Debatt

Hausmannsultimatumet

HAUSKVARTALET: Konflikten om det byøkologiske kulturkvartalet skal snart til retten.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Urbanium AS vil rive Hausmanns gate 42 for å bevare Hauskvartalet. Firmaets kontradiktoriske begrunnelse for egne handlinger kan sammenlignes med oljenæringens «vi må utvinne olje for miljøets skyld, fordi vi har så ren olje i Norge». Begge deler fremstår som total ansvarsfraskrivelse og et forsøk på å kamuflere en beregnende agenda som filantropi.

Før det nå sittende byrådet ble valgt inn, var det en lokaldemokratisk kamp i Oslo om å trekke Hausmanns gate 40 ut av salgsprosessen som det forrige byrådet, med Bård Folke Fredriksen i spissen, initierte. Selv om det før valget ble gitt tydelige signaler fra Arbeiderpartiet og De Grønne i hovedstaden om at Hausmannsgate 40, organisert som Samvirket Vestbredden, skulle få bli i kommunalt eie, viste det seg etter valget at dette allikevel ikke var tilfelle. Begrunnelsen som da ble gitt var at en slik endring av vilkårene for salget ville bryte med europeisk konkurranselovgivning og kunne resultere i erstatningskrav. Hvordan en omregulering av hjørnegården i Hausmanns gate 42, fra spesialområde bevaring til å kunne rives, ikke bryter med samme konkurranselovgivning fremstår i beste fall som en logisk brist.

Reguleringsplan for Hauskvartalet, S-4387, er et resultat av en langvarig brukermedvirkningsprosess, initiert av brukerne av kvartalet, med Hausmania SA og Samvirket Vestbredden i spissen. Dette unike byutviklingsprosjektet resulterte i et bystyrevedtak i 2008 hvor reguleringsplanen ble vedtatt, og området ble regulert som «byøkologisk kulturkvartal». Eier av Urbanium AS, Espen Pay, uttaler til Estate Media at han forventet at byutviklingskomiteen 6. mars skulle behandle deres henvendelse om en endring av reguleringsplanen som skal gjøre det mulig å rive Hausmanns gate 42. En slik endring kan ikke gjøres av byutviklingskomiteen, men må behandles av bystyret. Byantikvaren har flere ganger uttalt at restaureringen av Hausmanns gate 42 ikke er et teknisk spørsmål, men et økonomisk sådant, og at det økonomiske spørsmålet var kjent ved inngåelsen av kjøpskontrakten mellom Oslo kommune og Urbanium AS. Byantikvaren står dermed fast i spørsmålet om bevaring av Hausmanns gate 42, med begrunnelse: «Hausmanns gate 42 er regulert til bevaring, både på grunn av vesentlig bevaringsverdi i seg selv og i forhold til omgivelsene. Den typiske 1880-tallsgården har strukturen med frontbygning og to sidefløyer bevart. Plasseringen som frontmotiv i enden av Møllergata er viktig, samtidig som gården er en del av det relativt intakte 1800-tallsmiljøet i denne delen av gata, sammen med blant annet Møllergata skole og St. Edmund kirke». Dersom Byantikvarens myndighet overprøves, kan saken heves til fylkesmannen.

Estate Media melder at Urbanium AS forhandler med Samvirket Vestbredden om en mulig leiekontrakt av bygården, men at de stiller som ultimatum for å signere kontrakten, at de får rive Hausmanns gate 42. Å sette Vestbredden, som er en av initiativtagerne bak reguleringsplanen, i et slikt dilemma er ikke et godt utgangspunkt for tillit og samarbeid. Reguleringsplanen legger opp til stor grad av brukermedvirkning, en prosess det vil være tilnærmet umulig å gjennomføre med det forhandlingsgrunnlaget. Det fremstår for undertegnede som at Urbanium AS forsøker å bruke Samvirket Vestbredden som brekkstang for å bryte med reguleringsbestemmelsene, begrunnet med en kontradiktorisk målsetning om bevaring og oppfyllelse av reguleringsplanen. Nå gjenstår det å se om Bystyret velger å materialisere henvendelsen.

Partiet Rødt har fremmet privat forslag om å kjøpe tilbake Hauskvartalet fra Urbanium AS, begrunnet med misligholdelse av kjøpskontrakten. Urbanium fremsa i sitt bud på Hauskvartalet en ferdigstillelse av eiendommene Hausmanns gate 40, 42 og Brenneriveien 1, innen 4 år fra overtakelse av eiendommene i 2016, betydelig kortere enn minstekravet på 12 år og sånn sett vesentlig for aksept av budet. Da arbeidet med å utvikle eiendommene fortsatt ikke er i gang regnes det som svært sannsynlig at kjøpskontrakten brytes. En tidsbestemt leiekontrakt med Samvirket Vestbredden kan kvalifisere til temporær ferdigstillelse av Hausmanns gate 40 og sånn sett frigjøre tid til å utvikle Hausmanns gate 42 og Brenneriveien 1 med færre økonomiske sanksjoner for Urbanium AS.

Estate Media skriver at en opprettholdelse av bevaringsbestemmelsen vil resultere i at Urbanium vil gjennomføre rettssaken Samvirket Vestbredden har tatt initiativ til. Dette var i sin tid en stevning som ble tatt ut mot Oslo kommune til husleietvistutvalget, representert av Leieboerforeningens advokat, som fulgte med salget da eiendommen i Hausmanns gate 40 skiftet eier. Stevningens hovedargument var at den tålte bruken av Hausmanns gate 40 hadde festet seg og at det forelå et muntlig leieforhold på bakgrunn av kontraktsforhandlinger med Oslo kommune og det vesentlige arbeidet som Samvirket hadde lagt inn i vedlikehold av bygningsmassen. Husleietvistutvalget konkluderte negativt og saken ble anket til tingretten. Hovedforhandlingene er berammet til 1., 2. og 3. april og nærmer seg med stormskritt.

Vestbredden oppdaterer om situasjonen på sine hjemmesider og skriver at de kan inngå en leiekontrakt med Urbanium AS dersom de kan komme til en enighet om å bevare Hausmannsgate 42. «Noe annet vil være å bryte med reguleringsplanen som vi har vært med på å utvikle».

På møte i byutviklingskomiteen 6. mars ble det ikke tatt stilling til om reguleringsbestemmelsen av Hausmanns gate 42 skulle endres. Det ser dermed ut som om dette spørsmålet ikke vil bli avgjort av bystyret før en eventuell rettssak.

Det rødgrønne byrådet i Oslo uttaler at de vil undersøke muligheten for å utvikle en tredje boligsektor i Oslo. Da er det dumt å avvikle et prosjekt som har 19 års erfaring med nettopp det.

Mer fra: Debatt