Den ukontrollerte lekkasjen på Rockwool, som skjedde utendørs, førte til at naturgass blandet seg med luften. FOTO: KENNETH STENSRUD

Slapp ut 6.100 kilo gass

Rockwool hadde en lekkasje som varte i én uke i vår. Det tok over én måned før staten fikk rapport om hendelsen.

MILJØ: Rockwool hadde en lekkasje som varte i én uke i vår. Det tok over én måned før staten fikk rapport om hendelsen.

Gasslekkasjen skjedde i tidsrommet 14. april til 21. april. Den uka hadde bedriften stengt på grunn av påske, og det var kun vedlikeholdspersonell til stede på anlegget. Dermed ble ikke lekkasjen oppdaget og stanset før 6.100 kilo hadde sluppet ut, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

 

Tilsyn avslørte tre avvik

I etterkant av gasslekkasjen gjennomførte DSB et tilsyn ved bedriften i sommer. Det resulterte i tre avvik og fire anmerkninger. Med avvik menes her brudd på lovpålagte krav.

Foruten å ikke ha holdt gassanlegget i forsvarlig drift, ble det også påpekt avvik fordi virksomheten ikke hadde kartlagt og risikovurdert hendelsen i etterkant. Dette for å redusere risikoen for lignende lekkasjer i framtida. I tillegg ble det notert et avvik fordi Rockwool ikke hadde rapportert om hendelsen snarest mulig. DSB mottok en rapport først 26. mai, fem uker etter at lekkasjen var blitt stanset.

Etter tilsynet tok Rockwool grundig tak i alle anmerkningene, og i et brev datert 4. november bekrefter DSB at alle avvikene er fulgt opp og lukket.

 

Ingen stor brannfare

Selve gassen som slapp ut, er av typen LNG, fra den engelske beskrivelsen «liquefied natural gas». Dette er en flytende naturgass som hovedsakelig består av metan. Ved å gjøre gassen flytende via nedkjøling, reduseres volumet over 600 ganger. Dermed egner den seg ypperlig til lagring og transport. Ett tonn med LNG tilsvarer rundt 1.400 kubikkmeter med gass i vanlig gassform ved 15 plussgrader, som temperaturen lå på den uka i april.

LNG har ingen lukt eller farge, men den er heller ikke spesielt farlig. Den er verken brennbar eller eksplosiv. Under en lekkasje, derimot, fordamper den hurtig og blander seg med resten av lufta. Da kan den antennes, men under vanlige forhold skal det mye til før det skjer. Under fordamping kan gassen også være synlig som en hvit røyksky.

 

Har utbedret alle feil

Det ble ikke registrert noen personskader eller skader på materiell og omgivelser i forbindelse med lekkasjen på Rockwool.

- Hvis du deler mengden gass som vi slapp ut på antall timer, får du et ganske forsiktig anslag. Den lekkasjestørrelsen vi hadde over så lang tid var ikke nok til å skape noen fare for mennesker eller omgivelser, forteller Erik Ølstad, fabrikksjef på Rockwool.

Han forteller at lekkasjen skyldtes en ventil som frøs. Feilen er nå rettet opp, forsikrer han.