Debatt

«Dyr er ikke objekter for vår fornøyelse»

Det trengs ikke bare et klimaopprør, det trengs et naturopprør - og det må begynne i vårt eget land, skriver Jenny Rolness.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jenny Rolness
Dyrenes Rett

Rundt en tredel av fugler og pattedyr i Norge er rødlistet, men det endrer ikke menneskenes adferd. En ny viltforskrift skal forenkle adgangen til å ta livet av en lang rekke dyrearter. Årlig bevilges millioner til jaktfremmende tiltak, blant annet på rødlista arter. En ny tilskuddsordning skal stimulere barn og unge til å ta del i nedskytingen av naturens dyr - som det blir stadig færre av.

Mange år med katastrofalt lave rypebestander har fått rypa på rødlista, men det fører verken til fredning eller innskrenket jakttid. Når det jaktes på små bestander skytes også stamfuglene, som skulle gi opphav til neste års generasjoner.

En undersøkelse av NINA viser jaktas påvirkning på rypebestanden. I områder uten jakt var overlevelsen for rypene 54 prosent. I områder med 15 prosent jaktuttak var overlevelsen 47 prosent, mens den var helt nede i 30 prosent i områder med 30 prosent jaktuttak. Noen steder skytes halvparten av rypebestanden. Rypa er en nøkkelart og viktig for mange andre arter, blant annet rødlista jaktfalk, snøugle og fjellrev.

Mens 150.000-200.000 ryper ender i jegernes ryggsekker og det blir magre tider for andre dyr, vokser menneskenes kjøttberg. Overskuddslageret av lammekjøtt er på 600 tonn, tre ganger mer enn i fjor, og lageret ventes å øke etter årets slaktesesong. Matsvinnet er enormt og en tredel av all mat ender på søppelfyllingene.

For å rydde plass til overproduksjonen av kjøtt skytes trua rovdyrbestander ned til et minimum. Mens de menneskelige jegerne får utfolde seg for sport, tillates ikke rovdyrene å jakte for sitt livsopphold. Dyrene er under menneskenes totale herredømme.

Bjørnen er sterkt truet, men det hindrer ikke at en binne nylig ble skutt fra ungene under lovlig jakt. Ungene må gå vinteren i møte alene. Utallige kalver og andre dyreunger lider samme skjebne. Undersøkelser av NINA viser at 7 prosent av felte elgkuer og 8 prosent av felte hjortekoller sannsynligvis ender i en morløs kalv.

Skadeskytingen fortsetter hver høst. Tusener av hjortedyr skades av ekspanderende ammunisjon som river opp muskler og bukorganer og knuser kjever og bein. Røntgenfotografering av harer felt med rifle på Sørøya i Finnmark viste hagl i kroppen hos 16-25 prosent av harene. En undersøkelse fra 2016 viste hagl i kroppen hos 18 prosent av eldre kortnebbgås og 4 prosent av ungfuglene. Blyhagl forgifter naturen og går inn i kretsløpet når skadeskutte dyr spises av andre dyr.

Jakt handler ikke om å skaffe mat, dekke nødvendige behov eller opprettholde balansen i naturen - tvert imot forrykkes balansen gjennom jakt og utrydning av rovdyr. Retten til å drepe er så gjennomsyret i forvaltningen at det går på bekostning av dyrenes liv, bevaring av arter og naturopplevelsen for fellesskapet.

Vi kan ikke finne oss i at naturen forvaltes bort foran øynene våre og at dens beboere reduseres til objekter for vår fornøyelse. Det haster med å snu det egennyttige synet på dyr og natur, og begynne å behandle dyrene med den respekt og ærefrykt som alt liv fortjener.

Les også: Flere og flere bevere nær sentrum

Mer fra: Debatt