Har du ikke tillit til oss, Inga Marte?

Det overrasker at Oslo kommune vil være en spydspiss i å erstatte PP-tjenesten.

Oslos byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen, ønsker å være en spydspiss i å avvikle Oslo kommunes pedagogisk-psykologiske tjeneste og erstatte den med en generell pedagogisk veiledningsinstans. Dette betyr at rettsikkerheten for elever som har spesielle behov i Oslo kommunes barnehager og skoler står i fare. I stedet ønsker Oslos skolebyråd å iverksette praksisrelaterte tiltak som er vurdert å være i strid med lovverket.

På bakgrunn av flere undersøkelser som viser at det spesialpedagogiske hjelpetilbudet i barnehager og skoler fungerer for dårlig, satte Kunnskapsdepartementet ned en ekspertgruppe under ledelse av professor Thomas Nordahl. Ekspertgruppens mandat var å komme med tiltak for hvordan barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak og spesialundervisning, skulle få et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og med økt inkludering.

I stedet for å komme med forslag til forbedrede løsninger og tiltak, foreslår ekspertgruppen det de omtaler som «et helt nytt system» (rapport: Inkluderende fellesskap for barn og unge, overlevert kunnskapsministeren i april i år). Dette nye systemet går paradoksalt nok ut på å fjerne retten til særskilt tilrettelegging i henhold til barnehageloven og opplæringsloven, fjerne retten til sakkyndig vurdering og retten til utredning før det settes inn særskilte tiltak, noe som betyr å avvikle PP-tjenesten. Ekspertgruppen mener at i stedet for å beholde PP-tjenesten, skal det etableres en veiledningstjeneste som i hovedsak skal drive med generell pedagogisk systemrettet veiledning.

Ekspertgruppens forslag har vært gjennom en lang høringsrunde som viser at de fleste organisasjoner, fylkesmenn, tunge akademiske instanser og ombud er sterkt kritiske til ekspertgruppens forslag. Mange mener at forslagene er uten i rot i forskning som kan dokumentere at det er nødvendig eller til barn og unges beste å fjerne deres rettigheter til hjelp og muligheter for utredning, bortsett fra Oslo kommune. I stor kontrast til for eksempel Barneombudet som understreker viktigheten av utredninger og som mener at å fjerne rettighetene til vedtaksfestelse om særskilte tiltak som også gir klageadgang for det enkelte barn, kan være et brudd på Barnekonvensjonen, mener Oslos skolebyråd byråd det motsatte.

I høringsuttalelsen fra Oslo kommune tilbyr Thorkildsen til og med at Oslo kommune kan være en spydspiss i arbeidet med å erstatte PP-tjenesten med en kommunal pedagogisk veiledningstjeneste i tråd med ekspertgruppens forslag, og at dette bør gjøres så fort som mulig.

Oslos skolebyråd har åpenbart ikke tillit til at fagpersonene som arbeider i Oslos PP-tjeneste ser bak atferden hos barn og ungdom som har det vanskelig. Hun innfører derfor nå diverse praksisrettede lavterskeltilbud i Oslo som Oslohjelpa som er et lavterskeltilbud inspirert av den såkalte Stangehjelpen som har vært gjenstand for tilsyn av Fylkesmannen i Hedmark. Praksisen er erklært som lovstridig nettopp fordi det iverksettes hjelpetiltak og behandling uten at utredninger er gjort på forhånd og uten at det er juridiske rammer for journalføring og registering.

Vi som arbeider med barn og ungdom med spesielle behov er glade for en debatt som setter kvaliteten på det spesialpedagogiske tilbudet i barnehager/skoler og kvaliteten på tilbudet i det pedagogisk-psykologiske hjelpesystemet på dagsorden. Vi har levert en høringsuttalelse hvor vi foreslår tiltak for å styrke og forbedre systemet, som vi er enige i at ikke fungerer godt nok.

Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning handler om individuell tilrettelegging. Å drive generell pedagogisk veiledning til barnehagelærere og lærere rettet mot enkelte barns utfordringer og vansker uten å ha utredet hva det er som gjør hverdagen og læringen deres utfordrende og for noen uhåndterbar, er både skadelig og uetisk.

I Oslos PP-tjeneste gjennomføres det nå en omorganisering, spesielt med tanke på å tilby tidligere hjelp til barnehager og skoler, og med tverrfaglig og komplementære tilbud. Dette kjenner Oslos skolebyråd veldig godt til. Vi opplever det derfor sjokkerende å se at avstanden mellom oss som arbeider direkte med tusenvis av barn og unge i Oslo hver eneste dag og byrådens forståelse av det arbeidet vi gjør, er så stor. Vi finner det i tillegg oppsiktsvekkende å se en høringsuttalelse på vegne av Oslo kommune hvor det ikke er et spor av tillit fra byråden til underliggende etat og til de ansatte der, noe vi i diskrepansen mellom byrådens høringsuttalelse og forslag til høringsuttalelse som er sendt fra Utdanningsetaten til byråden.

Oslos skolebyråd er opptatt av relasjoner, tilknytning og traumesensitiv forståelse og behandling av barn og ungdom, og at dette må inn på alle nivåer i barnehager og skoler. Det er flott og vi er enige. Men å etablere hybrider av systemer som ikke er forsknings- eller evidensbaserte rundt de hjelpesystemene som allerede er der ute, er regelrett kontraproduktivt og kan gå på bekostning av barn og elevers læring og rettssikkerhet.

Vi håper kunnskapsminister Jan Tore Sanner velger å lytte til fagfolk og instanser med erfaring og tyngde når han skal vurdere ekspertgruppens forslag. Vi vil også advare ham mot å takke ja til invitasjonen fra Oslos skolebyråd om at Oslos PP-tjeneste skal pilotere et system som er omfattende og uten røtter i forskning og evidensbasert utprøving.