiskeressurser. Store konsentrasjoner av sjøfugl. Indre Varangerfjord er et viktig overvintringsområde for stellerand, den mest sjeldne dykkand i verden.

5) Iskanten: Utgjør et spesielt produktivt økosystem i Barentshavet. Høy planteplanktonproduksjon som utnyttes av dyreplankton, som igjen beites på av andre arter høyere opp i næringskjeden.

6) Polarfronten: Her møter det varme vannet fra Atlanterhavet det kalde og mindre salte vannet fra Arktis. Mye dyreplankton som betyr mat for fisk, sjøfugl og sjøpattedyr.

7) Havområdene rundt Svalbard, inkludert Vesterisen og Bjørnøya: Svalbard har et rikt fugle- og dyreliv, særlig langs kysten. Flere millioner sjøfugl hekker. Isbjørn, hvalross, storkobbe og ringsel er nært knyttet til drivisen som leveområde. Verdens nordligste bestand av steinkobbe. Bjørnøya er nøkkelområde for sjøfugl i Barentshavet og har blant annet noen av Europas største hekkekolonier av polarlomvi og lomvi. Norges eneste kjente hekkeplass for islom. Bjørnøya har derfor både nasjonal og internasjonal verneverdi.

8) Remman: Kjerneområde for tareskog dannet av stortare. Viktig for sjøfugl i og utenfor hekketiden.

9) Froan med Sularevet: Norsk vårgytende sild gyter her. Viktig yngleplass for selartene havert og steinkobbe og et sentralt næringsområde for mange arter sjøfugl. Viktige forekomster av korallrev. Uer, lange, brosme og sei er tilknyttet revet.

10) Mørebankene, Haltenbanken og Sklinnabanken: Kjerneområder for gyting og tidlig oppvekst for sild og sei. Mørebankene er også et viktig gyte- og tidlig oppvekstområde for nordøstarktisk torsk og hyse. Viktig som næringsområde for sjøfugl.

11) Iverryggen: Viktige forekomster av korallrev. Uer, lange, brosme og sei er tilknyttet revet. Området ble beskyttet mot bruk av bunnredskaper i 2003.

12) Vestfjorden: Svært viktig område for Norges to viktigste fiskebestander, nordøstarktisk torsk og norsk vårgytende sild. Stor verdi for mange arter av sjøfugl. Viktig for sjøpattedyr
som havert, spekkhogger, vågehval og nise.

13) Jan Mayen og Vesterisen: Jan Mayen er et viktig hekkeområde for sjøfugl, med 15 arter som hekker i 22 sjøfuglkolonier. Til sammen hekker 300.000 par sjøfugl i området.

14) Den arktiske front: Smalt bånd med høy biologisk produksjon og høyt mangfold av dyrearter som strekker seg gjennom hele Norskehavet. Derfor også viktig beiteområde for flere hvalarter som blåhval, finnhval, vågehval og nordlig nebbhval.

15) Kystsonen: Mange arter bruker det kystnære området som leveområde og område for næringssøk, og særlig finnes mange viktige områder for lokale fiskebestander og sjøfugl. Rikt plante- og dyreliv.

16) Området Bremanger til Ytre Sula: Viktig område for sjøfugl, og et viktig yngleområde for selarten steinkobbe.

17) Korsfjorden: Mangfold av natur- og landskapstyper, fugleliv og tare.

18) Karmøyfeltet: Gyteområde for norsk vårgytende sild og samleplass for drivende egg, larver og yngel. Store forekomster av reke der reke er en nøkkelart i økosystemet.

19) Boknafjorden og Jærstrendene: Store grunne partier med sand- og steinbunn. Sanddynene er av internasjonal verdi og er en samlingsplass for tusenvis av vadefugler.

20) Listastrendene: Svært viktig område for fugl. Eldste kjente endemorene i Norge finnes her.

21) Siragrunnen: Gyteområde for norsk vårgytende sild, og en samlingsplass for drivende egg, larver og yngel. Et av de viktigste områdene for hummer i regionen.

22) Transekt Skagerrak: Området har et mangfold av natur- og landskapstyper, verdifull geologi, og er viktig på grunn av fugleliv og kulturhistorie.

23) Ytre Oslofjord: Levested for en rekke sjeldne og truede plante- og dyrearter. Rikt fugleliv. Verdens største innaskjærs korallrev. Her ligger blant annet Ytre Hvaler nasjonalpark.

24) Skagerrak fjærfellings- og overvintringsområde for sjøfugl: Stor andel av den nasjonale bestanden av lomvi på sensommeren og vinteren. Lomvi er en kritisk truet art.

25) Vikingbanken, tobisfelt: Gyte- og leveområde for tobis, og et beiteområde for hval som blant annet lever av tobis. Tobis er en nøkkelart i økosystemet i Nordsjøen, og er svært stedbunden. Tobis er også viktig for kommersielt fiske. Tobisfelt omfatter feltene i det sentrale Nordsjøen der tobis lever og gyter.

26) Makrellfelt: De viktigste feltene der makrellen gyter. Makrell er en økologisk og kommersielt viktig fiskebestand i Nordsjøen.

Mer fra Dagsavisen