Debatt

Oslofjorden er alvorlig syk!

Vi må gjøre Oslofjorden frisk igjen. Dette vil vi følge opp på Stortinget.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Det vil ta for lang tid før regjeringens tiltak fungerer. Nylig la regjeringen fram, etter mange års løfter, en tiltaksplan for Oslofjorden. Den inneholdt beskrivelser av tilstanden i fjorden og forslag til en lang rekke tiltak for å håndtere blant annet overfiske, forsøpling og avrenning. Det er veldig bra, men det kommer til å ta lang tid før tiltakene begynner å virke. For lang tid. Tiltakene skal nemlig vedtas enkeltvis, av berørte kommuner, fylker og andre aktører, og ikke minst så må tiltakene finansieres.

Det vil med andre ord ta lang tid før man tar i et krafttak for å redde fjorden. MDG mener vi må tenke omvendt. Vi må verne først. Altså si nei til det som skader fjorden, og så deretter tillate det vi vet fjorden tåler. Slik sikrer vi at tiltakene kommer før fjorden er død for godt.

Vi vil starte det forvaltningsprinsippet i de to nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder, først. Slik kan vi stoppe den ødeleggende belastningen mye fortere, fjorden kan restitueres, og bærekraftig bruk kan komme i gang igjen fortere.

Alle renseanlegg for kloakk og avløp må rustes opp slik at vi unngår for mye forurensning av fjorden. Avrenning fra landbruk og øvrig landskap er en større sak der agronomi, skjøtsel av bekker og riktige metoder og virkemidler henger tett sammen. Der har vi mye kompetanse men lite midler til tiltak.

Mottaksanlegg for fritidsbåter, utfasing av bruk av bunnstoff, vrakpant/båtregister og elektrifisering må startes. Overfiske må stanses. For eksempel ved å forby bunntråling etter reker. MDG mener at bunntråling etter reker må erstattes av rekefiske med teiner, i første omgang i nasjonalparkene, inntil det kan vises at havbunnen og økosystemet ikke skades av slikt fiske.

Så har vi nettopp hørt at saken om plastpellets-utslippet er henlagt av politiet. Denne saken viser tydelig at forsøplingsutslipp faller mellom flere juridiske stoler. Det gjør at miljøet taper, og myndighetene forholder seg temmelig passive. Slike utslipp er like farlige for miljøet som andre utslipp. Oslofjorden tåler ikke slike utslipp. Havene tåler det ikke.

Så selv om selve tapet av last foregikk i farvann utenfor norsk jurisdiksjon, må det jobbes med å finne en ansvarlig aktør. Om ikke annet må det tas lærdom av hvordan plastpellets må sikres mot lekkasje til omgivelsene under frakt. Det må produsenten og dermed ansvarlig selger av pelleten, ta ansvar for. Generelt er det behov for vesentlig bedre oppfølging av regelbrudd knyttet til miljøet i fjordene våre. Både ulovligheter på land og i vannet. Vi må gjøre Oslofjorden frisk igjen. Dette vil vi følge opp på Stortinget. Stem derfor MDG!