Fredrikstad

- Nå tar vi et langt steg mot regionteater i Østfold

Teatervirksomheten i Østfold kulturutvikling bør skilles ut i et eget selskap, med en teatersjef i åremålsstilling, mener eksterne konsulenter.

Leder Andreas Lervik i fylkets næring- og kulturkomité mener rådene er gode, melder Østfold fylkeskommune på egne nettsider. Der sier Lervik:

- Dette er positivt. Vi har fått veldig gode innspill, og nå tar vi et langt steg mot regionteater i Østfold.

Behandles i februar

Det siste året har det eksterne konsulentfirmaet Agenda Kaupang gitt innspill til hvordan et scenekunsttilbud i Østfold best mulig bør organiseres, slik mange andre deler av landet har et fullverdig regionteatertilbud.

Saken skal til politisk behandling i næring- og kulturkomiteen 7. februar og fylkestinget 15. februar. Anbefalingen fra konsulentene er klar:

* Regionteateret bør organiseres og styres som et selvstendig aksjeselskap.
* Selskapet bør ha et eget profesjonelt sammensatt styre og ha en teatersjef på åremål.

Opprop

I dag er Scenekunst Østfold den regionale scenekunstinstitusjonen i Østfold. Den er finansiert gjennom et spleiselag mellom staten, fylkeskommunen og Østfolds kommuner, med Fredrikstad kommune som vertskommune. Scenekunst Østfold er en del av Østfold kulturutvikling, og er i dag bemannet av nesten ti hele årsverk.

Dagens organisering har gjort at arbeidet med å synliggjøre scenekunsten har gått «litt under radaren», mener Lervik. Derfor tok han i fjor til orde for å få på plass et regionteater i Østfold, noe som utløste en stor debatt om hvordan et slikt tilbud kan organiseres best mulig.

Blant annet skrev 113 kulturaktører i Østfold under på et opprop, hvor hovedbudskapet var at de ønsket å løsrive teatervirksomheten fra Østfold kulturutvikling. Nå får oppropet altså støtte fra de eksterne konsulentene.

- Jeg er glad for det sterke engasjementet vi fikk fra scenekunstaktørene i fjor. Jeg opplever at vi har hatt en konstruktiv dialog, og at vi med dette forslaget langt på vei kommer bransjen i møte, sier Lervik videre.

Som i Buskerud og Akershus

Organiseringen og selskapsformen som nå er aktuell, ligner mye på regionteatrene i Buskerud og Akershus, som sammen med Østfold danner nye Viken fylkeskommune.

Mange viktige spørsmål skal tas stilling til før et regionteater kan skilles ut. Blant annet blir det en diskusjon om hvorvidt kommunene kan ha eierinteresser i teateret.

- Selv om teatervirksomhet skilles ut, er jeg opptatt av at det øvrige viktige arbeidet som gjøres ved Østfold kulturutvikling videreføres, sier Lervik.

I sin innstilling, hvor regionteateret har fått det foreløpig navnet Østfoldteateret, ber derfor komitélederen om at fylkesrådmannen kommer tilbake med en mer detaljert sak, hvor denne type spørsmål beskrives nærmere.

Dette er anbefalingen

Komitélederens innstillingsforslag i saken som heter «Konseptutredning og vurdering av veien videre for utvikling av teatervirksomheten i Østfold» er som følger:

* Konseptutredning regionteater Østfold tas til orientering. 
* Østfoldteateret etableres som et regionalt teater med ambisjon om å bli et regionteater.
* Den utøvende teaterdelen av Østfold kulturutvikling skilles ut og overføres Østfoldteateret.
* Østfold fylkeskommune vil stå som etablerer av Østfoldteateret. Fylkesrådmannen får i oppdrag å avklare kommunenes interesse for å delta som medeiere i teatret.
* Fylkesrådmannen bes om å komme tilbake med en mer detaljert sak hvor eierskap, driftsform, forholdet til, og kjøp av tjenester fra, Østfold Kulturutvikling med mer er beskrevet.