«Ensomhet blant eldre er et folkehelseproblem»

Fire av ti eldre over 80 år sier at de har vært ensomme de siste 14 dagene, skriver Ingvild Kjerkol.

Ingvild Kjerkol
helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

I 2019 har Verdens helseorganisasjon satt selvmordsforebygging som tema. Mens de ferskeste selvmordstallene viser nedgang i Norge, er det én gruppe der tallene peker oppover: de eldre. Omtrent 100 eldre mennesker tar sitt eget liv hvert år i Norge.

Resultater fra Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag, som er den største samlingen av helseopplysninger i Norge, viser at depresjonssymptomer hos eldre har økt over generasjonene, spesielt hos de eldste. Forekomsten av depresjon hos de som er 75 år og eldre har økt siden 90-tallet og frem til i dag. Bruken av antidepressiva er om lag dobbelt så høy blant 75-åringer som hos 35-åringer.

Leder: «Helse- og omsorg på heltid»

En av faktorene som direkte påvirker eldres helse er sosiale relasjoner. Både hyppigheten av sosial kontakt og kvaliteten på sosiale møter betyr mye. Ensomhet oppstår som et savn av ønsket kontakt med andre. Denne følelsen rammer alle aldersgrupper av befolkningen, men er aller mest utbredt i de eldste aldersgruppene. Fire av ti eldre over 80 år sier at de har vært ensomme de siste 14 dagene.

Som politikere kan vi ikke akseptere denne triste statistikken. Arbeiderpartiet anser ensomhet som et folkehelseproblem og har derfor sikret flertall på Stortinget for at ensomhet tas inn i folkehelseloven. Dette innebærer at kommunene er lovpålagt å gjennomføre ensomhetsforebyggende tiltak. 

Debatt: «Mangler sykepleiere – bruker ufaglærte»

Selv om vi skal ta det økende pleie – og omsorgsbehovet i en aldrende befolkning på høyeste alvor, må vi slutte å omtale eldre som en byrde. Vi må ta i bruk ressursene som seniorer representer i arbeidsliv, samfunnsliv og frivillighet. For å løfte eldres psykiske helse må vi i høyere grad vektlegge aktivitet, opplevelser, sosialt fellesskap og en meningsfylt hverdag. Vi må sørge for livskvalitet gjennom positive sosiale møteplasser og kulturelle muligheter.

Ensomhet blant eldre kan -- og skal – bekjempes. Det er et resultat av for lave ambisjoner fra samfunnet.