Debatt

Hvilke planer har egentlig OUS?

I sommer har Dagsavisen hatt flere oppslag om fremtidsplanene til Oslo universitetssykehus (OUS). Mange er opptatt av hva som skal skje med Ullevål sykehus.

Ullevål: Den langsiktige planen er å flytte funksjonene fra Ullevål til enten Aker eller Gaustad, skriver OUS-direktøren.FOTO: FREDRIK HAGEN/NTB SCANPIX
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

OUS skal også i framtida yte høykvalitets sykehustjenester, og raskt ta i bruk ny helseteknologi, til pasientenes beste. Moderne bygg er viktig for å kunne nå dette målet.

I 2009 ble Ullevål sykehus, Rikshospitalet/Radiumhospitalet og Aker sykehus til OUS. Tidligere hadde det vært overlappende funksjoner mellom sykehusene. Bedre samordning krevde felles ledelse, mente politikerne.

Det var tidlig klart at OUS hadde store utfordringer med foreldet bygningsmasse, sterk befolkningsvekst i Oslo-området og funksjoner spredt på alle sykehusene. OUS har derfor lenge planlagt nye bygg for å bli bedre rustet til å møte fremtidens helseutfordringer.

Det meste av virksomheten i OUS skal gradvis samlokaliseres på tre steder: Aker (lokalsykehus for seks bydeler), Radiumhospitalet (kreftbehandling) og Gaustad/ Rikshospitalet (et komplett regionsykehus, med lokalsykehusfunksjoner for tre bydeler). Oslo kommune skal bygge ny legevakt på Aker, tett inntil det planlagte nye sykehuset. Dermed er kommunens planer godt avstemt med sykehusets planer.

Dette fremtidsbildet ble bekreftet av Regjeringen sommeren 2016, og var basert på anbefalinger fra ledelsen og styrene i OUS og Helse Sør-Øst.

Den forutgående prosessen var omfattende, med mange involverte. Flere ulike alternativer ble vurdert, inkludert å samle mesteparten av OUS ett sted. Ullevål sykehus ble vurdert, både som et alternativ for samling av det meste av virksomheten i OUS og som et alternativ for lokalisering av regionsykehuset. Men – en ekstern utredning viste at risikoen var størst ved å bygge på denne tomten. Ved å samle OUS på Ullevål måtte vi også flytte fra det forholdsvis nye sykehuset på Rikshospitalet og de nyeste byggene på Radiumhospitalet. Videre ble det vurdert å samle all virksomhet på Gaustad/ Rikshospitalet, men også det ble lagt til side.

OUS leverer både nasjonale, regionale og lokale sykehustjenester. Mange funksjoner må ligge fysisk nære hverandre. Mange fagmiljøer ønsker å være samlokalisert, for eksempel de som gir behandling til barn. Men hvis alle fagmiljøer skal samlokaliseres vil sykehusene fort bli for store; det er både beredskaps- og kostnadsmessige argumenter for å fordele funksjonene på flere sykehusanlegg.

Vi skal virkeliggjøre den sykehusstrukturen politikerne har valgt. Et omfattende planleggingsarbeid er i full gang, ledet av Helse Sør-Øst, og hvor OUS-ansatte deltar på alle nivåer. Nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet er det første som skal se dagens lys, med byggestart i 2019/2020 og ferdigstillelse i 2023.

Planleggingen for Aker og Gaustad er også i gang, men arbeidet er omfattende og komplekst.

-Det må avklares hvilken del av virksomheten som skal hvor. En grovinndeling foreligger, men detaljene er ikke avklart. Det er viktig at utbyggingen på Gaustad og på Aker foregår parallelt, slik at OUS ikke må drifte tre akuttmottak i en overgangsperiode.

-Utbyggingene må gjennomføres i etapper. Det må være god og forsvarlig drift alle steder i OUS også mens nye bygg bygges og mellom de ulike etappene. Tomtene vurderes også for en etappe 2.

-Tomter må omreguleres, vernebestemmelser gjennomgås og kanskje justeres, og nye bygg må plasseres i forhold til eksisterende bygg slik at kombinasjonen av disse utgjør gode og hensiktsmessige driftsenheter.

-Det må gjennomføres gode økonomiske beregninger på hva byggingen vil koste.

Resultatet av planleggingsarbeidet skal styrebehandles i OUS og Helse Sør-Øst mot slutten av året. Går alt etter planen kan det være mulig med byggestart 2021 og ferdigstillelse av første byggetrinn i 2027. I tillegg vil vi ha stort fokus på risiko i byggeperioden.

Statistisk sentralbyrå (SSB) spår fortsatt sterk befolkningsvekst i Oslo-området, selv om nylige framskrivninger anslår noe lavere vekst enn tidligere. Utover høsten vil de nye SSB- tallene tas inn i planene, samtidig som vi ser på forutsetninger for kapasitetsutnyttelse, arbeidsdeling med kommunen, mulig hjemmebehandling osv.

Blir befolkningsveksten svært sterk mot midten av dette århundret er den beste løsningen kanskje å etablere enda ett lokalsykehus i Oslo-området, f eks sørøst i Oslo hvor befolkningsveksten antas å bli størst.

Hva så med Ullevål sykehus? Den nåværende virksomheten på Ullevål er naturligvis med i planene. Men den langsiktige planen er å flytte disse funksjonene til enten Aker eller Gaustad. Realiseres dette målbildet fullt ut – noe som neppe skjer før om 15 år – har ikke OUS behov for arealene på dagens Ullevål-tomt. For befolkningen i Oslo og landet for øvrig er det ikke vesentlig om tjenestene utføres på Ullevål eller på Aker/ Gaustad så lenge kvaliteten er god. Men så lenge OUS har behov for Ullevål til sykehusformål vil stedet brukes til nettopp det.

Mer fra: Debatt