Kommentar

Pandemi-TV

Innfall-spalten: Hvis noen i framtida spør: «Hva gjorde dere egentlig på fritida under pandemien?», så vil jeg svare: «Vi gikk tur og vi så på TV».

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Men jeg hå­per ikke noen spør HVA jeg så på TV, for det har jeg ikke så lyst til å sva­re på. Jeg skul­le øns­ke jeg kun­ne si at jeg har til­brakt ko­ro­na­vin­te­ren 2020/2021 med å for­dy­pe meg i kva­li­tets­se­ri­er og opp­byg­ge­li­ge, sam­funns­kri­tis­ke do­ku­men­ta­rer. Men det ville være å lyve.

Tidlighøsten 2020 gikk for eks­em­pel med til den aust­rals­ke så­pe­se­ri­en «Et sted å høre til». En lang pe­ri­ode var jeg helt opp­slukt av fa­mi­li­en Bligh på Ash Park og li­vet i den fik­ti­ve lil­le byen In­ver­ness tid­lig på 50-tal­let. Da alle se­son­ge­ne var sett og jeg had­de grått meg gjen­nom siste epi­so­de, gled jeg grad­vis inn i en un­der­lig, men seig­li­vet fa­sci­na­sjon for gam­le epi­so­der av «Hus­ke­stue» på TV 2 Sumo. Uke­ne gikk, og jeg ble lik­som ikke lei av å se Dag Otto Lauritzen og nors­ke kjen­di­ser sva­re på quiz-spørs­mål. De var gjer­ne kledd i rare hat­ter og yd­my­ken­de kos­ty­mer, og fikk elek­tris­ke støt når de svar­te feil. (Sær­lig rammet dette Lauritzen, som ser ut til å lide av kro­nisk jern­tep­pe). Men en dag like før jul var «Hus­ke­stue»-fa­sci­na­sjo­nen plut­se­lig over, like brått som den kom.

Utpå ny­å­ret fikk jeg nyss om at min gam­le fa­vo­ritt­se­rie «Grey’s Anatomy» send­te nye co­vid-19-epi­so­der. Men da måt­te jeg jo først se de seks-sju se­son­ge­ne jeg ikke had­de fått med meg, så nå fulg­te en in­tens tid med blo­di­ge ope­ra­sjo­ner og kjær­lig­hets­in­tri­ger på Grey Sloan Me­mo­ri­al Hospital i Se­att­le. Til slutt var jeg helt à jour, og jeg kom inn i et spor der jeg bare så på gam­le epi­so­der av «Bo­lig­jak­ten» på Via­play. Et­ter utal­li­ge vis­nin­ger og bud­run­der med de (altfor) munt­re TV-meglerne Kari­an­ne og Hans Chris­ti­an, ble jeg à jour der og. Så hva nå?

Jeg savner den po­li­tis­ke re­ali­ty­se­ri­en som gikk på TV høs­ten 2018.

—  -

Jeg tren­ger en ny serie. Jeg savner egentlig den der po­li­tis­ke re­ali­ty­se­ri­en som gikk på TV høs­ten 2018. Den likte jeg. «KrF mi­nutt for mi­nutt», kal­te vi den. Hver uke var det di­rek­te­sen­dte episoder fra alle KrFs fyl­kes­års­mø­ter. Jeg syns den se­ri­en had­de alt: Po­li­tis­ke in­tri­ger og dra­ma­tikk, hef­ti­ge fø­lel­ser, makt­kamp, ufri­vil­lig ko­mikk, og sjar­me­ren­de hver­dags­men­nes­ker som gikk opp og ned på ta­ler­sto­ler. Hver epi­so­de ble av­slut­tet med en nervepirrende av­stem­ning: Blått el­ler rødt? Ropstad eller Hareide? Den høy­dra­ma­tis­ke se­song­fi­na­len var lands­mø­tet 2. no­vem­ber. Jeg min­nes fle­re gri­pen­de øye­blikk, som da par­ti­le­de­ren an­non­ser­te sin av­gang og nest­le­de­r Bollestad holdt en for­tvi­let, gråt­kvalt ap­pell til beg­ge si­der i bor­ger­kri­gen: «Me må hol­de sam­an!»

Jeg ble min­net om den­ne se­ri­en sist helg. Da kom det plut­se­lig en ny epi­so­de fra et lands­mø­te i KrF, og jeg må nok si at jeg syns den se­ri­en har tapt seg vel­dig. Det ble en blek og fre­de­lig episode uten store höjdare. Jeg for­ven­ter at de kom­mer mye ster­ke­re til­ba­ke nes­te se­song. Hva med å få i gang en ny po­li­tisk bor­ger­krig mel­lom de røde og de blå? DET had­de jeg sett på.