INITIATIVTAKER: Erik Lunde, gruppfører for KrF i Oslo bystyre, fikk gjennomslag for at de ideelle organisasjonens posisjon skal styrkes innen velferdsområdene.FOTO: ARNE OVE BERGO

Ideelle aktører: Bystyret er offensive

De ideelle aktørene har tapt terrengpå flere velferdsområder. Nå skal deres posisjon styrkes.

Oslo bystyre har vedtatt en tydelig og ambisiøs målsetting for ideelt innslag i kommunen. Erik Lunde (KrF) fikk med seg Khamshajiny Gunaratnam (Ap), Eivind Trædal (MDG), Ivar Johansen (SV) og Bjørnar Moxnes (R) som forslagsstillere på følgende vedtak:

1. Bystyret ber byrådet legge frem en strategi for å styrke de ideelle aktørenes posisjon i Oslos velferdstjenester. Det skal vektlegges at ideelle aktører har en særlig egenverdi.

2. Bystyret ber byrådet innføre et mål om at om lag 25 prosent av institusjonsplassene i helse- og omsorgssektoren skal være organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2025, så sant dette ikke får vesentlige negative konsekvenser for kommunens eget tjenestetilbud.

3. Bystyret ber byrådet bruke handlingsrommet så langt det er mulig for å gi ideelle aktører en forrang foran kommersielle når eksisterende kontrakter med private driftere løper ut og/eller nye kontrakter skal inngås om drift av tjenester i helse- og omsorgssektoren.

Dette var et klokt initiativ fra KrFs Erik Lunde. Nytt rødgrønt flertall gir muligheter for en ny politikk, og nye allianser. Noen av oss har gjennom år slåss for at de ideelle organisasjoner skal få driftsbetingelser som gjør at det i større grad kan drifte offentlige helse- og omsorgstjenester. Vi sloss for at Bymisjonen fortsatt skulle drive Paulus sykehjem, der borgerlig flertall ønsket kommersielle aktører. Vi sloss mot et anbuds- og konkurranseregime der ideelle organisasjoner relativt konsekvent tapte anbudene.

Med dette forslaget ligger en betydelig selverkjennelse av at KrF med eldrebyråd og 18 år i den borgerlige folden ikke er fornøyd med det de fikk til. KrF er positivt utålmodig. Erik Lunde skrev i sitt forslag:

«De siste årene har ideelle aktører tapt terreng på flere velferdsområder. Det er flere årsaker til dette. Stat og kommune hegner gjerne om tilbud som drives i egen regi, mens de ideelle ofte taper konkurranser der kostnader er det viktigste kriteriet.»

Det er riktig at selv når borgerlig byråd utlyste en anbudskonkurranse for Rødtvedt sykehjem forbeholdt de ideelle organisasjoner presset kommunen prisene så langt at ingen ideelle organisasjoner kunne forsvare å drifte på de vilkår. På samme måte som Kirkens Bymisjon i sin tid trakk seg ut av brukervalgsordningen for hjemmetjenestene fordi kommunen presset prisene så langt at Bymisjonen faglig sett ikke kunne forsvare slike driftsvilkår.

Det rødgrønne byrådet prioriterer ved aktiv handling de ideelle organisasjoner ved å utlyse et barnevernsanbud som forbeholdes de ideelle organisasjoner. Sju kommersielle barnevernstilbydere, med NHO Service i ryggen, gikk til sak mot kommunen, men tapte.

Aktiv handling er også når etablering av nye barnehager skal forbeholdes kommunen selv eller de ideelle organisasjoner. KrFs helse- og omsorgsbyråd i Bergen, Rebekka Ljosland, sier det så riktig: «Byrådet ønsker ikke at penger som er satt av til gode velferdstilbud for innbyggerne, skal gå til kommersielle selskaper. Pengene i eldreomsorgen bør brukes på økt kvalitet på de aktuelle sykehjemmene eller ved at eventuelle overskudd styrker sykehjemsdriften i Bergen.»

Men et lite varsku på veien: Vi ønsker ideelle organisasjoner som en del av mangfoldet. År for år er det ideelle organisasjoner, gjennom drifts- og anbudskrav, mer og mer blitt like kommunens egne virksomheter. Når Sykehjemsetaten skriver anbudsspesifikasjoner skjeler de nok i altfor stor grad til hvordan etaten selv drifter egne sykehjem. Vi kommunaliserer gradvis ideell sektor, og visker ut dens genuine kvaliteter. Det er ikke særlig lurt.