BRUSSEL: EU-kommissær Pierre Moscovici har ledet EU-kommisjonens arbeid med forslag om beskatning av digitale selskaper. FOTO: VIRGINIA MAYO/NTB SCANPIX

Løsninger i skuddlinjen

EUs grep for å sikre skatteinntekter fra digitale selskaper kan fort havne midt i en internasjonal handelskrig.

Rett før påske lanserte EU-kommisjonen et forslag om beskatning av digitale selskaper. Målet er å bidra til en løsning på utfordringen svært mange av verdens land for tiden jobber hardt med: Sikre en rettferdig beskatning av internasjonale selskaper. Slik Tankesmien Agenda viser til i et nytt notat taper fellesskapet hundrevis av milliarder av dollar i skatt fra multinasjonale selskaper hvert eneste år. Høyinntektsland mister de største inntektene, men konsekvensene er størst i lavinntektsland. Uansett er det befolkningen som må ta regninga.

EU har vært en aktiv stemme i denne debatten. I sitt siste forslag foreslår EU-kommisjonen både en langsiktig endring av hvordan man vurderer i hvilket land selskapets aktivitet foregår i, og en mer kortsiktig løsning med en midlertidig avgift på omsetning av noen digitale tjenester. Avgiften skal omfatte tjenester der verdiskapingen baseres på at brukerne involveres.

Det er bra at EU-kommisjonen viser handlekraft og tør tenke nytt. Men det er mulig tidspunktet er dårlig. Et viktig «problem» er nemlig at halvparten av selskapene som omfattes av forslaget er amerikanske – slik de fleste store teknologiselskaper i dag er. Forslaget oppfattes dermed isteden som et proteksjonistisk tiltak, selv om målet er en mer rettferdig beskatning.

En løsning som i stor grad omfatter ett enkelt lands selskaper ville uansett skapt utfordringer. I dagens klima er det imidlertid spesielt vanskelig. Etter at Donald Trump i mars innførte høye tollsatser på stål og aluminium fra Kina og en rekke andre land, herunder Europa, har Kina fulgt opp med sine egne sanksjoner mot amerikanske varer. Vi er nå vitne til en gryende handelskrig hvor Kina og USA overbyr hverandre i å ilegge straffetoll på produkter fra hverandres land. Mandag i forrige uke falt den amerikanske nøkkelindeksen S&P med 2,2 prosent. Det er det største fallet i andre kvartal siden 1929 – året vi kjenner som starten på den store depresjonen i USA. Styreleder Jacob Frenkel i JP Morgan Chase International sier til CNBC at en handelskrig i dag er «den største trusselen mot verdensøkonomien».

Men en handelskrig kan også få langt flere ringvirkninger enn dem vi ser direkte i markedet.

Det hjalp ikke at EU-kommisær Pierre Moscovici, da han la frem forslaget før påske, viste til at kommisjonen har arbeidet med temaet lenge før både den amerikanske skattereformen og de økte tollsatsene på stål og aluminium, og at han understreket at forslaget ikke er et anti-amerikansk tiltak. Fra amerikansk side oppleves det likevel akkurat sånn.

Både USA og EU-landene bidrar til arbeidet med å tette hull som gjør internasjonal skatteplanlegging mulig gjennom OECD. Mest kjent er arbeidet med BEPS – «Base Erosion and Profit Shifting», der formålet er å forsøke å løse problemene med uthuling av lands skattegrunnlag og overskuddsflytting. Men der OECD-landene har konkludert med at den digitale økonomien ikke kan skilles ut som noe eget, mener EU det motsatte. De estimerer at digitale selskaper betaler under halvparten så mye skatt som tradisjonelle selskaper gjør, noe deres siste forslag har som mål om å utbedre. EU-kommisjonen er tydelige på at en multilateral løsning er det ideelle, men vil ikke vente på tiden det tar å bli enige internasjonalt.

Direktøren for OECDs senter for skattepolitikk og administrasjon, Pascal Saint-Amans har ifølge Financial Times uttalt at nivået av fiendskap og den spente situasjonen på verdensmarkedet gjør at EUs forslag kan bidra til å undergrave den koordinerte, globale innsatsen for å løse problemene ved skatteunndragelse, selv om forslaget i seg selv har elementer verdt å diskutere. Han mener derfor at EU bør vurdere å trekke forslaget.

Det er ennå uklart hvor sannsynlig og hensiktsmessig en europeisk omsetningsavgift er. Dessverre gjør dagens klima det utvilsomt vanskeligere å finne ut av.