Debatt

Flere burde ut på «ville veier» for å avdekke ulovlig hogst

Vi er opptatt av å få til en god dialog både med næringen som sådan og bransjeaktører som vi forstår advokat Landfald representerer, gjennom Norskog. Økokrim ønsker å bidra til at målrettede felles tiltak gjennomføres i et samarbeid.

Advokat Peder Landfald skriver i et innlegg 21. november at Økokrim er på ville veier. Han mener Økokrim opptrer som miljøforkjempere. Det er derfor behov for å tydeliggjøre vår rolle som fagansvarlig for miljøkriminalitet i Norge.

Økokrim er et politi- og påtaleorgan. Vi har nasjonalt fagansvar for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi jobber med straffesaker, men vi har også en viktig rolle i å utarbeide analyser og etterretning som legges til grunn for både Økokrims og politiets forebyggende arbeid, trusselvurderinger og regelverksutvikling.

Inge Svae-Grotli, assisterende Økokrim-sjef.

Bakgrunn: Økokrim på ville veier i skogen

Økokrims temarapport om ulovlig hogst er et eksempel på dette. Det er et etterretningsprodukt, som bygger på kunnskap, oppfølging av anmeldte saker til politiet og annen etterretning om ulovlig hogst.

Formålet med rapporten er først og fremst å øke politiet og kontrolletatenes kunnskap om omfang og egenskaper ved ulovlig hogst. Vi ønsker å rette oppmerksomheten mot at enkelte aktører kan utnytte det som fremstår som et svakt regelverk med lav oppdagelsesrisiko, og slik ødelegge viktig natur og for en hel næring.

To av de viktigste funnene som fremkommer i rapporten er at det er få anmeldelser, og at de sakene som anmeldes sjelden følges opp av politiet. Det har Økokrim ansvar for å følge opp. Vi er avhengig av at både kontrollmyndigheter og andre aktører rapporterer og anmelder lovbrudd til politiet.

Vi imøteser gjerne en diskusjon om hvilke virkemidler som er best egnet til å hindre lovbrudd. Vi ser likevel med bekymring på at kommunene, som har ansvar for å føre tilsyn med skogbrukstiltak, nesten aldri anmelder lovbrudd etter skogbrukslova. Der det avdekkes at viktige miljøverdier har gått tapt er det andre som har stått for registrering og kontroll. Samtidig som regelverket oppleves som komplekst, uoversiktlig og lite tilgjengelig. For øvrig kritiserte Riksrevisjonen allerede i 2012 kommunenes kontroll og oppfølging av miljøkrav.

Vi er opptatt av å få til en god dialog både med næringen som sådan og bransjeaktører som vi forstår advokat Landfald representerer, gjennom Norskog. Økokrim ønsker å bidra til at målrettede felles tiltak gjennomføres i et samarbeid. Vi antar også at næringen ser at det vil være gode muligheter til å få til en aktiv deltakelse i et slikt arbeid for å forebygge særlig alvorlige overtredelser av naturmangfoldloven og skogbrukslova.

Mer fra Dagsavisen