Rådmann og ordfører i formannskapet i Drammen kommune.

Dette vil Rådmannen gjøre nå

I formannskapsmøtet etter at granskningsrapporten var lagt frem, orienterte rådmann Osmund Kaldheim om hva kommunen vil gjøre videre med kunnskapen.

I formannskapsmøtet som fulgte presentasjonen av granskningsrapporten minnet rådmann Osmund Kaldheim politikerne om at det var kommunen selv som avdekket og anmeldte de som senere ble siktet i byggesaksavdelingen, allerede i oktober 2015. Hovedsiktede ble pågrepet 18. januar 2016 etter at kommunen hadde bistått politiet i en etterforskning svært få kjente til.

Han pekte også på at ny leder, Heming Herdlevær, og ny struktur i den sammenslåtte byggesak- og byplan-avdelingen, allerede er klart.

Nytt saksbehandlingssystem og nye arkivløsninger har allerede blitt innført som prosjekt, og man nærmer seg anskaffelse, sa Kaldheim og orienterte om det som omtales som et e-byggesakssystem.

LES HELE RÅDMANNENS TILTAKSGJENNOMGANG HER

Et stort arbeid er satt i gang for å bygge ned antallet restanser, altså saker som har hopet seg opp som følge av det krevende merarbeidet granskning og politietterforskning og interne gjennomganger har ført med seg. Det er også stilt ekstrabevillinger til rådighet for å dekke

Rådmannen vil følge opp Deloittesapporten gjennom en uttalelse til kontrullutvalget, med vekt på hva som alt er satt i gang og hvilke tiltak man planlegger å ta i bruk. Formannskapet skal få en orientering 14. februar. 

- Grovt tillitsbrudd

Ordfører Tore O. Hansen (H) påpekte det sentrale i et demokrati at man skal kunne stole på de tjenestene det offentlige leverer.

- Et grovt tillitsbrudd, og da tenker jeg på de to medarbeiderne. Dette jobber politiet nå videre med, sa Hansen.

Han istemte med rådmannens framstilling av at saken er blitt tatt på høyeste alvor fra mistanken oppsto, mer erkjente at rapporten viser at det er et stykke å gå for å sikre saksbehandlingskvaliteten i Drammen kommune.

- Vi skal ha en byggesaksavdeling i Drammen kommune med høy kvalitet. Punktum. Rapporten viser at vi er milevis fra det i dag, sa ordføreren.

- Vi er ikke fornøyd før vi er ferdige, og når vi er ferdige er målet nådd, slo han fast.

I en e-post sendt til gruppelederne samme dag som det ble kjent at rådmann Osmund Kaldheim har sagt opp sin stilling for å gå til stillingen som banksjef i Husbanken, skriver Tore O. Hansen at Kaldheim ikke vil kunne belage seg på å slutte i stillingen før tiden.

"Vi får en oppfølgingssak på byggesak. I dag er min mening at han får komme godt igang med den oppryddingen granskningen viser. Det betyr at jeg ikke er innstilt på at han skal slippe raskt.", skriver Hansen i e-posten.

-Viktigste sak i kommunen nå

Rådmann Osmund Kaldheim og byutviklingsdirektør Bertil Horvli møtte pressen etter møteslutt. Til timingen rundt sin avgang, sa han at han hele tiden har regnet med å sitte ut oppsigelsestiden.

- Det har jeg sagt meg villig til. Det er klart at rådmannen stiller opp i de sakene Drammen kommune står i, og dette er den viktigste saken vi har i kommunen nå.
Den oppsigelsestiden forholder jeg meg til, sa Kaldheim. På sin innholdsrike CV har han også en annen oppføring som ga stor medieoppmerksomhet, nemlig vervet som styreleder i Nedre Romerike vannverk som han hadde i årene 1996-1999. Vannverkssjef Ivar Henriksen gjorde det interkommunale selskapet herostratisk berømt da han ble dømt til 7,5 års fengsel for grov korrupsjon og økonomisk utroskap etter å ha tappet bedriften for 70 millioner kroner over en årrekke. Kaldheim var en av en rekke styreledere som fikk kritikk av en granskningskommisjon for manglende kontroll og oppfølging.

Tidligere i din karriere satt du som styreleder i et vannverk der det foregikk underslag i millionklassen over flere år. Har du for stor tillit til dine direktører og medarbeidere?
- Når det gjelder utgangspunktet i dagens sak, som er den saken som jeg vil kommentere nå, er det flere forhold knyttet til ledelse som vi nå skal gå gjennom. Det denne rapporten viser, er at styring må basere seg på mer enn tillit. Det trengs systemer og gode opplegg for kvalitetssikring, herunder internkontroll og god og riktig orientering underveis.

Hvem har ansvar for at disse oppgavene gjennomføres?
- Det øverste ansvaret ligger hos rådmannen, slik det fremgår av kommuneloven.

Er denne saken medvirkende til at du søkte ny jobb?, ble Kaldheim spurt.

- Stillingen i Husbanken er en åremålsstilling, som ble ledig nå. Jeg hadde lyst på den, og det var nå jeg kunne søke. Slik var omstendighetene, svarte han etter noen sekunders tenketid.

Mørkest rett etterpå

Politikere fra flere partier uttrykte i formannskapet overraskelse over hvor skarp kritikken av administrasjonens rutiner i rapporten var.

På spørsmål om hvor lang tid han ser for seg at det vil ta å gjenoppbygge tilliten til kommunens byggesaksmiljø, svarte byutviklingsdirektør Bertil Horvli med å gjennomgå på nytt alle struktur- og lederendringer som er foretatt i løpet av høsten.

- Tillit er er langsiktig arbeid. Vi jobber for god kvalitet over tid. Vi vil nå gå gjennom rapporten og se om det er noe vi skal gjøre ekstra. Det er også en politisk bestilling, minnet han om. Bystyret har bedt rådmannen forberede en sak som skal behandles innen sommeren.

Du har sittet med ansvar for begge avdelingene som får hard medfart i rapporten for rutinebrudd, svak internkontroll og interne konflikter. Når var det som mørkest i året som har gått?
- Det er når man oppdager at noen misbruker tillit, i den grad som det ble gjort her. Når organisasjonen så går sammen om å jobbe fram endringer til det bedre, lysner det. Nå må vi må ha fokus på hvordan å forbedre, når ting dukker opp, sier Bertil Horvli.