Debatt

Robuste boliger på Ekholt: Det finnes en bedre løsning – for alle!

Overraskelsen var stor da vi plutselig kunne lese at utvalget KAI (kultur, aktivitet og inkludering) den 3. juni hadde vedtatt om å søke godkjenning for å etablere inntil to robuste boligenheter på kommunal grunn i bla. Tverrveien 6 på Ekholt. Søknaden skal blant annet omfatte regulering som gir mulighet for permanent plassering av boligene, boliger tiltenkt mennesker som har vist særlig lav boevne.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I sakspapirene kan vi lese at Tverrveien sosialfaglig er vurdert som egnet, med mulighet for skjerming mot inn og utsyn. Sakspapirene nevner ingen av utfordringene det å etablere robuste boliger i tettbebygde boligstrøk med mange barne- og ungdomsfamilier, eldre, samt et sykehjem rett ovenfor tomta nødvendigvis vil medføre! Vi kan se av andre alternativer som tidligere er foreslått, at de ikke er vurdert egnet av boligsosiale hensyn da det er tett på andre kommunale formålsbygg og sårbare grupper. Hva gjør Tverrveien 6 så mye mer egnet, spør vi?

Vi har stor forståelse for at dette er en komplisert sak som vil skape reaksjoner i de fleste nabolag. Det virker imidlertid som om kommunen med åpne øyne bruker samme prosess som har skapt sterke reaksjoner på Halmstad i forbindelse med plassering av tilsvarende boliger der (sak i Moss Avis). En prosess med manglende medvirkning fra alle berørte parter inkludert brukerne, lite eller ingen informasjon til naboer og manglende vurderinger av risiko, sårbarhet og samfunnsnytten. Alt dette bidrar kun til å øke uro og usikkerhet blant dem som blir berørt.

Vi kan også lese under sakspapirenes vurderinger følgende:

«Små enheter utenfor, men i nærheten av etablert boligbebyggelse kan gi mulighet for en viss sosial kontroll som igjen kan virke positivt forsterkende både på beboeres og naboers trygghetsfølelse. Da kan belastningen naboer kan oppleve bli mindre, og man belaster ikke en bydel eller et sted mer enn et annet».

Tverrveien 6 ligger i tettbebygd boligbebyggelse, ikke utenfor. Vi stiller oss også svært spørrende til hvordan kommunen mener at begrenset sosial kontroll fra naboer skal kunne påvirke eller positivt påvirke menneskene som har behov for disse boligene som andre instanser i samfunnet kun i begrenset grad evner å hjelpe eller påvirke.

Tverrveien 6 (og deler av Dyreskogen mot Ekholt bo- og servicesenter) vil derimot være et helt ypperlig sted å bygge flere omsorgsboliger/seniorboliger. Her ligger jo allerede hele infrastrukturen på plass for nettopp denne målgruppa – med Ekholt bo- og servicesenter rett over gata. Dagtilbud og felles matservering rett over tunet. Helsepersonell og mulighet til fellesskap med likesinnede rett ved og et rolig og trivelig område de eldre hadde satt pris på som nytt sted hvis de først skulle flytte på sine eldre dager. Slik situasjonen er i dag blir våre eldste satt i en uviss og årelang kø, da det er mangel på nettopp denne type boliger. I kommunedelplan Levekår og livskvalitet i et livsløpsperspektiv 2021–2032 står det til og med at man skal utbedre eldreboliger ihht universell utforming som seniorbo på Halmstad. Bruk Tverrveien 6 til dette! Det haster nemlig!

Hva så med den målgruppen som er i behov av robuste boliger? Jo – finn en egnet tomt som nettopp ligger utenfor et etablert boligbebyggelse – slik kommunen selv foreslår generelt. Det er merkelig om det ikke finnes en eneste tomteeier i hele denne kommunen med en tomt utenfor et tettbebygd boligområde, som kan gå inn på en leieavtale, med mulighet for en evt. permanent avtale om kjøp av tomt om å huse disse robuste boligene. Husene er jo flyttbare, så her kan man jo prøve ut hva som fungerer. Kanskje er det til og med tomteeiere der ute med et sterkt engasjement som allerede har erfaring og kompetanse med utfordringene denne gruppen med lav boevne står ovenfor.

I tillegg til et bosted trenger beboerne i slike robuste boliger helhetlig kompetent og tett oppfølging. Samfunnets mål må ikke være å kun gi dem et sted å bo, men også forsøke å hjelpe dem: Tilbake til et verdig liv, til å gjenlære en normal boevne og få bedre livskvalitet. Vi kan ikke se at dette er nevnt i sakspapirene og det er i alle fall ikke godt nok for noen parter å overlate dette til «en viss sosial kontroll» fra bekymrede, redde og eventuelt sinte naboer.

Skal man få til en bedre løsning må kommuneadministrasjon og politikerne jobbe effektivt og samstemt for å få plass eventuelt endringer av arealbruk. Kommunen virker nemlig å ha et veldig hastverk nå for å få satt opp de robuste husene. Begrunnelsen er at de allerede innkjøpte husene visstnok ikke lenger kan stå på lager. Så raskt har prosessen gått at de ikke har hatt tid til å involvere Ekholt sine innbyggere overhodet! Ekholt Velforening ba kommunen på nyåret spesifikt om involvering i saken og ble lovet nettopp dette av de rette ansvarlige for saken i kommunen den 1. februar, dette foreligger endog skriftlig. På dette tidspunktet var det foreløpig ikke laget noen prosess eller plan for dette. Når det da ikke har vært noen videre dialog før vi kan lese om vedtaket i avisen i juni blir vi mildt sagt overrasket og svært skuffet.

Ekholt Vel kan og vil ikke sitte rolig å se på at prosessen med robuste boliger i Tverrveien 6 løper videre. Vi forventer at kommunen involverer innbyggerne på Ekholt i prosessen videre og at det legges fram beslutningsgrunnlaget som er lagt til grunn for at man har endt på Tverrveien 6, inkludert analyser av risiko og samfunnsnytte.