– Konsulentenes hovedkonklusjon om Buskerudbypakka var utvetydig

DEBATT: Drammens Tidendes artikkel var misvisende om milliardkutt-etterlysning i kvalitetssikringsrapport for Buskerudbypakke 2, skriver Ole Østlid.

Av Ole Østlid, siv-øk. Drammen

DEBATT: 1. juli hadde DT en artikkel som baserer seg på et dramatisk ATM-utvalgsmøte. I møtet ble Tor Tveters (Nedre Eiker Høyre) innlegg om KS2-rapporten i kommunestyremøtet 22. mai som felte BBP2 diskutert. Det ble også gjengitt spekulasjoner om mulige lekkasjer fra «det indre liv i regjeringen». Undertegnede sendte rapporten til Dagsavisen Fremtiden og Tveter, og at jeg opplever framstillingen i DT-saken som misvisende.

Forrige eksterne kvalitetssikring (KS1) tok for seg samfunnsøkonomien i BBP2 (som forøvrig totalslaktet BBP2 i sin daværende form og anbefalte «nullalternativet»), og KS2 tok for seg kostnadsrisikoen og finansieringen av bompakken. Bakgrunnen for kvalitetssikringssystemet er de mange skandaleprosjektene i offentlig sektor.

DT hevder følgende om rapporten: «Arbeidet med kvalitetsrapporten var ikke ferdig (…).» Endelig versjon var journalført og offentlig tilgjengelig ved ordinært innsyn for alle innbyggere 9. mai gjennom eInnsyn. Jeg har lenket rapporten her. Det er ikke slik det dette er interne dokumenter som må «tolkes» av forvaltningen før politikere kan lese dem. Dette er viktige prosjektdokumenter som burde leses, forstås og gjengis av politikere og maktkritisk presse før politiske vedtak.

DT-redaktør Sandli og Statens Vegvesen-sjef Grønås svarer: "Bakvendt kritikk" og "I overkant dramatisk"

Første anbefaling er å kutte 200 mill. kr i bompakken før stortingsvedtak. DT gjengir spekulasjoner om fremtidig rentenivå og hypotetiske endringer i prosjektplan fra rapportens diskusjonsdel som sår tvil om anbefalingen. Man bør derfor lese hovedkonklusjon i rapporten, og anbefalingen er utvetydig: «Vår analyse viser at det er ubalanse mellom inntekter og kostnader i Buskerudbypakke 2. Vi anbefaler at prosjektporteføljen bringes i balanse ved at det før stortingsbehandling identifiseres tiltak tilsvarende 200 mill. kroner som tas ut av tiltakene i Buskerudbypakke 2.» Konsulentene foreslo forøvrig i sin presentasjon konkret å kutte «Mjøndalen bru eller tilsv.»

Neste anbefaling er å etablere kuttliste for ytterligere 1,5 mrd. kr: «For å sikre tilstrekkelig styringsevne innenfor forventede inntekter anbefaler vi videre at det før stortingsbehandling utarbeides konkrete prinsipper for identifisering og prioritering av tiltak som skal stå på kuttliste. Prinsippene må kunne sikre en kuttliste som samlet tilsvarer 1 500 mill. kroner.» Det graverende er at BBP2 ble lokalpolitisk vedtatt uten at det var etablert prinsipper for prioritering av kutt, og uten at det ble gjort en bred og politisk diskusjon rundt hvilke delprosjekter som burde stå på en slik kuttliste (potensielle bombetalere ville nok være interesserte i om veitiltak som eventuelt skulle kuttes først).

Den politiske diskusjonen om hvor mye det var sannsynlig at ville måtte kuttes før oppstart av BBP2 er i og for seg ikke så interessant. Det vesentlige er at politikere forstår risikoen i slike store og omfattende prosjektporteføljer som skal gjennomføres over en lang tidsperiode. Vi kan merke oss at vi ser store endringer i befolkningsvekst, teknologi og innbyggere med mulighet skatte-/bompengeoptimaliserer kjøretøyene sine i forrykende fart (elbiler utgjør nesten 50 prosent av bilsalget hittil i år). I verste fall kunne man oppleve både inntektssvikt og kostnadssprekker samtidig.

I tillegg til å avlegge dom over Tveters politiske fremstillinger, så skaper Rolf-Helge Grønås i Statens vegvesen tvil om konsulentenes arbeid ved å si følgende: «Og konsulentene har gått uvanlig langt ved å beskrive en situasjon som det er svært lav sannsynlighet for vil inntreffe.» Det er etter min mening uhørt at en statsansatt på denne måten undergraver uavhengige konsulenters eksterne kvalitetssikring av forvaltningens arbeid, og sår dermed tvil om deres anbefalinger.

Når politikere skal gjøre vedtak med betydelige konsekvenser, er vi avhengige av at de har tilgang til all tilgjengelig og relevant informasjon. Det var derfor jeg sendte endelig KS2-rapport til media og partiet som ikke hadde gjort opp sin mening. Det er oppsiktsvekkende at ikke alle lokalpolitikerne mottok en journalført meget relevant rapport før bompakkens skjebne skulle behandles.

Til opplysning:

Innlegget ble sendt inn til DT 29. juli. Etter redusert lengde, og etter det jeg oppfatter som krav om endring av innhold, ble innlegget refusert av DT 8. august. Avgjørelsen begrunnes med en «bred redaksjonell vurdering» ut ifra et «leserperspektiv». Det ble vist til at innlegget handler om en sak som angivelig er flere måneder gammel og at Buskerudbypakke 2-saken er avgjort. DT vurderte videre at innlegget er for detaljert og teknisk til at de kunne publisere det.

Du ville mest sannsynlig ikke fått vite hva som faktisk skjedde i kommunestyremøtet 22. mai og i «Buskerudbyens» ATM-utvalgsmøte 21. juni, dersom innlegget ikke ble publisert her.