Nord-Norge

Levende og døde dyr lå side om side

Da Mattilsynet kom for å tvangsavvikle saueholdet, fant de 14 levende og 9 døde dyr.

Ingen av de levende dyrene hadde tilgang på mat. Dyrene som var inne i nødfjøset hadde heller ikke tilgang på vann. Dyrene ute hadde de i en innhegning som også innbefattet en bekk som skulle sørge for vann. Denne frøs om vinteren.

Dette kommer fram i en dom i Midtre Hålogaland tingrett.

Mor (78) og sønn (43) er i tingretten dømt til henholdsvis tre og seks måneders fengsel for en rekke brudd på dyrevelferdsloven. De er også fradømt retten til å drive med dyrehushold inntil videre.

Manglet fire sauer

Gården i Sør-Troms var ikke rigget for dyrehold. Allerede i 2006 måtte de første gang avvikle dyreholdet på gården etter krav fra Mattilsynet.

Da hadde de et begrenset antall vanlige hvitsau. Etterpå startet de opp med villsau, men også dette ble avviklet i 2009. Bakgrunnen for saken var primært mangelfull fôring og det ble lagt til grunn at gården ikke hadde tilstrekkelige ressurser til å ta seg av dyrene på en tilfredsstillende måte, ifølge dommen i tingretten.

Da Mattilsynet kom for å avvikle manglet det fire sauer. De ble funnet av sønnen kort tid etter at Mattilsynet hadde vært der og de fortsatte driften med disse sauene. Antallet økte etter hvert, men de klarte å drive det innenfor rammen som kreves av Mattilsynet.

Bekymringsmeldinger

Ifølge dommen fikk Mattilsynet jevnlig bekymringsmeldinger, og gjorde sine inspeksjoner. De aksepterte måten dyreholdet ble gjort på, men i januar til mars 2021 strømmet det inn med bekymringsmeldinger.

I oktober 2021 ble det vedtatt å avvikle dyreholdet. De dømte klaget på vedtaket, men etter nye inspeksjoner ble vedtaket om avvikling opprettholdt. Og i mars 2022 troppet Mattilsynet og politiet opp på gården for å gjennomføre avviklingen. Det var da de møtte døde og avmagrede dyr. I de sakkyndiges rapport, som ble lagt fram i tingretten, står det blant annet:

«Dyra som fortsatt levde i fjøsbygningen på avviklingsdagen var oppstallet sammen med kadavre med ulik forråtnelsesgrad. Dette har medført en økt risiko for spredning av sykdom, ved at kadavrene har blitt liggende i nærheten av der de levende dyra har oppholdt seg. I fjøset lå tre døde dyr i samme binge som de seks levende dyra var oppstallet i. De gjenlevende dyra hadde dermed ikke mulighet til å komme unna de døde dyra. Det mangler vitenskapelig basert kunnskap om hvordan det påvirker andre dyr mentalt å se flokkmedlemmer bli svake og dø, men det kan ikke utelukkes at dyr påvirkes av dette i negativ retning. Mange dyr kan knytte sterke bånd til enkelte andre individer, også utover relasjonen mellom dyr og avkom.»

Mer fra Dagsavisen