Innenriks

Vil gjøre mer av jobben selv

I 2014 kjøpte Nav private tiltak for 6,6 milliarder kroner, fra 31.000 ulike aktører. Nå vil Nav-direktør Sigrun Vågeng at Nav skal gjøre større del av jobben selv.

Bilde 1 av 2

Mange av tiltaksarrangørene er små, men 599 fikk utbetalt mer enn én million kroner fra Nav i 2014. Ti virksomheter fikk mer enn 50 millioner i betaling for oppdrag for Nav. Det viser tall fra Nav, satt sammen av Magasinet Velferd.

Nå vil den relativt nyansatte Nav-direktøren Sigrun Vågeng at Nav i større grad skal stå for formidlingen selv, i stedet for å kjøpe tjenester fra ulike tiltaksarrangører.

– Flere ledige vil komme i arbeid raskere, mer effektivt og til en lavere pris hvis Nav får begynne å gjøre mer av jobben selv. Vi ønsker frihet for å finne de beste løsningene for brukerne, og ikke bare være bundet til å kjøpe tiltaksplasser fra attføringsbedriftene. Jeg mener vi på sikt vil spare samfunnet for store kostnader ved en enda nærmere kontakt mellom Nav og arbeidsgivere, sier Vågeng til Dagsavisen.

Les også: Vil kvotere folk med hull i CV-en

Politiske signaler

Hun vil ikke tallfeste hvor mye mindre Nav vil bruke på å kjøpe tjenester fra private og ideelle aktører framover.

– Det er snakk om å bruke noe av dette på å bedre servicen til brukere og arbeidsgivere. Men det vil alltid være bruk for attføringsbedriftene, som gjør en god jobb. Det er oppgaver for alle, fortsetter hun.

Før Vågeng ble arbeids- og velferdsdirektør ledet hun et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som blant annet konkluderte med nettopp det hun tar til orde for nå, tettere kontakt mellom Nav-kontorer og arbeidsgivere, og at Nav-kontorene også må få større frihet til å tilpasse tjenestene til brukernes behov.

– Det handler om å dreie Nav i retning arbeid, sier Vågeng, og viser til klare politiske signaler om det samme.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Virke er bekymret

Hovedorganisasjonen Virke, som organiserer en lang rekke bedrifter som leverer tjenester for Nav, er svært skeptiske til signalene fra Vågeng om at Nav nå ønsker å løse flere formidlingsoppgaver selv.

– Oppgavene som tiltaksarrangører og attføringsbedriftene gjør i dag vet vi at fungerer godt. Over lang tid har de utviklet god arbeidsmarkedskompetanse, og de er et godt bindeledd mellom Nav, klientene og bedriftene. Jeg forstår ikke hvorfor Nav nå ønsker å kaste barnet ut med badevannet. Det er jeg bekymret for, sier direktør for arbeidslivspolitikk Inger Lise Blyverket.

– Virke mener Navs oppgave er å utvikle så god arbeidsmarkedskompetanse at de er i stand til å bestille gode leveranser fra de beste tiltaksarrangørene. Og de må ha gode evalueringsprosesser, slik at de vet at tiltakene fungerer. Men at de selv skal være leverandør forstår ikke jeg, så lenge vi har en velfungerende bransje og et godt regelverk, sier Blyverket.

Hun frykter at forslaget vil innebære et eksperiment som kan gå ut over både brukerne av Navs tjenester og bedriftene som tilbyr tiltaksplasser.

– Det er bedre å styrke ordningen vi har, enn at Nav skal utvikle helt ny kompetanse, og svekke markedet tiltaksarrangørene utgjør. Her er det brukerne som kan bli skadelidende, sier hun.

Også NHO Attføringsbedriftene uttalte seg svært kritisk til forslaget da ekspertutvalget kom med sine forslag for et år siden.

Les også: Nav-veiledere i usikre jobber hjelper folk i jobb

Stortingsmelding om Nav

I Arbeids- og sosialdepartementet henviser de til den kommende stortingsmeldingen om Nav, som vil bli lagt fram i løpet av våren.

«I meldingen vil regjeringen videreutvikle arbeids- og velferdsforvaltningen, blant annet ved å styrke de arbeidsrettede tjenestene både for arbeidsgivere og arbeidssøkere. Ekspertgruppens forslag om at Nav-kontorene bør gjøre mer av den arbeidsrettede brukeroppfølgingen selv blir også omtalt i den kommende stortingsmeldingen», skriver statssekretær Christl Kvam i en e-post til Velferd.

Les også: Hauglie: – For tidlig å friskmelde arbeidsmarkedet

Gode erfaringer

Forsøk som er blitt gjort ved fem Nav-kontorer rundt omkring i landet, har vist at Nav er i stand til å hjelpe brukere på en bedre måte selv, ved å raskt og effektivt sørge for at folk kommer i arbeid, påpeker Nav-direktør Vågeng.

Blant annet hos Nav i Heimdal fikk man 64 prosent av de arbeidssøkende i jobb gjennom et forsøksprosjekt med 108 arbeidssøkende. Det er tall som Nav omtaler som svært gode.

– Hvor mye raskere kan ledige komme i jobb på denne måten, enn ved å gå veien via attføringsbedriftene?

– Målet for Nav er at man skal være uten jobb i kortest mulig tid. Enda mer kontakt mellom Nav og arbeidsgivere vil sørge for at de som er uten jobb, raskere kommer over i vanlig jobb, svarer Vågeng.

Hun nevner innsatsteam som nå er satt inn i Rogaland, hvor ledigheten har økt kraftig, som et eksempel på hva som ligger i denne tankegangen.

Les også: De siste skal bli de første

Mer fra Dagsavisen