Det har blitt mange og lange samtaler for de fem kommunerådmennene og fylkesrådmannen i Buskerud. (f.v.:) Tore Askim - prosjektleder for Buskerudbyen, Osmund Kaldheim - rådmann i Drammen, fylkesrådmann i Buskerud Runar Hannevold, konstituert rådmann i Øvre Eiker Morten Lauvby, Hans Petter Christensen - rådmann i Lier og kommunalsjef Øystein Brink i Kongsberg kommune. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

30 mrd. til vei og trafikk

DRAMMEN: Buskerudbypakke 2 vil kunne koste rundt 30 milliarder å realisere og skal finansieres via bompenger og statlige midler. Nå foreligger første utkast til liste over prioriterte tiltak.

Rådmennene fra de fem samarbeidende kommunene i Buskerudbyen, det vil si Drammen, Lier, Øvre og Nedre Eiker og Kongsberg, samt fylkesrådmannen i Buskerud, presenterte i går sine forslag til kommunale ønskelister - med hensyn til hva de mener er viktigst å få utbedret via Buskerudbypakke 2.

Der Buskerudbypakke 1 medførte 280 millioner til en hel rekke mindre utbedringer, blant annet til gang- og sykkelveier og flere bussavganger, kommer Buskerudbypakke 2 til å bety langt større grep - når rundt 30 milliarder skal brukes over de neste 15 årene.

 

Tar av for veksten

For den som ennå ikke har helt klart for seg hva Buskerudbyen-prosjektet faktisk innebærer, så har rådmann Osmund Kaldheim i Drammen en svært enkel forklaring:

- Dette er kort og godt et samarbeid som går ut på å gjøre det enklere å forflytte seg innen og mellom de fem kommunene i Buskerudbyen - både via kollektive transportmidler, privatbil, på sykkel og til fots.

Årsaken til at samarbeidet i sin tid ble initiert, er den forventede store befolkningsveksten i dette området. For om intet gjøres - både med tanke på infrastruktur og kollektivtrafikk - vil privatbilismen kunne øke med 47 prosent.

 

Konkrete forslag

- Det tåler dagens veinett rett og slett ikke. Fram mot 2040 er det ventet at befolkningen i disse fem kommunene, som i dag er på cirka 160.000, vil øke med rundt 60.000. Om vi ikke får flere av disse til å velge kollektive transportmidler eller sykkel, vil trafikken bli stående bom fast og forurensningen bli formidabel. Ved hjelp av små og store tiltak, både med tanke på gang- og sykkelveier, pendlerparkering, flere tog- og bussavganger, utbedring av veier, trafikantbetaling og samordning av takst- og sonesystemer med Ruter, er målet at antallet privatbiler på veiene ikke skal øke, presiserte fylkesrådmann Runar Hannevold innledningsvis.

Det han og de kommunale rådmennene nå har kommet til enighet om, er et såkalt drøftingsgrunnlag med forslag til konkrete tiltak som kan gjennomføres i løpet av de nærmeste 15 årene. Dette skal til videre politisk behandling i fylke og kommuner i løpet av våren. Man håper et endelig politisk vedtak for Buskerudbypakke 2, på kommune- og fylkesnivå, kan foreligge før vi skriver 2015. Sannsynligvis kan man tidligst forvente et stortingsvedtak høsten 2015. Iverksetting kan i så fall være forventet i 2017.

 

Timesgrense og månedstak

- Dette er på ingen måte et forsøk på å få alle til å reise kollektivt. Det vet vi at ikke alle har mulighet til. Men per i dag er de som reiser kollektivt svært få, i forhold til hvor mange som kjører bil. Faktisk er det i vårt distrikt bare sju prosent som tar seg fram via buss og tog - mot 65 prosent i bil. Men når befolkningen øker, må andelen som reiser kollektivt eller sykler i hvert fall dobles om det skal være mulig å ta seg fram langs veiene. Og bompengene som tas inn, skal brukes på mange områder innenfor Buskerudbypakke 2, for det er slett ikke bare bedre veier som gagner bilistene. Bedre kollektivtilbud gir også bedre plass på veiene, presiserte Hannevold.

Det er foreløpig ikke klart hvor bompengepunktene skal komme eller hva slags priser det vil kunne bli. Fylkesrådmannen kunne i hvert fall fortelle at det vil bli innkreving i begge kjøreretninger og at man forutsetter innføring av timesregel og månedstak. Dette siste betyr henholdsvis at man innenfor én time bare skal behøve å betale én gang, uansett hvor mange ganger man måtte passere en bom og at det skal settes en grense for hvor mye man skal behøve å betale per måned.

 

Drøftes i vår

Et felles takst- og sonesystem med Oslo og Akershus var blant punktene på samtlige kommunelister. Andre ønsker som ble hyppig nevnt, var to togavganger i timen til Hokksund, flere bussavganger og pendlerparkering. Hvor fort man kan komme til politisk enighet om endelige lister over prioriterte tiltak, vil nå være avgjørende for hvor fort man til sjuende og sist kan sette spaden i jorda.

pernille.vestengen@dagsavisen.no

 

Dette foreslås høyest prioritert 
i Drammen:

Tilfartsvei vest til Bjørkelia og Sundland samt Konnerud

E134 Bjørkelia-Mjøndalen

Kollektivtrasé i Rosenkrantzgate i sammenheng med tilfartsvei vest

Kollektivtrase i Konnerudgata i sammenheng med tilfartsvei vest

Høy frekvens på buss i Drammen

Kobling mellom Brakerøyakrysset og forlengning Rv 23-E18

Nytt pris og sonesystem

Firefelts E134 Strømsåstunnelen, inkludert Bangeløkkakryss

To tog i timen til Mjøndalen og Hokksund og på sikt til Kongsberg