Debatt

Bedre å bygge barn enn å reparere voksne

Som en av de første barneskolene i Oslo har Slemdal skole ansatt skolepsykolog.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er mange som ønsker å bidra til å skape en god skole, der alle barn opplever trivsel, mestring og læring. I dag vet vi at kompetente lærere, relasjonen mellom lærer og elev og tydelig klasseledelse, er blant de viktigste faktorene for elevenes læring.

Lærernes kompetanse løftes stadig fram i samfunnsdebatten. Her savner vi et bredere perspektiv på hva slags kompetanse vi trenger i skolen, for å møte samfunnets behov og utfordringer i fremtiden.

Skolen er barn og unges arbeidsplass, og her tilbringer de mye tid i en sårbar fase av livet. Som ansatte på en av Oslos største barneskoler, er vi så heldige at vi daglig får være sammen med barn og unge.

Her ønsker vi å skape en arena der barn og unge utvikler seg til å bli trygge, glade og robuste barn, som opplever trivsel og mestring i sine liv. Som voksne skal vi være gode rollemodeller, som legger til rette for at de utvikler seg i tråd med egne forutsetninger.

For å klare dette, ser vi et større behov for kompetanse om barns utvikling i dag, enn for noen år siden. Vi må skape et samarbeidende lag av tverrfaglig kompetanse og flere yrkesgrupper som kan ivareta hele barnet, og som jobber systematisk med forebyggende tiltak.

En artikkel skrevet av professor i helsepsykologi Arne Holte, underbygger påstanden om at forebyggende tiltak i skolen er viktig for å redusere psykiske helseplager hos barn og ungdom.

På lærerutdanningen er det lite fokus på barnets hjerne og utvikling. I skolehverdagen kan det være vanskelig å vite hva som er de beste løsningene for hver enkelt elev, dersom vi ikke forstår hvor barna er i egen utvikling eller hvorfor de handler som de gjør.

Før inneværende skoleår ansatte vi derfor en egen skolepsykolog på Slemdal skole. Vi mener at en skolepsykolog kan tilføre skolen helt nødvendig kompetanse om barnets utvikling, slik at vi setter inn gode tiltak på et tidlig tidspunkt i skoleløpet. For det andre mener vi at en skolepsykolog gir oss flere perspektiver på lærerrollen, og det er et viktig supplement til det pedagogiske perspektivet vi har i klasserommet. Andre perspektiver på lærerrollen skaper rom for viktig refleksjon rundt den jobben vi gjør hver dag.

En skolepsykolog skal arbeide systematisk med systemene rundt barnet, og bidra til å heve kompetansen både hos skoleledere, lærere og foresatte.

Vi ønsker ikke en sykeliggjøring av barn, men som skole ønsker vi å være bedre rustet til å møte utfordringer i skolehverdagen. Vi mener at det er svært viktig å jobbe forebyggende rundt elevene og deres forutsetninger allerede fra 1. trinn. Tidlig innsats og systematisk arbeid er viktige tiltak for å forebygge frafall i videregående opplæring, som igjen kan spare samfunnet for store kostnader senere. Vi mener at det er bedre å bygge barn, enn å reparere voksne.

Neste år endres læreplanene i norsk skole. Gjennom det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring skal opplæringen gi elevene kompetanse som fremmer god fysisk og psykisk helse.

Det mener vi er en utvidelse av vårt samfunnsmandat. Derfor har vi også tydelige forventninger til at departementet og skoleeier følger opp ved å gi oss nødvendig kompetanse for å ivareta dette i skolehverdagen. Dersom vi skal være i stand til å gi elevene kompetanse som gir økt mestring i egne liv, er vi også nødt til å ha kompetansen tilgjengelig på skolen.

På Slemdal skole har vi stor glede av vår skolepsykolog. Vi har fått viktig kunnskap om hjernen, og vi har drøftet hvordan vi som rollemodeller opptrer i møte med barna.

Vi ser med stor forventning på kompetansen vår skolepsykolog vil tilføre personalet over tid, slik at vi kan hjelpe elevene våre så tidlig som mulig med sine utfordringer. For oss er det viktig at barn møter kompetente voksne som kan gi god veiledning og støtte, slik at bagasjen ikke blir for tung å bære.

Vi ønsker å bidra til at elevene på Slemdal skole mestrer sine egne liv. Derfor mener vi også at systematisk og målrettet arbeid gjennom et tverrfaglig lag rundt elevene, er riktig vei å gå.

Mer fra: Debatt