Debatt

Hva skjer når barn mobbes i barnehagen?

Barnehageloven stiller store krav til at barnehagen skal være et trygt og godt sted for alle barn. Virkeligheten er likevel at det finnes barn som ikke får retten sin oppfylt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I 2021 ble det gjort endringer i barnehageloven som stiller store krav til arbeidet med et trygt og godt barnehagemiljø. Styrking av barnehagebarns rettigheter er nødvendig, men dersom intensjonen i loven skal innfris, trengs det flere ansatte i barnehagene.

Et godt og trygt barnehagemiljø handler om at barn skal oppleve barnehagen som et trygt og godt sted. Å være barnehagebarn skal fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna. De fleste har det heldigvis bra, og det gjøres beundringsverdig mye godt arbeid i norske barnehager. Virkeligheten er likevel at det finnes barn som ikke får sin rett oppfylt.

En barnehageansatt vi møtte fortalte om hvordan hen lettere så seg selv bli en voksen som utsetter barn for krenkelser, på grunn av rammene for arbeidsdagen.

Et trygt og godt barnehagemiljø handler om mer enn fravær av krenkelser og mobbing, men det er en viktig del av det. I den grundige kunnskapsoversikten til Storli Aaseth m. fl (2021), fra nasjonalt kunnskapssenter for barnehager og nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, fastslår de at «Vi kan konkludere med at mobbing forekommer og at det forekommer forholdsvis jevnlig».

Typisk for de utsatte barna var manglende lekekompetanse og manglende språk- eller kommunikasjonsferdigheter. Den som ble utsatt ble også oversett og negativt definert av de ansatte i barnehagen.

Derfor spør vi; hvordan skal den lovfestede plikten for nulltoleranse mot krenkelser som mobbing fungere i praksis, hvis ikke det er nok øyne til å se og hender til å gripe inn? Økt bemanning løser ikke alle utfordringer, heller ikke i mobbesituasjoner, men lav bemanning er en viktig rammefaktor.

Gjentatte undersøkelser om hvordan bemanningsnormen fungerer, viser at det i store deler av barnehagedagen ikke er nok ansatte på jobb. Aksjonsgruppa i barnehageopprøret har siden 2018 samlet historier fra barnehageansatte om hvilke konsekvenser dette kan få:

Nå etter at åpningstidene er 07.30 – 17.00 så er vi kun 2 voksne fra 07.30 – 08.30 – og det har skjedd flere dager at vi har åtte 1 åringer til stede. Flere av dem sitter på gulvet og gråter fordi vi ikke har fang nok til å ha de nære. Tenk å vokse opp og ikke få nærhet og kjærlighet når du mest trenger det.

At det ikke er et ledig fang til deg når du som barnehagebarn trenger det, er en krenkelse. Lav bemanning truer ansattes kapasitet til å jobbe kontinuerlig med å skape et trygt miljø.

En barnehageansatt vi møtte fortalte om hvordan hen lettere så seg selv bli en voksen som utsetter barn for krenkelser, på grunn av rammene for arbeidsdagen. Når strikken strekkes lengre enn det som er forsvarlig, blir også barn sårbare for at ansatte kan bruke maktposisjonen sin på feil måte.

Det de utsatte barna trenger, er kompetente og engasjerte ansatte, som kan hjelpe dem i det sosiale samspillet. Kvaliteten på ansatt-barn samspillet i barnehagen er bedre når det er færre barn pr. ansatt.

I tillegg vet vi fra forskning at barn i barnehager hvor det er små barnegrupper, har størst sjanse for å utvikle trygg tilknytning til de ansatte (Ahnert et al. 2006). Dette kom også tydelig fram når barnehagene måtte omstrukturere gruppene og korte ned på åpningstiden under pandemien.

Foreldre, les partiprogrammene nøye før dere stemmer til høsten. Alle barn skal oppleve at en ansatt er der når mobbing skjer i barnehagen.

De minste barna trenger ansatte som kan lære dem prososiale ferdigheter, slik som å dele, vise empati og forståelse for andre barn, hjelpe dem, løse konflikter og inkludere andre. Dette er viktige sosiale ferdigheter for å utvikle positive vennerelasjoner og forebygge mobbing.

Ansatte i barnehagen vet dette, og de har kompetanse til å gjøre mye godt arbeid for et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn. Men de trenger tid til å bruke sin kompetanse i praksis.

I Hol kommune i Viken har de innsett at det er lettere å bygge trygge barn enn å reparere ungdom og voksne. De har styrket bemanningen i sine barnehager, blant annet fordi det er den beste investeringen for å forebygge frafall i skole og arbeidsliv, og sikre inkludering senere i livet.

Grunnbemanningen er økt med omtrent åtte stillinger fordelt på fem barnehager, og det er satt inn en spesialpedagog som skal jobbe forebyggende inn mot alle barnehagene.

I Skien kommune i Vestfold og Telemark øker de bemanningen i to barnehager. Intensjonen er å redusere sykefraværet, men de ser også flere andre positive sider ved dette grepet. Robusthet ved fravær og tilstrekkelig bemanning gjennom hele barnehagedagen.

Det blir mulig å være tettere på barna, og de tror dette kan redusere behovet for spesialpedagogisk hjelp.

Må det en katastrofe til? Det spør Gunhild Westhagen Magnor, som har laget filmen «Store små mennesker», i et debattinnlegg i Dagsavisen. Hun etterspør politisk vilje til å styrke bemanningsnormen. NRK-dokumentaren følger to toåringer gjennom et år i barnehagen. Fraværet av ansatte er til tider påfallende, og det vises tydelig at de ansatte stadig går glipp av hva som egentlig utspiller seg mellom barna.

Vår oppfordring går til lokalpolitikere i hele landet. Gjør som Hol og Skien og sats der effekten kanskje er aller størst. Vi tror at flere ansatte i barnehagegruppene er nødvendig for å oppfylle barnehagelovens krav om et godt psykososialt miljø.

Det er en forutsetning for at barnehageansatte kan fange opp de utsatte barna så tidlig som mulig, og sette i verk virkningsfulle tiltak. Så foreldre, les partiprogrammene nøye før dere stemmer til høsten. Alle barn skal oppleve at en ansatt er der når mobbing skjer i barnehagen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt