Debatt

Med badevannet som karbonlager

Marin forsøpling utgjør en alvorlig trussel, og det arbeides kontinuerlig for et renere hav.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Ida Julsen. Miljøpartiet De Grønne Fredrikstad.

Vi ønsker oss rent, klart badevann. Det å kunne se rikt liv på sjøbunnen med krabber, sjøstjerner, blåskjell, tang og ålegress. Vi vil vite at det er fisk i havet og ikke minst mat til fisken. Vi blir skremt av det motsatte, livløs bunn uten tegn til liv.

Sammenhengen mellom en sunn natur og klimaarbeid, blir stadig tydeligere. Fordi vi må redusere utslipp, må vi både ta vare på natur, men også restaurere natur. Vi må få mer og friskere natur. Denne sammenhengen ble tydeliggjort på klimatoppmøtet i Glasgow, – nedbygging av natur bidrar til økte utslipp, fordi karbonfangst gjøres naturlig hver eneste dag.

Når vi snakker om natur, må vi ikke glemme den store og viktige naturen vi finner under vannoverflaten. Ålegresset som er sjøens blomstereng, tareskog og tang, koraller og bløtbunnsområder. Dette er steder der noen arter finner mat, mens andre blir til mat for større individer.

Vi trenger mer satsing på industriell karbonfangst, men vi må også forsterke naturens egne karbonfangst via planter, både på land og i sjøen. Norge har seks ganger større havområde enn landområde. Derfor er forvaltningen av sjøområder og strandsonen av like stor viktighet som områder på land.

Det nevnte ålegresset er en svært viktig marin naturtype som må ivaretas og reetableres. Oslo kommune har, sammen med NIVA startet et prosjekt for å kartlegge og se på mulighet for restaurering av ålegressenger i Indre Oslofjord. Engene bidrar til opptak og lagring av CO₂.

Vi er alle kjent med den alvorlige situasjonen det er for Oslofjorden. Nå er det kommet en sluttrapport fra Frisk Oslofjord. Der kommer det en rekke anbefalinger om tiltak for å bedre miljøtilstanden. Et viktig grep er å ha helt inngrepsfrie områder i sjøen. Vi må også styrke vernestatusen, redusere utslipp fra landbruk, industri og befolkning, og vi må restaurere mer natur.

Fredrikstad kommune er i gang med arbeidet for å følge opp oppgaver ut fra tiltaksplan for Oslofjorden. Senest i forrige bystyremøte ble det svart på spørsmål fra Venstres Trond Svandal som redegjorde for at kommunen er i gang med arbeidet. Det sikres rensekrav til avløpsanlegg, økes tilsyn av vegetasjonssoner mot vassdrag, frarådes etablering av kunstige sandstrender og unngås inngrep og tiltak på bløtbunnsområder. I tillegg skal det sikres viktige naturforekomster også i sjø i kommunal arealplanlegging.

Marin forsøpling utgjør en alvorlig trussel, og det arbeides kontinuerlig for et renere hav. Vi er heldige som har viktige organisasjoner og aktører i Fredrikstad, som Marin omsorg, Miljøstiftelsen Elv og Hav, Kystlotteriet, Naturvernforbundet og Skjærgårdstjenesten. De er alle svært sentrale i kampen mot marin forsøpling. Her er det nødvendig at vi bidrar til å sikre disse ressurser og bistand for å fortsette det nødvendige arbeidet.

I kommende politiske saker vil Miljøpartiet De Grønne gå i front i redningsaksjonen for en syk fjord og støtte tiltak som ytterligere kan bedre helsa til Oslofjorden. Vi vil jobbe hardt for mest mulig resultater både på kort og lang sikt. Det er helt nødvendig at utslippskutt må sees i sammenheng med å ta vare på og restaurere natur, – også marin natur.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt