Debatt

Uambisiøs integreringslov

Norge bør satse mer på frivilligheten og lokalt næringsliv for å få flere innvandrere og flyktninger inn i arbeidslivet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Den nye integreringsloven skal erstatte introduksjonsloven og få flere innvandrere og flyktninger inn i det norske arbeidslivet. Loven er for lite ambisiøs. Det må sterkere og mer målrettet tiltak til for å lykkes med å øke sysselsettingen.

Tidlig integrering og kvalifisering er lovens hovedformål, samtidig bærer den preg av at man vil begrense ressursbruken i asylmottak – det aller tidligste stadiet i det norske integreringsløpet.

For eksempel har ikke bosettingsklare personer på mottak rett til å begynne med introduksjonsprogrammet mens de venter.

Norskkunnskaper er essensielt for å lykkes med integreringen og ta til seg ny kunnskap i Norge, men det foreslås ikke å styrke norskundervisningen på dette tidlige stadiet i integreringsløpet.

Les også: – Det er alvorlig når Ap i fjor høst gikk tilbake opp mot 20 prosent her i østlige bydeler (Dagsavisen +)

Samtidig er skillet mellom flyktninger (innvilget flyktningstatus) og asylsøkere (venter på svar på søknad om asyl) på mottak gjennomgående.

Vi mener alle som bor på mottak bør få tilbud om norskundervisning.

Flyktninger som får opphold i Norge, får tilbud om et introduksjonsprogram i kommunen de blir bosatt. Caritas opplever omleggingen av introduksjonsprogrammet som lite overbevisende med tanke på å få flere i arbeidslivet. I beskrivelsen av «sluttmål» kommer det fram at dette for de fleste grupper skal være fullført utdanning på ulike nivå.

Man burde i de fleste tilfeller tørre å sette varig jobb som sluttmål, samtidig som de med minimum videregående fra hjemlandet må ha rett til lik varighet på introduksjonsprogrammet for å fremme at de skal kunne utdanne seg videre i Norge.

I dag vet vi at mange går fra introprogram til andre tiltak på NAV uten å havne i arbeid. Dette støttes av Riksrevisjonens rapport (Dokument 3:4 (2019–2020) som avdekker at mange kommuners introduksjonsprogram ikke bidrar godt nok til å sikre kvalifisering til utdanning og arbeid på varig basis.

Les også: «Rasismedebatten er ikke vanskelig – den er bare veldig enkel å kapre»

Hvor er arbeidsplassene og nytenkningen? Lovforslaget er lite ambisiøst med tanke på å legge til rette for nye arbeidsplasser og samarbeid på tvers av sektorer og offentlig aktører.

Vi foreslår blant annet at arbeidsplasser som lykkes med å ansette flyktninger fra deltakere i introduksjonsprogrammet kan få økonomisk premiering.

Dette kan styrke gruppenes muligheter i arbeidslivet utover praksisplasser og lønnstilskudd.

Verdien av sivilsamfunnet. Vi savner en tydeligere rollefordeling mellom kommune og sivilsamfunn i lovforslaget. Lovforslaget anerkjenner at sivilsamfunnet spiller en nøkkelrolle i at innvandrere tidlig integreres, uten at sivilsamfunnet blir videre omtalt.

Standpunktet synes å være at kvalifiseringsordningene loven omtaler skal legge til rette for deltakelse i sivilsamfunnet.

Vi mener sivilsamfunnets rolle bør være mer eksplisitt i implementeringen av kvalifiseringsordningene.

Les også: SV vil ha anonyme jobbsøknader: – Det er ingen grunn til å vente

Kommunen har fått hovedansvar for introduksjonsprogrammet samtidig som vi vet at mange kommuner har økonomiske utfordringer.

Tettere samarbeid med sivilsamfunnet er kostnadseffektivt og gir resultater.

Caritas er blant flere sivilsamfunnsaktører som har gode samarbeid med introduksjonsprogram i en rekke kommuner. Slike samarbeidet kan det bli flere av lokalt med en eksplisitt intensjon i loven.

Den individuelle integreringsplanen alle bosatte flyktninger har, bør videre utformes i samarbeid med lokalt sivilsamfunn for å rotfeste aktiviteter og læringsarenaer deltakeren kan benytte seg av utover det kommunale, også etter introprogrammets slutt.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra: Debatt