Debatt

Nav møter ikke pasienter og fastleger på en skikkelig måte

Regjeringens innstramming av regelverket for å motta arbeidsavklaringspenger avslører et system som ikke er rigget for god samhandling mellom leger, pasienter og Nav.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Dagsavisens oppmerksomhet på konsekvenser av endringer i AAP har brakt frem enkelthistorier som viser at Nav har utfordringer med å møte pasienter og fagfolk på en måte som sikrer at deres rettigheter ivaretas. Dette er dessverre ikke bare enkelthistorier, dette er symptomer på et system som feiler de som trenger det aller mest. Norsk Forening for allmennmedisin (NFA) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) kjenner dessverre mange slike historier. Dette er historier vi hører fra pasienter og fastleger fra hele landet. Dette er resultater av politiske beslutninger - og et system som kun er best designet for de enkle pasientene.

Eva M. Jacobsen skriver i sin kronikk tirsdag om «Elins» fortvilte møte med Nav-systemet. Hun beskriver Elins erfaringer som en absurd Kafka-verden. I tillegg kan vi lese om hvordan Nav heller ikke tar fastleger, spesialister, fysioterapeuter og psykologers kunnskap om og erfaringer med pasienten på alvor. Dette er en beskrivelse av virkeligheten vi kjenner oss godt igjen i. Både pasienter og fastleger fortviler. Dagsavisen har også tidligere skrevet om leger som mener dialogen med Nav er blitt dårligere, og at deres vurderinger ofte blir mistrodd og stadig overprøves. Vi har snart bare ett råd igjen: Skaff deg advokat!

NFA og FFO ønsker å være konstruktive medspillere til å utvikle et tjenesteapparat som tar pasienten på alvor. Vårt inntrykk er at selv om bildet kanskje ikke er entydig negativt, og at NAV fungerer godt og ivertakende mange steder i landet, så ser vi altfor ofte at det er for liten dialog med både fastlege og pasient. Vi ser et stadig skifte av saksbehandler og uforutsigbare avgjørelser der man signaliserer liten tillit til både klient og samarbeidspartnere.

Samspillet mellom aktørene i tjenesteapparatet er helt avgjørende og ansvaret for at dette fungerer ligger hos både statsråd og Nav-direktør. Oppgaven som velferdsstatens forvaltere må tas på alvor. Og det forplikter mer enn å bare passe på utgiftene. Nav må settes i stand til å møte klienter og samarbeidspartnere med forutsigbarhet og forståelse. Ved en god og forutsigbar saksbehandling vil også gjøre det lettere å etablere økonomisk forutsigbarhet. Her er det mye å hente – også for en regjering som er opptatt av kostnadskontroll.

Mer fra: Debatt