Nyheter

WWF snublet i egne bein

Rettssaken mot staten og dommen den 18. mai har sin bakgrunn i misforståelser og uklarhet som miljøorganisasjonene selv har skapt.

Det henger slik sammen:

Den 16. februar 2001 lot Regjeringsadvokaten seg bruke av byråkratene i Miljøverndepartementets naturvernavdeling til å forlede en norsk domstol til historieforfalskning med den følge at oppgjøret med den faglige katastrofedisiplin "politisk biologi" innen norsk rovviltforvaltning ble utsatt på ubestemt tid. Forfalskningen hadde sitt utgangspunkt i miljøorganisasjonenes 12 år gamle påstand om at Norge etter Bernkonvensjonen var forpliktet til å bygge opp en egen nasjonal levedyktig bestand av ulv.

Konsekvens:

Konstant unntakstilstand som følge av uklar språkbruk, uklar situasjonsforståelse, uklare målsettinger og uklar lovgivning.

Enda verre: Uhyrlige domsavgjørelser i straffesaker om ulovlig ulvejakt, "rovviltforlik" basert på bevisst skinnenighet og - slik som nå: Tøvete saksanlegg basert på egne misforståelser.

WWF har lurt seg selv. Men valsen går videre.