Debatt

Likestillingen rakner

Skal ikke soldatfedre få pappaperm?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Forsvarsministeren foreslår å kjøpe fedre ut av foreldrepermisjonen. Blir forslaget stående, rakner likestillingen i Forsvaret.

I forrige uke kom veteranmeldingen. I meldingen varsler regjeringen et større fokus på familien til utenlandssoldatene. Det lanseres også nye forskningssamarbeid knyttet til veteraners psykiske helse.

Ved lanseringen av meldingen understreket forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at det er avgjørende for den som reiser ut på utenlandsoppdrag å vite at en selv og ens nærmeste vil komme til å bli ivaretatt.

Se bildegalleri: Slik blir korona-hverdagen til Madla-rekruttene (+)

Underlig nok foreslår regjeringen samtidig å «gi kompensasjon for ulønnet foreldrepermisjon til hjemmeværende forelder der den som er ute i internasjonale operasjoner ikke får tatt ut sin mødre- eller fedrekvote på grunn av tjenesten».

Dette er et overraskende utspill, når det kommer fra en minister i en regjering som har innført en historisk foreldrepermisjonsordning, der en like stor del av permen gis til hver av foreldrene, mens en tredjedel er til fri fordeling. Er forsvarsministeren klar over at han i praksis foreslår å kjøpe fedre ut av sin del av foreldrepermisjonen?

Like rettigheter og muligheter for menn og kvinner er en grunnverdi i Norge. Ikke minst gjelder dette den universelle og likestilte retten vi har til å ta ut foreldrepermisjon.

Siden nesten 90 prosent av soldater på utenlandsoppdrag er menn, vil regjeringens forslag om å kjøpe ut soldater fra foreldrepermisjonen i utgangspunktet ramme fedre. Dette er fedre som kanskje allerede har vært fraværende under store deler av graviditeten, og ikke minst i barnets første måneder utenfor livmoren.

Studier har vist at forsvarsfamilier har større risiko for skilsmisse og samlivsbrudd. Det er dessuten en kjensgjerning at fedre ofte kommer ut som den tapende part når det gjelder barnefordeling, ikke minst basert på argumentet om dårligere tilknytning til barna enn det mor har.

Det er derfor god grunn til å være bekymret for at utstasjonerte fedre i Forsvaret skal miste muligheten til å knytte bånd og skape en relasjon til barna sine.

Reform – ressurssenter for menn jobber med flere prosjekter som har balansen mellom arbeid og familie for menn som tema. Ett av disse er det EU-finansierte prosjektet Men in Care. Gjennom tett samarbeid med flere store norske og internasjonale arbeidsgivere, har vi blitt imponert over velviljen, fleksibiliteten og innsatsen bedrifter i det private næringslivet gjør for å legge til rette for menns omsorgsansvar og omsorgsoppgaver i familien.

Les også: VG tapte søksmål om innsyn i våpensakene

Basert på vår erfaring med dette samarbeidet, føler vi oss overbevist om at et forslag om å kjøpe deres mannlige arbeidstakere ut av sin lovfestete rett til foreldrepermisjon, ville framstå som absurd for disse bedriftene.

Det er også grunn til å stille spørsmål ved hvordan veteranmeldingen vil stå seg i relasjon til EUs nye direktiv om arbeid og familiebalanse. Direktivet pålegger alle EU- og EØS-land å iverksette likestilt uttak av foreldrepermisjon. Ifølge EU-kommisjonen skal direktivet gi menn større muligheter til å ta omsorgsoppgaver, og på den måten frigjøre kvinner fra ansvaret på hjemmebane. Kommisjonen påpeker at dette vil redusere mengden ubetalt arbeid utført av kvinner, og dermed også bidra til å lukke kjønnsgapet i omsorgen for barn.

Veteranmeldingen slår riktignok fast at ivaretakelse av soldatenes barn og familier er et av de viktigste aspektene for personell som i dag tjenestegjør i internasjonale operasjoner. Men med dagens forventinger til far som en likestilt far og partner, vil et frikjøp av fars foreldrepermisjon framstå som et klart skritt tilbake.

Spissformulert er det fristende å spørre hvordan Forsvaret kan være vår frontlinje for norske verdier og levesett, hvis våre væpnede styrker selv ikke evner å etterleve disse verdiene overfor sine egne?

Les også: Hun er tidenes første kvinne i NATOs militære råd. Og starten der ble voldsom (+)

Regjeringspartiet Venstres tidligere familiepolitiske talsperson, Grunde Almeland, uttalte i 2018 at det bør være ulovlig å gi økonomiske insentiver til foreldre for å unngå at de tar ut foreldrepermisjon. Almeland slo fast at å gi økonomiske insentiver for å beholde far i jobb, bygger opp holdninger om at far ikke behøves hjemme og at mor ikke behøves på arbeidsplassen.

Dette mener vi er et godt poeng. 15 (eller 19) uker ulønnet permisjon for mor vil for det første bety en kraftig reduksjon av hennes feriepenger. Enda verre vil nok den hjemmeværendes svekkede sykepengerettigheter kunne oppleves, både i perioden med ulønnet permisjon, men også i de fire første ukene etter at hun er tilbake i jobb. I tillegg rammes mødres pensjonsopptjening av forslaget.

Det er flott at forsvarsministeren nå tar et tak for soldaters psykiske helse, og legger til rette for økt ivaretakelse av familiene. Imidlertid er ikke Frank Bakke-Jensen på linje med resten av regjeringen. Om forslaget om å kjøpe ut personell fra foreldrepermisjon ikke blir korrigert, vil regjeringen i praksis snakke med to tunger.

Vi forventer derfor at dette forslaget blir trukket tilbake.

Mer fra: Debatt