Nyheter

Krever at Åkebergmosen-forholdene blir etterforsket

– Det er svært skadelig om det viser seg at det finnes asbest i massene som er deponert på Åkebergmosen industriområde, sier Tom Christian Alnæs, fylkessekretær i Naturvernforbundet i Østfold.


Som Demokraten har skrevet om tidligere, er det i lengre tid blitt dumpet rivningsmasser på Åkebergmosen industriområde i Råde kommune. Morten Haukeland i Fair Play Bygg Østfold hevder at noe av massene er asbestholdige, og at de nå er gravd ned og dels asfaltert over. Råde kommune var på en besiktigelse av området i midten av juni, og kunne konstatere at det ikke er noen tvil om at det ligger usanert betong og andre rivningsmasser i grunnen på Åkebergmosen.

Nå reagerer Naturvernforbundet i Østfold på saken.

– Det er jo miljøkriminalitet det vises til her. Og det er svært skadelig om det viser seg at det finnes asbest i massene som er deponert på Åkebergmosen, mener Tom Christian Alnæs, fylkessekretær i Naturvernforbundet i Østfold.

En kilde hevder at det ligger asbestholdig betong nedgravd i dette området på Åkebergmosen industriområde.

Krever etterforskning

I kjølvannet av Demokraten sine avsløringer, kontaktet Råde kommune Statsforvalteren i Oslo og Viken for bistand.

– Vi i Naturvernforbundet ser svært kritisk på at slikt har skjedd og vi vil på det sterkeste oppfordre til at dette blir etterforsket og sett nøye på av Statsforvalteren, sier Alnæs.

Det er i utgangspunktet ikke ulovlig å gjenbruke betong og teglstein som fyllmasse, men bruken reguleres av Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Denne angir bestemmelser for hvordan betong og tegl kan gjenbrukes dersom innhold av PCB, bly, kadmium og kvikksølv i malingslag, fuger, avrettingsmasser og murpuss kartlegges. Alnæs er klar på hva Naturvernforbundet mener om saken.

– Miljøkriminalitet av denne typen bør få konsekvenser for grunneier og oppdragsgiver.

150 dør hvert år

Denne uka hadde FriFagbevegelse en større artikkel om farene som fortsatt er forbundet med asbest, 40 år etter at det ble forbudt i Norge. Der skriver de blant annet at 150 personer dør i Norge hvert år som følge av asbestrelaterte sykdommer, g 200 personer får asbestrelatert kreft per år.

– Asbest er et svært helseskadelig materiale som gir store konsekvenser for mennesker og dyr når det pustes inn finpartiklet støv av knust asbest. Dette må på ingen måte dumpes verken i naturen eller fyllmasser eller lagres i hauger slik det formodentlig er gjort på Åkebergmosen næringsområde, men leveres til anlegg som har tillatelse til behandling av slikt farlig avfall jf. Avfallsforskriften. Altså hvor avfall skal deponeres separat fra annet avfall, sortert, emballert og tildekket, sier Alnæs.

Han presiserer at asbest ikke blir gjenvunnet.

– Det er avfallsforskriften som må følges her. I mange tilfeller så kreves det tillatelse fra Arbeidstilsynet før man i det hele tatt kan tenke på å håndtere asbestholdige materiale. Jf. forskrift om utførelse av arbeid.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Fakta om asbest

Asbest er fellesbetegnelse på en gruppe fibrøse mineraler. Materialet isolerer godt, hemmer brann, er motstandsdyktig mot fukt, demper lyd og har høy mekanisk styrke. Før totalforbudet i 1985, ble det brukt i en rekke bygningsmaterialer og installasjoner:

  • Bygningsplater i tak og vegger, både innendørs og utendørs (eternitt-, asbestolux-, pernitt -, og internitplater).
  • Gulvfliser, banebelegg, gulv- og fliselim, avrettingsmasse, maling og murpuss.
  • Ventilasjonsanlegg, som isolasjonsmateriale rundt varme og kalde rør, som gnistvern i el-skap, og i vannledningsnettet (asbestsementrør).
  • Når asbest rives eller bearbeides, vil det ofte frigjøres asbeststøv med ørsmå asbestfibre. Helserisikoen er knyttet til asbestfibre i luften som pustes inn.
  • Å puste inn asbestfibre øker risikoen for lungekreft og kreft i lungehinnen (mesoteliom)
  • Fra en person har fått i seg asbest til sykdom bryter ut, kan det ta over 40 år.
  • Det antas at over 200 personer får asbestrelatert kreft per år i Norge i dag. Tilfellene skyldes i hovedsak eksponering tilbake i tid.
  • I utgangspunktet er både bruk og håndtering av asbest og asbestholdig materiale forbudt i Norge, men det fins fortsatt mye asbest i bygninger og installasjoner.

Arbeidsgivere har ansvar for at ansatte i yrker som kan komme borti asbest, har nødvendig opplæring. Hvis du som arbeidstaker mistenker at et bygg inneholder asbest, skal arbeidet stanses umiddelbart og arbeidsgiver/byggherre/verneombud varsles.

Alle virksomheter som utfører arbeid på asbestholdige materialer skal ha tillatelse til dette fra Arbeidstilsynet, som har et register over virksomheter med tillatelse.

Kilde: Arbeidstilsynet

---