NAV-skandalen og EØS

NAV-saken er den mest omfattende skandalen, både for innbyggere og tilliten til alle statsmaktene og statsforvaltningen i moderne tid.

Tor Petter Ekroll
Moss-Rygge Senterparti

 

De siste dags høringer i kontroll- og konstitusjonskomiteen 9. og 10. januar har NAV-saken utartet seg til å bli den største (retts)skandalen i Norge i moderne tid.

For å kunne forstå hva som gikk galt i NAV-saken, må vi ha en forståelse av den bakenforliggende årsak. Den bakenforliggende årsak er en regelkonflikt som oppstod gjennom EU-forordning 883/2004, som også er kjent som EUs Trygdeforordning. Artikkel 21 i EUs Trygdeforordningen er helt klar og tydelig på at syke- og arbeidsavklaringspenger fra en EØS stat kan eksporteres til en annen EØS stat, både ved lengre og kortere utenlandsopphold som baseres på de fire friheter: fri flyt av kapital, fri flyt av arbeidskraft, fri flyt av tjenester og fri flyt av varer. 

Etter at EUs Trygdeforordning har vært gjennom en rekke vurderinger og prosesser i EØS, Storting, Regjering og juridiske avdelinger, ble forordningen ført inn i Norsk rett ved forskrift som trådte i kraft 1. juni 2012.

Folketrygdeloven (norsk lov) er i motsetning til Trygdeforordningen i sin helhet behandlet og godkjent av Stortinget. Folketrygdeloven stiller imidlertid et grunnleggende krav om opphold i Norge for å kunne få syke- og arbeidsavklaringspenger.  

Høsten 2019 kom nyheten om at Norske myndigheter har forholdt seg til feil lovanvendelse når de med hjemmel i Folketrygdeloven har krevd tilbakebetalt syke- og arbeidsavklaringspenger og straffet med fengsel for både norske og andre EØS borgere. Konsekvensene har for mange vært personlige tragedier.

Først i 2017 og 2018 ga Trygderetten klart utrykk for at Folketrygdelovens § 11-3 ikke kunne gjøres gjeldende for EØS borgere, fordi det ville hindre den frie bevegelse av arbeidstakere. EØS-reglene måtte legges til grunn. Trygderettens kjennelse ble ikke anket. Utrolig nok fortsatte NAV å politianmelde folk mer enn 2 år etter at feilen ble avdekket.  

Det kan stilles spørsmål om feilen burde ha vært avdekket enda tidligere?

Allerede i 2011 ble det utarbeidet en rapport (Brochman-rapporten), som uttalte at det ville være umulig å hindre trygdeeksport etter den nye Trygdeforordningen i EØS, som da skulle bli innført i norsk rett i 2012. Om ikke dette er nok, slo EFTA-domstolen fast i 2013 at enkelte krav i norsk trygdelov om opphold i Norge ikke var forenelige med EØS regelverket. I tillegg gikk EFTAs overvåkningsorgan ESA i dialog med orske myndigheter i 2015 for å se på praksisen rundt syke- og arbeidsavklaringspenger. OG i Stortingsmelding juni 2017 kommer det helt klart frem at gjennom EØS-avtalen har mottakerne rett til å eksportere sykepenger og arbeidsavklaringspenger innenfor EØS. Det er også grunn til å stille spørsmål om myndighetenes praksis har vært EØS-stridig helt siden 1994, da EØS-avtalen ble inngått.

Gjennom høringene i kontroll- og konstitusjonskomiteen tyder det på at regjeringen skylder på NAV og opposisjonen. Det var de rødgrønne som innførte EU-forordningen i 2012 og det var Ap som innførte EØS i 1994. Mens dagens opposisjon skylder på regjeringen og den praksisen som har skjedd etter 2013. Sannheten vil jeg hevde er mye verre. Det er hele statssystemet som har sviktet og som har falt for fristelsen for å male sin egen kake, hvor individualismen går foran fellesskapet og en tro på at flertallet ikke trenger å lytte til mindretallet har blitt mer og mer fremtredende. I tillegg har det vært en tro og et ønske fra norske myndigheter om å beholde og utvide det statlige handlingsrommet i EØS, som trolig har en stor del av skylden for NAV-skandalen. Blant annet har NAV unngått å sende spørsmålet til EFTA-domstolen. Man kan spekulere i om at grunnen var å bevare et antatt nasjonalt handlingsrom som man opplevde som et politisk signal (ref. seneste pressemelding fra arbeids- og sosialdepartementet nr. 20 16. juni 2017 og i stortingsmelding 40 (2016-2017)):

«Regjeringen (H, FrP, V) har i lengre tid jobbet med tiltak for å begrense trygdeeksporten, og i denne stortingsmeldingen foreslår vi nye tiltak...»  

Kan systemet vårt være så politisert at kun politiske signaler er nok for at NAV, advokater, tingrett, lagmannsrett, departement og selv Høyesterett innretter seg etter de politiske signaler og ikke vedtatte lover av Storting og/eller EU/EØS?  

Vi har sett det oftere og oftere. EØS-retten blir brukt som en unnskyldning når advokater, rettsanvendere og NAV har brukt feil lovanvendelse. Det hevdes ofte at det er fremmed rett, det er komplisert og det er vanskelig å forstå.

Jeg forstår det ikke. Dette er landets høyest utdannede elite som har fått i oppgave å ivareta rettsikkerheten til først og fremst de svake i samfunnet. Og så greier de ikke å tilegne seg og oppdatere seg med barnelærdom innenfor EØS-retten?

For er det ikke en cherrypicking innenfor jusen i et såkalt klassejussystem, ja da reiser spørsmålet seg om denne eliten er blottet for grunnleggende kunnskaper om helt essensielle EU- og EØS-rettslige poeng, som må forventes at alle jurister kan (ref. professor Graver UiO).  

NAV-saken skyldes derfor noe langt verre enn NAV-skandalen og kunnskap om EØS-retten. Den skyldes en stat som er på vei til å miste legitimiteten med demokratiet og våre innbyggere som den er ment å ivareta. Konsekvensen av NAV-saken er at vi som innbyggere mister tilliten til staten, vårt demokrati og vårt frivillighetsprosjekt med å ivareta hverandre til det beste for alle. Vi mister legitimiteten hos våre svakeste og vi mister den tilliten hos mindretallet. som flertallet er avhengig av for å bevare legitimiteten i vårt nasjonale demokrati. I ytterste konsekvens vil fraksjoner av folket ikke lengre støtte det frivillighetsprosjektet som demokratiet vårt er. Tendensene ser vi allerede.

Hvordan staten skal bygge opp den tapte tilliten til de statlige system etter at de feilaktig har påført over 2400 innbyggere urettmessige vedtak og fengsel, er for meg i dag en gåte.

La oss alle engasjere oss i vår felles hverdag, i politiske avgjørelser og politiske valg. Det er på den måten vi kan gjenreise tilliten til vårt demokrati og stanse den marginaliserende og ødeleggende rasering av statsmakten vi har sett de siste 25 årene.