Nyheter

Hva står på side 9?

Ingen har giddet å se etter hva som står på side 9, og det er hele poenget. I 15 år har følgende stått å lese i en domsslutning fra en norsk rettssal: ”Retten viser her til St.meld. nr. 35 (1996-1997) s. 14 og Stortingets senere behandling av rovdyrmeldingen i Innst. S. nr 301 (1996-1997) s. 9.”

Det som henvisningen skulle bekrefte, var at "Lovgiver har ikke forstått Bernkonvensjonen dithen at Norge forpliktet seg til å ha en egen ulvestamme,"
(Kilde: Rettsbok fra Oslo namsrett 16. februar 2001).

På side 9 i Innst. S. nr. 301 (1996-1997) er ikke Bernkonvensjonen nevnt. Her behandler Stortingets energi- og miljøkomité Regjeringens forslag til bestandsmål for gaupe, jerv og bjørn. Ulven står det heller ikke noe om her.

Den er behandlet på side 10. her står det blant annet å lese at ulvebestanden ikke er en levedyktg bestand i Skandinavia, men blir klassifisert som direkte truet. "Flertallet slutter seg til målet om å etablere reproduksjon av ulv i Norge. Norske og svenske styresmakter har et felles mål om å få etablert  minst 8-10 familiegrupper i Sør-Skandinavia. Dette innebærer et svært strengt vern av ulven."
Heller ikke her er forholdet til Bernkonvensjonen nevnt.

Dette er altså hva Retten fører i marken som begrunnelse for at Stortinget aldri har forutsatt at det skal være en egen ulvestamme i Norge, eller at Norge har forpliktet seg til dette etter Bernkonvensjonen.

Heller ikke Retten selv kan ha lest side 9, men har vel stolt på regjeringsadvokatens henvisninger. Hva som eventuelt sår på side 14 i rovviltmeldingen av 1997, lar jeg ligge. Noe må da norske myndigheter og norsk presse kunne lese selv.

Det er altså riktig at Norge (eller hvilket som helst annet land) ikke gjennom Bernkonvensjonen  har forpliktet seg til å ha en egen levedyktig ulvebestand. Men fra 1997 og et ubestemt antall år framover var det offisiell politikk, vedtatt av et knepent flertall i Stortinget, at Bernkonvensjonen skulle tolkes slik at vi var forpliktet. Flertallet var blitt lurt og lurte oss alle.

Det er dette som blir tilkludret av Oslo namsrett i en ellers riktig dom.
Den anledningen brukte den politiske eliten til å snu på hælen og late som om ingen ting hadde skjedd.
Nå er de stille som graven.